Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae

ISSN on-line 2450-5013

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka

Spis treści

Articles

Wstęp PDF
Marta Szymańska, Marek Pieniążek 3-5
Komparatystyka systemów nauczania języków narodowych. Wprowadzenie PDF
Marek Pieniążek 6-17
Zróżnicowanie językowe – wielojęzyczność – języki narodowe. Refleksje z perspektywy europejskiej PDF
Jan Pakulski 18-25
Skills and Knowledge about Language in the Czech Context PDF
Stanislav Štěpáník 26-34
Towards more meaningful teaching of literature in Serbian schools. (Paradoxes of curriculum) PDF
Zorana Opačić 35-46
Специфика преподавания русского языка в российской школе: структура курса, проблемы и перспективы PDF
Larysa T. Kasperowa, Olga N. Zubakina 47-54
Преподавание русского языка и стилистики в системе медиаобразования на факультете журналистики МГУ. Дидактический аспект PDF
Natalia I. Kłuszyna, Natalia N. Vasilkova 55-60
Koncepcje kształcenia językowego wpisane w chorwacki odpowiednik podstawy programowej nauczania języka ojczystego PDF
Danuta Jastrzębska-Golonka, Agnieszka Rypel 61-77
Fairy tales in a problem. Problem-based approach in teaching fairy tales PDF
Višnja Mićić, Bojan Markowić 78-90
Program nauczania języka polskiego w systemie oświatowym i organizacji procesu dydaktycznego – miejsce, rola, struktura dokumentu PDF
Paweł Sporek 91-104
Profile szkolnej wiedzy o języku w kontekście egzaminów zewnętrznych PDF
Jolanta Nocoń 105-117
Weryfikacja kompetencji językowych na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka regionalnego, języków mniejszości narodowych i mniejszości etnicznej - analiza porównawcza PDF
Katarzyna Grudzińska 118-135
Metoda czy podejście – między dydaktyką języka ojczystego a glottodydaktyką PDF
Bernadeta Niesporek Szamburska 136-145
Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 1. Metody w dydaktyce nauki o języku PDF
Jolanta Fiszbak 146-162
Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 2. Metody kształcenia sprawności językowej PDF
Jolanta Fiszbak 163-181
Wybrane aspekty narracyjne charakteryzowania postaci w szkole PDF
Mirosław Grzegórzek 182-197
„Pomiędzy kulturą a ziemią”. Od świata globalnego do lokalnego na przykładzie literatury „stąd” PDF
Katarzyna Maria Pławecka 198-215
Problematyka tożsamości narodowej, regionalnej na lekcjach języka polskiego – dylematy i perspektywy PDF
Dorota Karkut 216-228
Rola małej ojczyzny w kształceniu polonistycznym na IV etapie edukacyjnym na przykładzie Łodzi. Rozważania aksjologiczne PDF
Małgorzata Gajak-Toczek 229-244
Małe ojczyzny a nauczanie języka polskiego i języka słoweńskiego jako obcego – analiza podręczników PDF
Katarzyna Bednarska 245-254
Muzyka na lekcjach literatury w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia
Agata Kucharska-Babula 255-267
Tekst- materiał dydaktyczny dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi PDF
Helena Balcerek 268-274


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).