Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo naukowe „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae” związane jest z Katedrą Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego. Przez wiele lat jego łamy otwarte były dla uczestników Jesiennej Szkoły Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego, która odbywała się w Krakowie od 1986 roku.

Czasopismo poświęcone jest problematyce związanej z nauczaniem języka polskiego na wszystkich poziomach edukacji. Chcielibyśmy, aby było ono forum dyskusji i miejscem wymiany myśli dla wszystkich, których interesuje nauczanie nie tylko języka polskiego, ale szeroko rozumiana dydaktyka języka ojczystego.

Czasopismo oczekuje na ponowną ewaluację według kryteriów oceny czasopism naukowych przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  1. Do oceny  każdej  publikacji  powołuje  się co  najmniej  dwóch recenzentów spoza jednostki.
  2. W przypadku  tekstów  powstałych  w  języku  obcym,  co  najmniej  jeden  z  recenzentów  jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. Proces recenzji przebiega według modelu "double-blind review proces", w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym  wnioskiem, dopuszczającym (lub nie) artykuł do publikacji.
  5. Ewentualne zasady  kwalifikowania  lub  odrzucenia publikacji i ewentualny  formularz recenzencki  są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; czasopismo podaje listę recenzentów na stronie internetowej.

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).