Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Teksty powinny spełniać następujące kryteria:

 • imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja Autora;
 • objętość - około 15 stron (30 000 znaków ze spacjami);
 • marginesy standardowe, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, wyjustowany;
 • cytaty zawarte w tekście – w cudzysłowie (nie kursywą).
 • abstrakt w języku polskim i angielskim (do 600 znaków ze spacjami);
 • około 5 słów-kluczy w języku polskim i angielskim;
 • krótka nota o Autorze (ok. 400 znaków ze spacjami);
 • bibliografia;
 • przypisy dolne według wzoru:

 

 1. M. Spitzer, Jak uczy się mózg, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2007, s.15-16.
 2. T. Patrzałek, Gramatyka na „cenzurowanym”, „Polonistyka” 1992, nr 1, s.27.
 3. Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków 2006, s. 65.
 4. N. Frye, Mit Fikcja i przemieszczenie, [w:] Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, red. M. Głowiński i H. Markiewicz, t.1, Wrocław 1977,s. 293.
 5. ipsos.pl, dostęp 15 IV 2013.
 6. Przy skrótowym zapisie stosujemy określenia: „tamże”, „tegoż”; przy powtórnym odwołaniu do dzieła skrót z wielokropkiem (Z. Melosik, Kryzys…, s. 20.)

 

 • tabele i wykresy w załączniku ze wskazaniem ich miejsca w tekście.
 • materiały ilustracyjne z oznaczeniem źródła i praw autorskich.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Przesłany tekst jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.
 2. Tekst publikacji jest złożony stylem zasadniczym w programie Microsoft Word (LibreOffice) i zapisany w formatach: doc., docx, odt.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0).

  Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2).

  Przy materiałach ilustracyjnych podano ich źródła i prawa autorskie.

 4. Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie do bibliografii i przypisów.
 5. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.

   

 

Prawa autorskie

Autor przenosi bezpłatnie na Wydawcę wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie jego wielokrotnego wydania i  rozpowszechnienia na  wszelkich znanych nośnikach na wszystkich znanych  polach eksploatacji, a zwłaszcza do: utrwalenia utworu, zwielokrotnienia utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach  (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu internet), wprowadzenia utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, wprowadzenia do obrotu utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udzielaniu wszelkich licencji i sublicencji na korzystanie z utworu, publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy  utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu internet.

 

 

Polityka prywatności

Dane osobowe wprowadzone na stronę czasopisma pozostają do wiadomości Redakcji i nie będą używane w innych celach niż na potrzeby prac redakcyjnych.

 


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).