Aktualności

Warsztat polonisty. Tradycje – współczesność – perspektywy

 

W związku z dynamiką zmian kulturowych i cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie, jak również w kontekście trwającej od 1990 roku przebudowy systemu edukacyjnego w Polsce, kolejny tom Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae będzie poświęcony problemom intelektualnego i technologicznego wyposażenia polonisty. Pod hasłem „warsztat polonisty” rozumiemy bowiem rozmaite kompetencje uczącego – świadomość celów kształcenia, umiejętność projektowania działań edukacyjnych obliczonych na autentyczny rozwój uczących się, umiejętność krytycznej oceny oraz elastycznego stosowania strategii i metod nauczania, a także umiejętność efektywnego wykorzystywania różnorodnych pomocy dydaktycznych. Refleksją objąć pragniemy zarówno rozwiązania tradycyjne, jak i to wszystko, co oferuje szkole nowoczesna technologia. Wśród wielu zagadnień związanych z warsztatem polonisty szczególną uwagę pragniemy zwrócić na:

−      przygotowanie do pracy w zawodzie nauczycielskim;

−      funkcjonowanie różnych koncepcji edukacyjnych w praktyce szkolnej;

−      dostęp do nowoczesnej technologii i sposoby jej wykorzystywania;

−      przykłady modelowych lekcji języka polskiego (przygotowanie, realizacja, ewaluacja);

−      przykłady pozalekcyjnych działań edukacyjnych o charakterze twórczym (przedstawienia, teatralne; próby filmowe; parodie popularnych formatów telewizyjnych; warsztaty dziennikarskie etc.).

Termin nadsyłania tekstów: 1.04.2015r.

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego

 

Tytuł tomu: Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej

zgłoszenia - do końca września 2017 r.

teksty - do 31 grudnia 2017 r.

Redaktorzy tomu: dr Maria Sienko marysienko@interia.pl

dr Paweł Sporek psporek@intera.pl

Sekretarz Redakcji: dr Marta Szymańska, kontakt: sad@up.krakow.pl

Oto stajemy u progu kolejnej zmiany w szkolnictwie. Zapowiadana reforma polskiej szkoły stała się faktem. Po 18 latach od zainicjowania podziału kształcenia ogólnego na sześcioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazjum i liceum wracamy do ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Reformie strukturalnej szkoły towarzyszy reforma programowa – wprowadzenie nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zatwierdzenie takich zmian i obowiązku ich realizacji powoduje, że już od września 2017 r. rozpocznie się „wygaszanie” gimnazjów, a szkoła podstawowa zostanie wydłużona o jeden rok. Tym samym „w użyciu” znajdą się dwa różne, niezależne od siebie dokumenty ministerialne, wskazujące odmienne wizje edukacji w polskiej szkole.

Szybkie tempo wdrażania tych zasadniczych i szeroko kontestowanych zmian rodzi wiele problemów, głównie realizacyjnych, dlatego też chcielibyśmy Państwa zaprosić do wspólnego „czytania” nowej i trudnej dla szkoły rzeczywistości oraz do namysłu, jak się w niej odnaleźć.

Sądzimy, że formułą ułatwiającą taką refleksję może być rozumiana szeroko, tytułowa szkoła czytania, która zakłada konieczność rozeznania w szerokiej przestrzeni edukacyjnej. Rozciąga się ona między tym, co stare (ciągle jeszcze funkcjonujące gimnazja i będące ich kontynuacją trzyletnie licea), a tym, co nowe, chociaż mające wyraźne odniesienia do tradycji polskiego szkolnictwa (ośmioklasowa szkoła podstawowa i czteroletnie liceum). Owo „czytanie” bowiem oznaczać może tak rozeznanie w nowych dokumentach oświatowych, kwerendę w obszarze programów oraz podręczników szkolnych, jak i refleksję teleologiczną nad koncepcjami kształcenia kulturowo-literackiego czy kulturowo-językowego u progu dokonującej się zmiany.

Pragniemy zachęcić Państwa do spojrzenia na literaturę pojawiającą się w Podstawie programowej – propozycje tekstów nieobecnych do tej pory w szkole (bądź obecnych w sposób śladowy) oraz lektur, które, wywiedzione z długoletniej tradycji dydaktycznej, powracają jako pozycje obowiązkowe do czytania. Tym samym rodzą się wątpliwości. Najważniejsze dotyczą aspektów praktycznych, związanych z wdrażaniem i realizacją tak formatowanej edukacji. Wywołują na nowo kwestię dyskusji nad rozwiązaniami metodologicznymi, mnożą pytania o kierunki i style czytania „starej” oraz „nowej” literatury. Także o miejsce tekstów kultury w (z)reformowanej szkole.

Kolejna trudność wiąże się z rolą i miejscem kształcenia językowego w nowej szkole. Rozeznania wymaga zwłaszcza jego realizacja w klasach VII i VIII, ponieważ pierwsi uczniowie tych klas byli dotychczas edukowani według zapisów ze starej Podstawy programowej, które są wyraźnie niekompatybilne z koncepcją wpisaną w nowy dokument ministerialny.

W związku z tak zarysowaną problematyką naszego tomu chcielibyśmy zachęcić Państwa do rozważania następujących pytań i zagadnień:

  • teleologia kształcenia polonistycznego w Podstawie programowej (wychowawcze powinności przedmiotu; wiedza, umiejętności, kompetencje wpisane w dokument ministerialny; koncepcje kształcenia literacko-kulturowego i językowego dające się wyczytać z Podstawy programowej);
  • „stara” i „nowa” Podstawa programowa – perspektywa porównawcza;
  • problem kształcenia w klasach VII i VIII, wyrastających na fundamencie edukacji realizowanej według „starej” Podstawy programowej (tu m.in. problem, czy w zakresie kształcenia językowego trzeba robić szybki kurs gramatyki systemowej dzieciom, które dotąd miały tylko rozpoznawać i nazywać różne kategorie gramatyczne?);
  • miejsce i rola tekstów literackich oraz rozumianych szerzej, tekstów kultury w „starej” i „nowej” Podstawie programowej;
  • miejsce gramatyki w edukacji u progu dokonującej się reformy szkolnictwa;
  • historia literatury i teoria/teorie literatury w nowej szkole podstawowej;
  • ortografia w „starej” i „nowej” Podstawie programowej;
  • „szkoła czytania” nowych podręczników dla klas IV i VII;
  • „nowa” i „stara” literatura w z(reformowanej) szkole a dylematy realizacyjne (zwłaszcza w nowych uwarunkowaniach kulturowych, politycznych, cywilizacyjnych – style i kierunki czytania tekstów wpisanych w Podstawę programową, możliwe reinterpretacje dawnych tekstów).

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na inne propozycje związane z formułą tytułową naszego rocznika, a wskazana wyżej lista zagadnień nie jest zamknięta. Należy ją traktować jako wskazówkę, zachętę do rozwijania tematu.

Zapraszamy Państwa także do zgłaszania propozycji recenzji książek z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego, ewentualnie pozycji mogących funkcjonować jako bliski kontekst dla refleksji metodycznej.

Zgłoszenia, zawierające: imię i nazwisko, afiliację, proponowany temat artykułu, mailowy adres kontaktowy prosimy wysyłać na adres psporek@interia.pl lub marysienko@interia.pl do końca września 2017 roku. Autorzy wybranych propozycji powinni nadesłać gotowe teksty do 31 grudnia 2017 roku.

 

Z wyrazami uszanowania

w imieniu Redakcji rocznika

dr Maria Sienko

dr Paweł Sporek

 

 

 
Opublikowane: 2016-06-13
 
1 - 1 z 1 elementów


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).