Aktualności

Warsztat polonisty. Tradycje – współczesność – perspektywy

 

W związku z dynamiką zmian kulturowych i cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie, jak również w kontekście trwającej od 1990 roku przebudowy systemu edukacyjnego w Polsce, kolejny tom Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae będzie poświęcony problemom intelektualnego i technologicznego wyposażenia polonisty. Pod hasłem „warsztat polonisty” rozumiemy bowiem rozmaite kompetencje uczącego – świadomość celów kształcenia, umiejętność projektowania działań edukacyjnych obliczonych na autentyczny rozwój uczących się, umiejętność krytycznej oceny oraz elastycznego stosowania strategii i metod nauczania, a także umiejętność efektywnego wykorzystywania różnorodnych pomocy dydaktycznych. Refleksją objąć pragniemy zarówno rozwiązania tradycyjne, jak i to wszystko, co oferuje szkole nowoczesna technologia. Wśród wielu zagadnień związanych z warsztatem polonisty szczególną uwagę pragniemy zwrócić na:

−      przygotowanie do pracy w zawodzie nauczycielskim;

−      funkcjonowanie różnych koncepcji edukacyjnych w praktyce szkolnej;

−      dostęp do nowoczesnej technologii i sposoby jej wykorzystywania;

−      przykłady modelowych lekcji języka polskiego (przygotowanie, realizacja, ewaluacja);

−      przykłady pozalekcyjnych działań edukacyjnych o charakterze twórczym (przedstawienia, teatralne; próby filmowe; parodie popularnych formatów telewizyjnych; warsztaty dziennikarskie etc.).

Termin nadsyłania tekstów: 1.04.2015r.
Aktualności nie zostały opublikowane.
 


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).