Tekst- materiał dydaktyczny dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi

Helena Balcerek

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących odbioru i analizy tekstu czytanego przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na poziomie szkoły podstawowej. Aby cały proces przebiegał właściwie należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

1. Dobór tekstu do rozwoju dziecka z konkretnym zaburzeniem. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają zaburzony rozwój percepcyjno-poznawczy, emocjonalny i społeczny. Przekazywane im treści są odbierane i rozumiane zupełnie inaczej niż w intencji nadawcy. Nie każdy tekst może stanowić materiał dydaktyczny.

2.Czynniki determinujące wybór danej pozycji lekturowej. Wybierając tekst, należy go bezwzględnie dostosować pod kątem treści, stylistyki, języka i objętości do poziomu rozwoju oraz specyficznych cech konkretnego zaburzenia.

3. Sposoby, metody czytania ze zrozumieniem. Jakie metody usprawnią oraz podniosą efektywność czytania, aby obniżyć poziom zmęczenia i zwiększyć motywację ucznia?

4. Sprawdzenie prawidłowego zrozumienia i analizy tekstu przez ucznia musi być podsumowaniem całego toku zajęć.


Słowa kluczowe


tekst, materiał dydaktyczny, zaburzenie, dostosowanie, czytanie ze zrozumieniem

Bibliografia


Huget P., Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia i dysortografia, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

Janus-Sitarz A., Szkolne strategie lektury wobec „stanu nieczytania” [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2006.

Mountstephen M., Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej?, Warszawa 2011.

Olszewska B., O wierszach w wybranych podręcznikach szkolnych. Zaduma nad ich statusem i funkcjami, [w:] Język a edukacja. Tekst edukacyjny, red. J. Nocoń., A. Tazbir, Opole 2013.

Winter M., Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien, Warszawa 2011.

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/.../ksztalcenie-specjalne.rozporzadzenie.docx, dostęp 10.10.2016.

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/.../ksztalcenie-specjalne.uzasadnienie-2.docx, dostęp 07.05.2017.

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2315_u.htm, dostęp 07.05.2017.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).