Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae

ISSN on-line 2450-5013

Aktualności

 

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego

 

Tytuł tomu: Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej

zgłoszenia - do końca września 2017 r.

teksty - do 31 grudnia 2017 r.

Redaktorzy tomu: dr Maria Sienko marysienko@interia.pl

dr Paweł Sporek psporek@intera.pl

Sekretarz Redakcji: dr Marta Szymańska, kontakt: sad@up.krakow.pl

Oto stajemy u progu kolejnej zmiany w szkolnictwie. Zapowiadana reforma polskiej szkoły stała się faktem. Po 18 latach od zainicjowania podziału kształcenia ogólnego na sześcioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazjum i liceum wracamy do ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Reformie strukturalnej szkoły towarzyszy reforma programowa – wprowadzenie nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zatwierdzenie takich zmian i obowiązku ich realizacji powoduje, że już od września 2017 r. rozpocznie się „wygaszanie” gimnazjów, a szkoła podstawowa zostanie wydłużona o jeden rok. Tym samym „w użyciu” znajdą się dwa różne, niezależne od siebie dokumenty ministerialne, wskazujące odmienne wizje edukacji w polskiej szkole.

Szybkie tempo wdrażania tych zasadniczych i szeroko kontestowanych zmian rodzi wiele problemów, głównie realizacyjnych, dlatego też chcielibyśmy Państwa zaprosić do wspólnego „czytania” nowej i trudnej dla szkoły rzeczywistości oraz do namysłu, jak się w niej odnaleźć.

Sądzimy, że formułą ułatwiającą taką refleksję może być rozumiana szeroko, tytułowa szkoła czytania, która zakłada konieczność rozeznania w szerokiej przestrzeni edukacyjnej. Rozciąga się ona między tym, co stare (ciągle jeszcze funkcjonujące gimnazja i będące ich kontynuacją trzyletnie licea), a tym, co nowe, chociaż mające wyraźne odniesienia do tradycji polskiego szkolnictwa (ośmioklasowa szkoła podstawowa i czteroletnie liceum). Owo „czytanie” bowiem oznaczać może tak rozeznanie w nowych dokumentach oświatowych, kwerendę w obszarze programów oraz podręczników szkolnych, jak i refleksję teleologiczną nad koncepcjami kształcenia kulturowo-literackiego czy kulturowo-językowego u progu dokonującej się zmiany.

Pragniemy zachęcić Państwa do spojrzenia na literaturę pojawiającą się w Podstawie programowej – propozycje tekstów nieobecnych do tej pory w szkole (bądź obecnych w sposób śladowy) oraz lektur, które, wywiedzione z długoletniej tradycji dydaktycznej, powracają jako pozycje obowiązkowe do czytania. Tym samym rodzą się wątpliwości. Najważniejsze dotyczą aspektów praktycznych, związanych z wdrażaniem i realizacją tak formatowanej edukacji. Wywołują na nowo kwestię dyskusji nad rozwiązaniami metodologicznymi, mnożą pytania o kierunki i style czytania „starej” oraz „nowej” literatury. Także o miejsce tekstów kultury w (z)reformowanej szkole.

Kolejna trudność wiąże się z rolą i miejscem kształcenia językowego w nowej szkole. Rozeznania wymaga zwłaszcza jego realizacja w klasach VII i VIII, ponieważ pierwsi uczniowie tych klas byli dotychczas edukowani według zapisów ze starej Podstawy programowej, które są wyraźnie niekompatybilne z koncepcją wpisaną w nowy dokument ministerialny.

W związku z tak zarysowaną problematyką naszego tomu chcielibyśmy zachęcić Państwa do rozważania następujących pytań i zagadnień:

  • teleologia kształcenia polonistycznego w Podstawie programowej (wychowawcze powinności przedmiotu; wiedza, umiejętności, kompetencje wpisane w dokument ministerialny; koncepcje kształcenia literacko-kulturowego i językowego dające się wyczytać z Podstawy programowej);
  • „stara” i „nowa” Podstawa programowa – perspektywa porównawcza;
  • problem kształcenia w klasach VII i VIII, wyrastających na fundamencie edukacji realizowanej według „starej” Podstawy programowej (tu m.in. problem, czy w zakresie kształcenia językowego trzeba robić szybki kurs gramatyki systemowej dzieciom, które dotąd miały tylko rozpoznawać i nazywać różne kategorie gramatyczne?);
  • miejsce i rola tekstów literackich oraz rozumianych szerzej, tekstów kultury w „starej” i „nowej” Podstawie programowej;
  • miejsce gramatyki w edukacji u progu dokonującej się reformy szkolnictwa;
  • historia literatury i teoria/teorie literatury w nowej szkole podstawowej;
  • ortografia w „starej” i „nowej” Podstawie programowej;
  • „szkoła czytania” nowych podręczników dla klas IV i VII;
  • „nowa” i „stara” literatura w z(reformowanej) szkole a dylematy realizacyjne (zwłaszcza w nowych uwarunkowaniach kulturowych, politycznych, cywilizacyjnych – style i kierunki czytania tekstów wpisanych w Podstawę programową, możliwe reinterpretacje dawnych tekstów).

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na inne propozycje związane z formułą tytułową naszego rocznika, a wskazana wyżej lista zagadnień nie jest zamknięta. Należy ją traktować jako wskazówkę, zachętę do rozwijania tematu.

Zapraszamy Państwa także do zgłaszania propozycji recenzji książek z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego, ewentualnie pozycji mogących funkcjonować jako bliski kontekst dla refleksji metodycznej.

Zgłoszenia, zawierające: imię i nazwisko, afiliację, proponowany temat artykułu, mailowy adres kontaktowy prosimy wysyłać na adres psporek@interia.pl lub marysienko@interia.pl do końca września 2017 roku. Autorzy wybranych propozycji powinni nadesłać gotowe teksty do 31 grudnia 2017 roku.

 

Z wyrazami uszanowania

w imieniu Redakcji rocznika

dr Maria Sienko

dr Paweł Sporek

 

 

 
Opublikowane: 2016-06-13
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy

Rocznik poświęcony problematyce związanej z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego.

Spis treści

Articles

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia VII
 
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia PDF
Marta Szymańska


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).