Vol 8, No 227 (2017)

Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka

Spis treści

Articles

Wstęp PDF
Marta Szymańska, Marek Pieniążek 3-5
Komparatystyka systemów nauczania języków narodowych. Wprowadzenie PDF
Marek Pieniążek 6-17
Comparison of national language teaching systems. Introduction PDF
Marek Pieniążek
Zróżnicowanie językowe – wielojęzyczność – języki narodowe. Refleksje z perspektywy europejskiej PDF
Jan Pakulski 18-25
Skills and Knowledge about Language in the Czech Context PDF
Stanislav Štěpáník 26-34
Towards more meaningful teaching of literature in Serbian schools. (Paradoxes of curriculum) PDF
Zorana Opačić 35-46
Специфика преподавания русского языка в российской школе: структура курса, проблемы и перспективы PDF
Larysa T. Kasperowa, Olga N. Zubakina 47-54
Преподавание русского языка и стилистики в системе медиаобразования на факультете журналистики МГУ. Дидактический аспект PDF
Natalia I. Kłuszyna, Natalia N. Vasilkova 55-60
Koncepcje kształcenia językowego wpisane w chorwacki odpowiednik podstawy programowej nauczania języka ojczystego PDF
Danuta Jastrzębska-Golonka, Agnieszka Rypel 61-77
The concept of language education inscribed in the Croatian equivalent of the core curriculum of the mother tongue PDF
Danuta Jastrzębska-Golonka, Agnieszka Rypel
Fairy tales in a problem. Problem-based approach in teaching fairy tales PDF
Višnja Mićić, Bojan Markowić 78-90
Program nauczania języka polskiego w systemie oświatowym i organizacji procesu dydaktycznego – miejsce, rola, struktura dokumentu PDF
Paweł Sporek 91-104
Polish language teaching programme in Polish system of education and in the organisation of educational process – its place, role and structure of the document PDF
Paweł Sporek
Profile szkolnej wiedzy o języku w kontekście egzaminów zewnętrznych PDF
Jolanta Nocoń 105-117
School knowledge of the language profiles in the context of external examinations PDF
Jolanta Nocoń
Weryfikacja kompetencji językowych na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka regionalnego, języków mniejszości narodowych i mniejszości etnicznej - analiza porównawcza PDF
Katarzyna Grudzińska 118-135
Verification of competences for the Matura exam in Polish, regional language, national minority languages and ethnic analysis PDF
Katarzyna Grudzińska
Metoda czy podejście – między dydaktyką języka ojczystego a glottodydaktyką PDF
Bernadeta Niesporek Szamburska 136-145
Method or approach - between didactics of the mother tongue and glottodidactics PDF
Bernadeta Niesporek-Szamburska
Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 1. Metody w dydaktyce nauki o języku PDF
Jolanta Fiszbak 146-162
Contemporary methods of language training for background development of the school work on the language concept. Part I. Methods in the didactics of language learning PDF
Jolanta Fiszbak
Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 2. Metody kształcenia sprawności językowej PDF
Jolanta Fiszbak 163-181
Contemporary methods of language training against the background of the concept of language school work development Part 2. Methods of teaching language skills PDF
Jolanta Fiszbak
Wybrane aspekty narracyjne charakteryzowania postaci w szkole PDF
Mirosław Grzegórzek 182-197
Selected narrative aspects of characterization of the figure at school PDF
Mirosław Grzegórzek
„Pomiędzy kulturą a ziemią”. Od świata globalnego do lokalnego na przykładzie literatury „stąd” PDF
Katarzyna Maria Pławecka 198-215
“Between culture and earth”. From the global to local world based on the example of “from here” literature PDF
Katarzyna Maria Pławecka
Problematyka tożsamości narodowej, regionalnej na lekcjach języka polskiego – dylematy i perspektywy PDF
Dorota Karkut 216-228
The role of a small homeland in teaching Polish language at the 4th stage of education by the example of Łódź. Axiological considerations PDF
Dorota Karkut
Rola małej ojczyzny w kształceniu polonistycznym na IV etapie edukacyjnym na przykładzie Łodzi. Rozważania aksjologiczne PDF
Małgorzata Gajak-Toczek 229-244
The role of a small homeland in teaching Polish language at the 4th stage of education by the example of Łódź. Axiological considerations PDF
Małgorzata Gajak-Toczek
Małe ojczyzny a nauczanie języka polskiego i języka słoweńskiego jako obcego – analiza podręczników PDF
Katarzyna Bednarska 245-254
Small homelands vs. teaching Polish and Slovenian as foreign languages – the analysis of coursebooks PDF
Katarzyna Bednarska
Muzyka na lekcjach literatury w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia
Agata Kucharska-Babula 255-267
Music at literature classes in secondary music school PDF
Agata Kucharska-Babula
Tekst- materiał dydaktyczny dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi PDF
Helena Balcerek 268-274
Text - Educational material for student with special educational needs in primary school with integrated classes PDF
Helena Balcerek
Linguistic diversity - multilingualism - national languages. Reflections from an European perspective PDF
Jan Pakulski


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).