Polonista i dynamiczna struktura ucznia
PDF

Słowa kluczowe

dialog edukacyjny
zmiana kulturowa
transmisja

Jak cytować

Wróblewski, M. (2015). Polonista i dynamiczna struktura ucznia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 303–311. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2002

Abstrakt

W artykule omawiam charakter relacji między uczniem a nauczycielem w perspektywie zmian kulturowych. Obecnie edukacyjny dialog pod wpływem różnych zjawisk – demokratyzacji życia społecznego, indywidualizmu w zakresie budowania tożsamości, mechanizmu transmitowania treści kulturowych – mniej zawiera w sobie elementów konfrontacyjnych, więcej zaś wspólnych dla ucznia i nauczyciela. Konsekwencją tego stanu jest potrzeba budowania od nowa zaufania między wychowankiem a wychowawcą. Nie ułatwia tego procesu organizacja edukacji w Polsce, opierająca się na konieczności testowania wiedzy i umiejętności ucznia.

PDF

Bibliografia

Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, red. H. A. Giroux, L. Witkowski, Kraków 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Foucault M., Historia seksualności, przeł. B. Banasiak i inni, wstęp T. Komendant, wyd. 2, Gdańsk 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Kraków 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, red. R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Wrocław 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości Polski Ludowej (1945 – 1989), rozprawy i szkice, red. R. Grzybowski, Toruń 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sienko M., Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii. Dyskusje wokół wychowania literackiego w latach 1944 – 1989, Kraków 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szacki J., Tradycja, Warszawa 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, red. G. Leszczyński, Poznań 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tylor Ch., Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Kraków 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.