Obrazy mowy (na przykładzie poezji dwudziestowiecznej)
PDF

Słowa kluczowe

obrazy mowy
mikroakt mowy
makroakt amowy
gatunki liryki

Jak cytować

Mikoś, E. (2015). Obrazy mowy (na przykładzie poezji dwudziestowiecznej). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 208–223. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2009

Abstrakt

W prezentowanym szkicu tytułowa kategoria obraz mowy wiązana jest z jednej strony ze sposobem wykorzystaniem w poezji mowy cudzej, poprzez którą twórca komunikuje się z czytelnikiem (przytoczonej in extenso lub poddanej transformacji – co zależy od autorskiej inwencji i celu wypowiedzi literackiej), z drugiej natomiast obraz mowy postrzegany jest jako efekt przyjętej przez autora strategii artystycznej.

Analizowany wiersz Wisławy Szymborskiej pozwala pokazać, jakie są konsekwencje wprowadzenia w przestrzeń tekstu poetyckiego nieliterackich gatunków mowy oraz języka zadomowionego w przestrzeni publicznej, który nabiera w poezji znaczenia naddanego. Z kolei obserwacje poczynione w toku lektury wierszy Janusza Szubera przekonują, że autor – skoncentrowany na zewnętrzności – nadaje poezji nie tyle opisowy, ile narracyjny charakter, przełamując w ten sposób subiektywizm czystej liryki. Jego poezja przekształca się w opowieść wychyloną ku światu, staje się interesującą lekcją pamięci kulturowej oraz lekcją figur i mediów pamięci.

PDF

Bibliografia

Bachtin M., Problem gatunków mowy, [w:] tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Balcerzan E., Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia, [w:] Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekst a wewnętrzne zróżnicowanie języka, [w]} tychże, Tekstologia, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Grzenia J., O wielogłosowości tekstów poetyckich, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A. M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ligęza W., O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Michałowski P., Granice poezji, Szczecin 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Michałowski P., Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Kraków 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pietrych K., Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Łódź 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, red. J. Pasterska, M. Rabiza-Birek, Rzeszów 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.