Soplicowo, czyli Sarmatopolitan. Wykorzystanie elementów metody projektu w pracy nad "Panem Tadeuszem"
PDF

Słowa kluczowe

metoda projektu
"Pan Tadeusz"

Jak cytować

Cieśla, T. (2015). Soplicowo, czyli Sarmatopolitan. Wykorzystanie elementów metody projektu w pracy nad "Panem Tadeuszem". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 174–186. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2011

Abstrakt

Pierwsza część artykułu zawiera przemyślenia na temat powstania i dalszego rozwoju w świecie „metody projektu”. Autorka zwraca uwagę na te jej cechy, które zgodnie z głównymi założeniami zreformowanej podstawy programowej polskiej szkoły, rozwijają w uczniach pożądane we współczesnym społeczeństwie aktywne i twórcze postawy. Zadanie stworzenia takiej sytuacji edukacyjnej stoi przed nauczycielami wszystkich przedmiotów, również języka polskiego. Metoda projektu stosowana w pracy na lekcjach języka polskiego daję ogromne możliwości osiągnięcia niezwykle interesujących rezultatów, co wynika ze specyfiki treści i wartości, które wypełniają te lekcje. Również dzięki dynamizmowi i twórczemu charakterowi projektu można spodziewać się niezwykle oryginalnych i w pomysłowy sposób prezentowanych efektów pracy. Druga część artykułu zawiera opis cyklu lekcji, które powstały w wyniku pracy metodą projektu. Autorka pokazuje, jak wyglądała realizacja poszczególnych elementów metody, w jaki sposób uczniowie indywidualizowali pracę, kładąc nacisk na pewne elementy a rezygnując z innych. W zakończeniu autorka, pokazując interdyscyplinarny charakter zrealizowanego projektu, nazywa zakresy wiedzy i umiejętności, które uczniowie opanowali.

PDF

Bibliografia

Chałas K., Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce (w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły), Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

J.Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, Wrocław 1975.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gołębniak B.D., Uczenie metodą projektów, Warszawa 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gołębniak B.D., Teusz G., Edukacja przez język: o całościowym uczeniu się, Warszawa 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jaworski P., John Dewey – amerykański pionier globalnej edukacji, http://ien.pl/index.php/archives/885.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia. Załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 30 XII 2006/L394.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Larmer J., Mergendoller J., The Main Course, Not Dessert. How Are Students Reaching 21st Century Goals? With 21st Century Project Based Learning, http://www.bie.org/diy/getting_started/what_is_pbl.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Kraków 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stevenson J.A., Metoda projektów w nauczaniu, „Książnica – Atlas”, Lwów – Warszawa 1930, seria: Biblioteka Przekładów Dzieł Pedagogicznych, t.8.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szymański M.S., O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

www.ceo.org.pl/portal/projekt
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.