Rozumienie paradoksu wśród uczniów szkoły podstawowej
PDF

Słowa kluczowe

paradoks
interpretacja
nauczanie funkcjonalne

Jak cytować

Guzy, A., & Ochwat, M. (2015). Rozumienie paradoksu wśród uczniów szkoły podstawowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 96–115. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2016

Abstrakt

Autorki podejmują kwestie dotyczące definiowania, warunków dostrzegania paradoksu, a także stopnia zrozumienia konstrukcji opartych na paradoksie przez uczniów oraz funkcji, jakie może spełnić mówienie oparte na sprzecznościach.

Paradoks we współczesnej liryce jest środkiem mocno ekspansywnym, jego wszechobecna popularność odbija się w twórczości najważniejszych poetów: Miłosza, Herberta, Szymborskiej, Twardowskiego, Różewicza etc. To zdecydowanie podkreśla ważność tej kategorii oraz potrzebę oglądu jej funkcjonowaniem. Dotychczas nie przeprowadzono badań nad rozumieniem paradoksu wśród uczniów, a sama problematyka paradoksu nie znalazła do chwili obecnej należytego miejsca w polskich badaniach literaturoznawczych.

Paradoks należy do tych pojęć, które mogą sprawiać trudności w odbiorze tekstów. Wydaje się, iż jest to pojęcie niedobrze przyswojone, choć często wykorzystywane i nadużywane w języku potocznym. W artykule akcentuje się obecność paradoksu w szkole, ponadto zaprezentowano także eksperyment badawczy ukazujący sposób dostrzegania paradoksu przez uczniów w szkole ponadgimnazjalnej. Punktem odniesienia sa ustalenia Bożeny Chrząstowskiej, która pokazała rozumienie pojęć teoretycznoliterackich wśród uczniów i Zenona Urygi, który zajmował się odbiorem liryki w klasach maturalnych. Rozumienie paradoksu ma ogromne znaczenia w kształceniu literackim, językowym, ale i kulturowym, nic nie jest bowiem paradoksem samo przez się, ale staje się nim w perspektywie określonego kontekstu.

PDF

Bibliografia

Apresjan J. D., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław 1980.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Arystoteles, Retoryka a Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chrząstowska B., Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki, Wrocław 1979.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Filozofia. PWN Leksykon, red. G. Pyszczek i W. Łagodzi, Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiut A., Poezja paradoksu, „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 17.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Handy C., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, tłum. L. Jesień, Warszawa 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Horwath E., Kiełb G., Bliżej słowa, Podręcznik do języka polskiego, gimnazjum, klasa II, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Izdebska A., Płuciennik J., Paradoks w tekście sakralnym, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1994, nr 3.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kasperski E., W stronę poetyki paradoksu i absurdu, „Słupskie Prace Filologiczne” 2004, nr 3.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalczykowa A., Mrowcewicz K., Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura, Podręcznik do języka polskiego, gimnazjum, klasa II, Warszawa 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Krupka P., Der polnische Aphorismus. Die „Unfrisierten Gedanken“ von Stanisław Jerzy Lec und ihr Platz in der polnischen Aphoristik (Polski aforyzm. „Myśli nieuczesane“ Stanisława Jerzego Leca i ich miejsce w polskiej aforystyce), München 1976. (Sprachliche Paradoxie, ideologische Paradoxie, rhetorische Paradoxon).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiatkowski J., U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Maruszewski T., Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2., red. J.Strelau, Gdańsk 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Płużański T., Paradoks w nowożytnej filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1970.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Popowski P., Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skudrzyk A., Urban K., Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, Kraków – Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. III, Warszawa 1962.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. VI, Warszawa 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński i in., Wrocław 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słownik synonimów, red. A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Warszawa 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Twardowski J., Wiersze o nadziei, miłości i wierze, wybór i posłowie W. Smaszcz, Białystok 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Żurakowski B., Paradoks poezji, Kraków 1982.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.