"Ucynkowy" i "nieucynkowy" język nauczyciela
PDF

Słowa kluczowe

ocenianie
ocenianie kształtujące

Jak cytować

Chrabąszcz, M. (2015). "Ucynkowy" i "nieucynkowy" język nauczyciela. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 74–86. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2018

Abstrakt

Artykuł porusza problem języka nauczycieli związanego przede wszystkim z procesem oceniania. Na podstawie raportu z ewaluacji zewnętrznej ukazana została rozbieżność pomiędzy poczuciem nauczycieli dotyczącym jakości ich oceny (informacji zwrotnej) a faktycznym odbiorem tego procesu przez uczniów. W artykule przedstawiono sposób kształtowania informacji zwrotnej w oparciu o idee oceniania kształtującego oraz w nawiązaniu do „etycznego zwrotu” w dydaktyce języka polskiego.

PDF

Bibliografia

Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., Wiliam D., Jak oceniać, aby uczyć?, przeł. J. Dutkiewicz, Warszawa 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dudzik M., Człowiek w edukacji polonistycznej, [w:] Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, Kraków 1999, s. 362-367.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janus-Sitarz A., Komu potrzebne jest ocenianie? Wokół ewaluacji osiągnięć ucznia, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 241-261.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania lektury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jędrychowska M., Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jędrychowska M., Uczeń i wiedza. O rozumieniu istoty i funkcjach wiedzy polonistycznej, [w:] Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, Kraków 1999, s. 50-61.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jędrychowska M., Szkic do pejzażu aksjologicznego: z problemów dydaktyki literatury, Kraków 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłopotliwy problem – badanie polonistycznych osiągnięć uczniów, red. H. Kosętka i Z. Uryga, Kraków 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalikowa J., Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne, Kraków 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalikowa J., Różne aspekty mówienia o wartościach i wartościowania w ramach kształcenia językowego w szkole, [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008, s. 221-252.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalikowa J., Wartościowanie i ocenianie uczniowskich tekstów o tekście – rozważania i refleksje, [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008, s. 273-299.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kozak W., O ocenianiu inaczej, [w:] Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, red. B. Myrdzik, Lublin 2000, s. 139-159.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koziołek K., Sytuacje dydaktyczne. O niektórych konsekwencjach „zwrotu etycznego” dla nauczania literatury, „Teksty Drugie” 2004, z. 6.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koziołek K., Czytanie z innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka, Katowice 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Madejowa M., Zasady sprawdzania wypracowania szkolnego. Wprowadzenie do tematu, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 263-271.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Madejowa M., Sprawdzanie i ocenianie wypracowania szkolnego, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005, s. 155-165.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Madejowa M., Dydaktyczny i wartościujący wymiar kwalifikacji składników wypracowań szkolnych, [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008, s. 315-354.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., Rola nauczyciela w organizowaniu dialogu z tekstem kultury w szkole, [w:] Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, Kraków 1999, s. 37-49.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., Czy rozmowa jest metodą?, [w:] Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, red. B. Myrdzik, Lublin 2000, s. 95-103.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Lublin 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pojawska K., Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach V-VIII, Warszawa 1969.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Saloni Z., O kształceniu umiejętności pisania na wyższym poziomie nauki szkolnej, Warszawa 1979.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sterna D., Ocenianie kształtujące w praktyce. Z przykładami z kursu internetowego „Akademii Szkoły uczącej się”, Warszawa 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sterna D., Strzemieczny J., Organizacja procesów edukacyjnych dla wspierania uczenia się, [w:] Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, red. G. Mazurkiewicz, Kraków 2012, s. 135-137.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tischner J., Historia filozofii po góralsku, Kraków 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.