Esej szkolny - przykładem mocowania się ucznia ze słowem
PDF

Słowa kluczowe

esej szkolny
kompetencja tekstotwórcza

Jak cytować

Kubiś, S. (2015). Esej szkolny - przykładem mocowania się ucznia ze słowem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 64–73. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2019

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie prób pisarskich eseju szkolnego jako jednego ze sposobów na efektywne i często atrakcyjne kształcenie umiejętności językowych uczniów. Esej wymaga bowiem stosowania szerokiego wachlarza świadomych zabiegów językowych i przeciwstawia się z założenia parataktycznemu myśleniu, które jest źródłem kształcenia się kodu ograniczonego - służy rozwijaniu kodu rozwiniętego. W badanych wypracowaniach widać szczególną dbałość o język – inaczej niż w innych rodzajach wypracowań szkolnych. Prowadzi ona często do różnych błędów językowo-stylistycznych, ale potencjalnie stanowi ogromną szansę w kształtowaniu języka osobniczego ucznia.

PDF

Bibliografia

Bortnowski S., Jak wyzwolić i jak zniszczyć wyobraźnię piszących?, [w:] Jestem więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, red. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jedliński R., Gatunki publicystyczne w szkole średniej, Warszawa 1984.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Krawczyk J., Formy pośrednie (dziennik, pamiętnik) a rozumienie twórczości w edukacji polonistycznej, [w:] Jestem więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, red. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Krzyżyk D., Umiejętności tekstotwórcze i językowe uczniów w pracach maturalnych z języka polskiego, [w:] Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. U. Kopeć, Z. Sibiga, Rzeszów 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kurczab H., Teoria nauczania integrującego w praktyce polonistyczne, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, red. H. Kurczab, U. Kopeć, E. Kozłowska, Rzeszów 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pawłowska R., Psychodydaktyczny aparat pojęciowy i terminologiczny wdrażania sprawności w pisaniu, [w:] Jestem więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, red. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skowronek B., Tekst, dyskurs, narracja a szkolne edukacja językowa. Postulaty metodologiczne, [w:] Uczeń w świecie języka i tekstów, red. J. Nocoń, E. Łucka-Zając, Opole 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skudrzyk A., Warchala J., Czy dwie kompetencje? Tekst mówiony i pisany w szkole, [w:] Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Starz R., Tematyka wypracowań – tekstów swobodnych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, [w:] Tekst – wypowiedź – dyskurs w dydaktyce szkolnej, red. J. Porayski-Pomsta, J. Podracki, Warszawa 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tabisz A., Kompetencja tekstotwórcza uczniów na przykładzie rozprawki, Opole 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Warchala J., Skudrzyk. A., Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zgółka T., Warstwy świadomości językowej, [w:] Świadomość językowa – kompetencja – dydaktyka, red. E. Sękowska, Warszawa 1994.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Żydek-Bednarczuk U., Sprawność językowa we współczesnej edukacji polonistycznej, [w:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej, red, H. Synowiec, Katowice 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.