Uczniowskie zmagania się ze słowem. O pisaniu dłuższej wypowiedzi na różnych poziomach nauczania
PDF

Słowa kluczowe

lingwistyka edukacyjna
kompetencja tekstotwórcza
esej

Jak cytować

Guzy, A., & Niesporek-Szamburska, B. (2015). Uczniowskie zmagania się ze słowem. O pisaniu dłuższej wypowiedzi na różnych poziomach nauczania. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 45–63. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2020

Abstrakt

Autorki ukazują w opracowaniu fragment szerszych badań nad stanem wiedzy językowej uczniów oraz jej przełożenia na sprawności.

Głównym celem przedstawionej części badań stało się określenie poziomu kompetencji tekstotwórczej uczniów szkoły podstawowej (z klas III oraz VI) oraz uczniów gimnazjum (z klasy III), a ich przedmiotem - teksty napisane przez badane dzieci (listy oraz rozprawki). Do określenia sprawności tekstotwórczej uczniów na poszczególnych poziomach edukacji w wartościach wymiernych oraz jej zilustrowania przyjęto dla każdego komponentu kompetencji (struktury prac, tła pragmatycznego, aspektu poznawczego i wybranych cech językowo-stylistycznych) wartości punktowe.

Porównanie poziomu sprawności w zakresie władania przez uczniów słowem podczas tworzenia dłuższych tekstów przyniosło zaskakujące rezultaty: początkowo poziom kompetencji tekstotwórczej rósł z wiekiem i ze szkolną edukacją: osiągał wyższy poziom u uczniów klas VI w stosunku do umiejętności uczniów młodszych. Jednak u uczniów gimnazjum poziom tej sprawności gwałtowne się obniżył. Z badań wynika też, że wszyscy uczniowie uzyskują najniższe wyniki w zakresie poprawności językowo-stylistycznej.

PDF

Bibliografia

Bartmiński J., Tekstologia (lingwistyka tekstu), [w:] Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole, red. A. Mikołajczuk i J. Puzynina, Warszawa 2004, s. 29-54.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dobrzyńska T., Delimitacja tekstu pisanego i mówionego, [w:] Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1978, s. 101-118.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 255-268.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z.A., Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV-VI. Metodyczny podręcznik nauczyciela. Kraków 1993.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalikowa J., Formy komunikacji językowej w szkole. W kręgu faktów i postulatów, [w:] Kształcenie porozumiewania się, red. S. Gajda, J. Nocoń, Opole 1994, s.145-154.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nagajowa M., Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej. Warszawa 1985.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Niesporek-Szamburska B., Komunikacja dzieci w języku pisanym, [w:] Kształcenie porozumiewania się, red. S. Gajda, J. Nocoń, Opole 1994, s. 205-214.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa z komentarzami. T.2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 12 i 15. W: www.reformaprogramowa.men.gov.pl. [dostęp 22. 10. 2011 r.]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1981.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Starzec A., Edukacyjne walory tekstów popularnonaukowych, [w:] Dyskurs edukacyjny, red. T. Rittel i J. Ożdżyński, Kraków 1997, s.291-300.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tabisz A., Kompetencja tekstotwórcza uczniów na przykładzie rozprawki, Opole 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jędrychowska M., O analizie tematów wypracowań, „Polonistyka” 1993, nr 3, s.361-366.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wiśniewska H., Substytucja tekstowa – uczniowska strategia pisania form wypowiedzi [w:] Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001, s.241-251.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Żylińska M., Nauczanie języków obcych w dobie postkomunikatywnej, Warszawa 2009
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.