Czy "kminię"? - czyli o języku młodzieży
PDF

Słowa kluczowe

slang młodzieżowy
zapożyczenia
wulgaryzacja

Jak cytować

Szymańska, M. (2015). Czy "kminię"? - czyli o języku młodzieży. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 19–29. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2022

Abstrakt

Autorka dokonuje przeglądu literatury, dotyczącej języka młodzieżowego. Wybiera te informacje, które dotyczą dystynktywnych cech tej odmiany języka. Zastanawia się także nad różnymi funkcjami młodzieżowego slangu, które czynią go atrakcyjnym i użytecznym także dla współczesnych młodych ludzi.

Wykorzystując przykłady żywego języka, zaczerpnięte z Internetu, pokazuje prawdziwość dokonanych wcześniej ustaleń.

PDF

Bibliografia

Bernstein B., Odtwarzanie kultury, wybór i oprac. A. Piotrowski, tłum. Z. Boksztański, A. Piotrowski, Warszawa 1990.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Grabias S., Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, T.2 Współczesny język polski, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wrocław – Warszawa – Kraków.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Grybosiowa A., Liberalizacja społeczne oceny wulgaryzmów, [w:] Człowiek-dzieło-sacrum, red. S. Gajda, H.I. Sobeczko, Opole 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Dowcip i wulgarność – cechy rozmów uczniowskich prowadzonych za pośrednictwem SMS-ów, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, J. Grzenia, Katowice 2004, s. 161.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalikowa J., Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, Kraków 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Krzyżaniak-Gumowska A., Polacy nie gęsi i swój język k... mają, „Wprost”, 2011, nr 19, s. 49.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ożóg K., Kod ograniczony wśród współczesnej polskiej młodzieży, „Polonistyka” 2002, nr 9, s. 521-522.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pęczak M., Co mówi mowa, „Polityka”, 2011, nr 20, s. 17.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Satkiewicz H., Norma polszczyzny ogólnej a języki subkultur, [w:] Język a kultura, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, t.10, Języki subkultur, Wrocław 1994, s.10-11.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zgółkowa H., Agresja językowa jako narzędzie kształtujące tożsamość pokoleniową, [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.