Sens nawiązywania do dziedzictwa Komisji Edukacji Narodowej w świecie „płynnej nowoczesności”
PDF

Słowa kluczowe

kultura i edukacja
dziedzictwo i tradycja
młode pokolenie
metody kształcenia

Jak cytować

Morawska, I. (2015). Sens nawiązywania do dziedzictwa Komisji Edukacji Narodowej w świecie „płynnej nowoczesności”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 39–50. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2029

Abstrakt

W artykule omówione są przykłady nawiązywania do dziedzictwa/ dorobku / idei pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, jakim była polska Komisja Edukacji Narodowej. Współczesne realia kulturowe określane zamiennie jako „płynna nowoczesność”, „kultura wyczerpania”, „cywilizacja narratywna” (civilization narrative), potwierdzają aktualność, trwałość, uniwersalność, złożoność problemów, które nurtowały twórców KEN, a dotyczyły na przykład: skutecznych form kształcenia, etosu narodowego, roli edukacji dla człowieka i społeczeństwa, idei obywatelskości, patriotyzmu, budowania wspólnoty narodowej i ponadnarodowej wokół takich wartości jak: wolność, solidarność, demokracja, potrzeba ciągłości i więzi międzypokoleniowej, działanie na rzecz wspólnego dobra, itd. W artykule podjęta jest próba odpowiedzi na pytanie, jak i po co odwoływać się do niektórych z wymienionych tematów w procesie edukacji polonistycznej.

PDF

Bibliografia

Badowska A., Mazurek O., Olinkiewicz E., Otolińska R., Inspiracje, pomysły. Książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela, Wrocław 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D., Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Modernizm – dwudziestolecie międzywojenne (nurt klasyczny). Klasa 2, część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, WSiP, Warszawa 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Barber B. R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bartnicka K., Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bauman Z., Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Kraków 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tł. S. Cieśla, Warszawa 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bielik-Robson A., Inna nowoczesność: pytania o nową formułę duchowości, Kraków 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Cembrzyńska P., Wieża Babel. Nowoczesny projekt porządkowania świata i jego dekonstrukcja, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Delors J., Edukacja – jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, pod przewodn. Jacques'a Delorsa, tł. W. Rabczuk, Warszawa 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, przeł. M. Kowalska, Kraków 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Homo eligens, czyli problemy z tożsamością w świecie wielokulturowym, [w:] Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, język i kultury, red. M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, Lublin 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dziamski G., Rewers E., Nowoczesność po (po)nowoczesności, Poznań 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Głowiński M., Kryzys dyskursu patriotycznego, [w:] tenże, Skrzydła i pięta: nowe szkice na tematy niemitologiczne, Kraków 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Golka M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jarzębski J., Notatki o sensie życia, [w:] Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania kultury, red. P. Kowalski, Z. Libera, Kraków 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jobert A., Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773 – 1794). Jej dzieło wychowania obywatelskiego, Wrocław 1979.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jonscher C., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalski P., Libera Z., Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania kultury, Kraków 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kryda B., Dziedzictwo do przyjęcia czy odrzucenia? O uwarunkowaniach przejmowania wartości w szkolnej lekturze tekstów literackich, [w:] Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze: studia, pod red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, , Lublin 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości. O prozie dla dzieci i młodzieży, Poznań 1994.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mapa umiejętności XXI wieku, http:www.edunews.pl/images/pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf [dostęp: 10,01.2014r.]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, red. R. Leppert, Z. B. Melosik B. Wojtasik, Wrocław 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Morawska I., Latoch-Zielińska M., Wartości narodowe w edukacji polonistycznej gimnazjalistów, [w:] Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Lublin 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., O kształtowaniu tożsamości narodowej w procesie edukacji polonistycznej. Refleksje i kontrowersje, [w:] W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane Profesor Jadwidze Kowalikowej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mizia T., O Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1972.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji, red. E. Chmielecka, Warszawa 2009, ibiblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=375 [dostęp: 10.01.2014r.].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

(Od)nowa – znowu – na nowo, red. J. Wach, Ł. Janicki, Lublin 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Perez de Cuellar J., Twórcza różnorodność świata, „UNESCO i MY” 1997, nr 1.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pieniążek M., Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Polska. Albo Smoleńsk, albo leje. Wywiad Marka Gorlikowskiego z prof. Tadeuszem Gadaczem, Magazyn „Gazety Wyborczej” z 10-11 maja 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej: nowe konteksty, Warszawa 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słowiński L., Odważni mądrością. O reformach edukacji i nauki polskiej w dobie oświecenia, Poznań 1988.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stępnik A., Tożsamość narodowa w dyskursie naukowym i dydaktycznym, [w:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szkołut T., Człowiek ponowoczesny wobec tradycji kulturowej – implikacje pedagogiczne, [w:] Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturowej – perspektywy rozwoju, red. J. Gajda, Lublin 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szkołut T., Dylematy współczesnej edukacji kulturalnej, [w:] Sztuka i edukacja kulturalna w okresie przemian, red. tegoż, Lublin 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szkołut T., Sztuka i komunikacja: „wiry reedukacji” w kulturze współczesnej, [w:] Komunikacja: tradycja i innowacje, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szkudlarek T., Media: szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Toulmin S. E., Kosmopolis: ukryty projekt nowoczesności, wstęp i przekł. T. Zarębski, Wrocław 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ze studiów nad Komisją Edukacji Narodowej i szkolnictwem na Lubelszczyźnie. Rozprawy
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

i artykuły, red. J. Dobrzański, Lublin 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.