Święta miłości kochanej ojczyzny…? O kształtowaniu postawy patriotycznej na lekcjach języka polskiego – między tradycją a zmianą
PDF

Słowa kluczowe

edukacja patriotyczna
lekcje języka polskiego
ojczyzna

Jak cytować

Kania, A. (2015). Święta miłości kochanej ojczyzny…? O kształtowaniu postawy patriotycznej na lekcjach języka polskiego – między tradycją a zmianą. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 65–76. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2031

Abstrakt

W artykule zarysowano konteksty społeczne, polityczne i edukacyjne, w jakich odbywa się - wpisana w podstawę programową - edukacja patriotyczna na lekcjach języka polskiego. Przedstawione zostały wypowiedzi nauczycieli polonistów na temat rozumienia przez nich sposobów kształtowania postawy patriotycznej, a następnie wypowiedzi uczniów liceów, którzy zostali poproszeni o refleksję nad własnym poczuciem patriotyzmu i zainspirowani do opracowania scenariusza filmu prezentującego cudzoziemcom Polskę. Obserwacje wynikające ze zderzenia różnych punktów widzenia prowadzą do wniosku, że daje się zauważyć brak satysfakcjonujących efektów w kształceniu świadomości patriotycznej młodych ludzi. Na koniec przedstawiono propozycję wykorzystywania aktualnych wydarzeń i dawnych tekstów literackich w nakierowanym na ojczyznę kształceniu polonistycznym.

Słowa kluczowe:

PDF

Bibliografia

Kania A., Jeśli zapomnę o nich…? Lektury szkolne a budowanie tożsamości narodowej współczesnych licealistów [w:] Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 2: Literatura i kultura, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kosiński D., Ulica jako scena narodowa – patriotyzm po 10 kwietnia, [w:] Maski i twarze patriotyzmu, red. M. Karolczak, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mateja A., Jaki znak twój? Polak na wychowaniu patriotycznym, „Tygodnik Powszechny” 2006 nr 27.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.