„Na początku było Słowo – a na końcu Frazes”. Lekcja pisania aforyzmów w szkole ponadgimnazjalnej
PDF

Słowa kluczowe

aforyzm
dydaktyka
literaturoznawstwo

Jak cytować

Waligóra, J. (2015). „Na początku było Słowo – a na końcu Frazes”. Lekcja pisania aforyzmów w szkole ponadgimnazjalnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 116–127. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2035

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest metodyce kształcenia kompetencji literackich i językowych w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiotem opisanych działań edukacyjnych jest doskonalenie umiejętności pisania aforyzmu. Ze względu na artystyczne walory i właściwości tego gatunku, praca ma charakter twórczy. Autor korzysta z metody analizy i twórczego naśladowania wzoru, wykorzystując w swoim projekcie starannie dobrane przykłady aforyzmów, głównie z dorobku Stanisława Jerzego Leca. Poszczególnym ćwiczeniom towarzyszy refleksja teoretycznoliteracka, dydaktyczna i metajęzykowa.

PDF

Bibliografia

aforyzmów erotycznych, wybór W. i M. Kamieńscy, Katowice 1997.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Awdiejew A., Nieśmieszne aforyzmy (Refleksja nad semantyką humoru Viktora Raskina), „Język a Kultura” 1992, nr 8.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Balowski M., Struktura językowa aforyzmów (na materiale polskim i czeskim), Opole 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Boy-Żeleński T., Wstęp, [w:] La Rochefoucauld, Maksymy i Rozważania moralne, przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył T. Boy-Żeleński, Warszawa 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dyduchowa A., Metody kształcenia sprawności językowej (1), „Nowa Polszczyzna” 2004, nr 5.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Głowiński M., Aforyzm a slogan, [w:] Tenże, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Głowiński M., Aforyzmy, fraszki, liryki, [w:] Tenże, Intertekstualność, groteska, parabola, Kraków 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kośka L., O aforyzmach i aforyście, [w:] S.J. Lec, Myśli nieuczesane, wstęp i oprac. L. Kośka, Kraków 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

La Rochefoucauld F. de, Maksymy i Rozważania moralne, przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył T. Boy-Żeleński, Warszawa 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lec S.J., Myśli nieuczesane, wstęp i oprac. L. Kośka, Kraków 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mądrość świata. Złota księga aforyzmów, wybór A. Różanek, Wrocław 1995.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Markiewicz H., Jak słowom wyrastają skrzydła, „Życie Szkoły Wyższej” 1989, z. 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mautner F.H., Maksymy, sentencje, fragmenty, aforyzmy, tłum. M.Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Orzechowski K., Posłowie, [w:] Żądło i miód mądrości. Antologia aforyzmu polskiego, wybór i posłowie K. Orzechowski, Wrocław 1990.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Plucińska D., Poetycka filozofia i aksjologia fragmentu, http://tekstualia.pl/index.php?DZIAL=teksty&ID=558, dostęp: 2.03.2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wilde O., Nie lubię zasad, wolę przesądy i inne aforyzmy, wybór, przekład i wstęp M. Dobrosielski, Kalisz 1994.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Żądło i miód mądrości. Antologia aforyzmu polskiego, wybór i posłowie K.Orzechowski, Wrocław 1990.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Internet: http://aforyzmy.org/; http://www.aforyzmy.com.pl; http://aforyzmycytaty.koon.pl
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.