Logodydaktyka. Logodydaktyk. „Logodydaktyczne czytanie” literatury
PDF

Słowa kluczowe

logodydaktyka
logodydaktyk
metodyka antropologiczna

Jak cytować

Chrabąszcz, M. (2015). Logodydaktyka. Logodydaktyk. „Logodydaktyczne czytanie” literatury. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 128–141. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2036

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w nurt tzw. metodyki antropologicznej. Przedstawione zostały w nim sposoby realizowania formacyjnego wymiaru kształcenia polonistycznego poprzez wdrażanie zasad logodydaktyki, psychologicznej koncepcji rozwijanej przez Iwonę Majewską-Opiełkę, W artykule zaprezentowany został obraz „logodydaktyka”, nauczyciela, którego pracę wyznacza refleksja teleologiczna.

PDF

Bibliografia

Budrewicz Z., Odbiorca szkolnej lektury jako podmiot doświadczający, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzyckiego, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Carr A., Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, przeł. Z.A. Królicki, Poznań 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chrabąszcz M., Nauczyciel jako przywódca edukacyjny. Wolność – odpowiedzialność – skuteczność, [w:] Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, red. G. Mazurkiewicz, Warszawa-Kraków 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chrząstowska B., Wstęp. O sztuce edukacji polonistycznej, [w:] Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki, red. B.Chrząstowska, Warszawa 1995.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Covey S. R., 7 nawyków skutecznego działania, tłum. I. Majewska-Opiełka, Poznań 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Frankl V. E., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, tłum. A.Wolnicka, Warszawa 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Frankl V. E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Góralska R., Madalińska-Michalak J., Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Warszawa 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gulla B., Tucholska K., Psychologia pozytywna: cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji, „Studia w Psychologii KUL” 2007, t. XIV.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hattie J., Visible Learning. A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, [cyt. za:] J. Strzemieczny, Profesjonalizacja pracy nauczyciela – widoczne nauczanie i uczenie się, http://www.npseo.pl/data/various/files/Sesja%20I_3%20Jacek%20Strzemieczny.pdf. Dostęp: 13.11.2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jędrychowska M., Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jędrychowska M., Uczeń i wiedza. O rozumieniu istoty i funkcjach wiedzy polonistycznej, [w:] Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, red. Z. Budrewicz, M. Jędrychowska, Kraków 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z. A., Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, Kraków 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kołodziejek I., Guzik A., Klasa szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach, Warszawa 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalikowa J., Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne, Kraków 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koziołek K., Czytanie z innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka, Katowice 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiatek P., Bajer P. P., Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia), „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 2013, nr 2.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Łaguna M., Oleś P., Filipiuk D., Orientacja pozytywna i jej pomiar: polska adaptacja skali orientacji pozytywnej, „Studia Psychologiczne” 2011, z. 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Majewska-Opiełka I., Już za rok matura, Poznań 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Majewska-Opiełka I., Wychowanie do szczęścia, Poznań 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Majewska-Opiełka I., Logodydaktyka. Droga rozwoju, Sopot 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Markowski M. P., Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Markiewicz H., „Lalka”, [w:] tenże, Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie, Warszawa 1964.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Markowski M. P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mikoś E., Lekcje empatii. Czytanie poezji dwudziestowiecznej w liceum. Literatura – psychologia – dydaktyka, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Lublin 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Obuchowski K., Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Poznań 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pieniążek M., Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Polakowski J., Idee dydaktyki podmiotowej w podstawowych problemach kształcenia literackiego (nurt antropocentryczno-kulturowy, [w:] Podmiotowy wymiar szkolnej polonistyki. Materiały z konferencji „Antropocentryczno-kulturowy nurt w kształceniu polonistycznym”, red. Z.Uryga, Kraków 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rzepa T., Psychologowie o sztuce życia, „Roczniki Psychologiczne” 2005, nr 1.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tucholska K., Gulla B., Psychologia pozytywna – krytyczna analiza koncepcji, „Studia w Psychologii KUL” 2007, t. XIV.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga Z., Godziny polskiego, Warszawa-Kraków 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Waligóra J., Mistrz i nauczyciel – zaniedbany archetyp, „Annales Universitas Paedagogicae Cracoviens. Studia ad Didactam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia”, red. M. Jędrychowska, M. Szymańska, Kraków 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Waligóra J., Honor albo trzy pojedynki w „Lalce”. Lekcja języka polskiego jako wycieczka antropologiczna, „Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didactam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia IV. Kondycja słowa w edukacji polonistycznej” red. M.Szymańska, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zbierowski P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Warszawa 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, red. Z. Budrewicz, M. Jędrychowska, Kraków 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.