Problematyka tożsamości narodowej, regionalnej na lekcjach języka polskiego – dylematy i perspektywy
PDF

Słowa kluczowe

świadomość historyczna
tożsamość narodowa
tożsamość regionalna
projekt edukacyjny
gra miejska

Jak cytować

Karkut, D. (2018). Problematyka tożsamości narodowej, regionalnej na lekcjach języka polskiego – dylematy i perspektywy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 8(227), 216–228. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4117

Abstrakt

Autorka przedstawiła cele i metody kształcenia tożsamości narodowej i regionalnej w nauczaniu języka polskiego. Rozważania teoretyczne opiera na ujęciu interdyscyplinarnym, odwołując się do opinii dydaktyków języka polskiego i historii oraz do publikacji z zakresu antropologii i socjologii. Jej zdaniem, na szczególną uwagę w pracy polonisty zasługuje metoda projektu, która łączy i utrwala w sposób świadomy wiadomości z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Równie intersującym rozwiązaniem edukacyjnym jest gra miejska, pozwalająca na kształtowanie tożsamości lokalnej i naukę kultury pamiętania.

PDF

Bibliografia

Bibliografia:
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Pamięć i kultura w edukacji polonistycznej. Wczoraj i dziś, [w:] Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., „Więcej Słonimskiego, a mniej Sienkiewicza”? Zagadnienie polskości w nauczaniu języka polskiego, [w:] Historia- Pamięć –Tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 2. Literatura i kultura, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Burszta W. J., Od wielokulturowości do międzykulturowości z monokulturą w tle, „Kultura Współczesna”, nr 2/2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dialog kultur w edukacji, red. M. Karwatowska, B. Myrdzik, Lublin 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Edukacja polonistyczna wobec Innego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gradkowski H., W poszukiwaniu tożsamości… (pedagogika-filozofia-literatura), Jelenia Góra 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kania A., „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, Kraków 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłoskowska A., Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1996 nr 3.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kruszyńska A., Gra miejska – animacyjna forma edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego, [w:] Dziedzictwo kulturowe. Historia. Dziedzictwo regionalne. Muzyka, literatura, sztuka i media, red. K. Ratajczak, Poznań 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Morawska I., Latoch-Zielińska M., Wartości narodowe w edukacji polonistycznej gimnazjalistów, [w:] Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Morawska I., Latoch-Zelińska M., Wartości narodowe w rozumieniu gimnazjalistów i w nawiązaniu do edukacji, [w:]O wartościach i wartościowaniu. Historia – Literatura – edukacja, red. M Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., O kształtowaniu tożsamości narodowej w procesie edukacji polonistycznej. Refleksje i kontrowersje, [w:] W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane Profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Region. Tożsamość. Edukacja, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Białystok 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Strawa-Kęsek E., Metoda projektu w edukacji polonistycznej, Kraków 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szczepański M., Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań, [w:] Badania nad tożsamością regionalną, red. A. Matczak, Łódź-Ciechanów 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zieliński Z., Kłopoty z tożsamością. Historia na wysypisku, Toruń 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.