Metoda czy podejście – między dydaktyką języka ojczystego a glottodydaktyką
PDF

Słowa kluczowe

metoda
podejście
technika uczenia
język ojczysty
glottodydaktyka

Jak cytować

Niesporek Szamburska, B. (2018). Metoda czy podejście – między dydaktyką języka ojczystego a glottodydaktyką. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 8(227), 136–145. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4121

Abstrakt

Autorka, korzystając z opracowań glottodydaktycznych, stara się wypracować nowe podstawy klasyfikacji metod kształcenia języka ojczystego. Sięga w tym celu do teorii stworzonej przez J.C. Richardsa i T. Rodgersa i wskazuje na oparcie metody na podejściu teoretycznym (teorii języka i teorii kształcenia języka), jej realizację za pomocą planowania kształcenia języka oraz procedur i technik. Na przykładzie dwóch metod ukazuje, jak istotne dla klasyfikacji i mylące dla praktyki jest zapominanie o komponencie teoretycznym metody.

PDF

Bibliografia

Bortnowski S., Kłopoty z klasyfikacją metod nauczania, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ellis R., Language Teaching Research and Language Pedagogy. Wiley-Blackwell 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Inny słownik języka polskiego, t. 2, red. M. Bańko, Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Kraków 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kotarbiński T., Próba zastosowania pewnych pojęć prakseologicznych do metodologii pracy naukowej. Wybór pism, t. 1, Warszawa 1957.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Krzeszowski T., Podejścia, metody, techniki, [w:] T. Piskorska, T. Krzeszowski, B. Marek, Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcji języka angielskiego. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli, r. 1, Warszawa 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiatkowska-Ratajczak M., Metody, [w:] Innowacje i metody, t. 1, W kręgu teorii i praktyki, red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Poznań 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Miodunka W., Podejście zorientowane na działanie w nauczaniu języków obcych: od (małych) zadań do (dużych) projektów, „Języki Obce w Szkole” 2013, nr 2, s. 80-85.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Niemiec-Knaś M., Metoda projektów w nauczaniu języków obcych, Kraków 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rada Europy, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Richards J.C., Rodgers T., Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rypel A., Nauczanie komunikacyjne w kształceniu uczniowskich wypowiedzi pisemnych. Problemy, badania eksperymentalne, implikacje dydaktyczne, Bydgoszcz 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szymańska M., Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga U, Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa-Kraków 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Strona internetowa: encyklopedia.pwn.pl/haslo/metoda;3940107.html, dostęp 5 I 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Żylińska M., Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka, Warszawa 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.