Koncepcje kształcenia językowego wpisane w chorwacki odpowiednik podstawy programowej nauczania języka ojczystego
PDF

Słowa kluczowe

chorwacki system edukacji
podstawa programowa
przedmiot nauczania „język chorwacki”
edukacja językowa

Jak cytować

Jastrzębska-Golonka, D., & Rypel, A. (2018). Koncepcje kształcenia językowego wpisane w chorwacki odpowiednik podstawy programowej nauczania języka ojczystego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 8(227), 61–77. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4127

Abstrakt

Artykuł przedstawia koncepcję chorwackiego curriculum narodowego (odpowiednika polskiej podstawy programowej), którego celem jest uspójnienie nauczania wszystkich przedmiotów na kolejnych etapach kształcenia – od wychowania przedszkolnego po nauczanie akademickie. Autorki omawiają sposób opracowania dokumentu oraz przyjęte w nim reguły porządkujące treści nauczania. Szczególną uwagę zwracają na interesującą koncepcję jednolitego ustrukturyzowania treści przedmiotu: „język chorwacki”. Prezentując tę koncepcję, koncentrują się na edukacji językowej uznawanej przez twórców curriculum za podstawę nauczania nie tylko języka ojczystego, ale również innych przedmiotów. Zgodnie z tym założeniem wybór treści edukacyjnych przedmiotu, ustalanie celów i efektów kształcenia opiera się na podejściu komunikacyjno-kognitywnym i funkcjonalnym nauczaniu gramatyki.

PDF

Bibliografia

Rapacka J., Śródziemnomorze. Europa Środkowa, Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich, Kraków 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Okuka M., Żegnaj serbsko-chorwacki!, „Krasnogruda”, 1997, nr 3, s. 117-119.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Źródła internetowe
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Baseline of the Croatian Qualifications Framework, cyt. za Croatian Qualifications Framework. Introduction to Qualifications (2010), [w:] Chorwacka Rama Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych. Instytut badawczy, bibliotekakrk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=362, dostęp 15 X 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chorwacka rama kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych. Instytut badawczy, s. 2. W: biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=362, dostęp 15 X 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chorw. Zakon o HKO, public.mzos.hr/fgs.axd?id=18745, [w:] Chorwacka Rama Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych. Instytut badawczy, bibliotekakrk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=362, dostęp 15 X 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czapiewski K.Ł., Edukacja: geozeta.pl/artykuly,Europa,16 , dostęp 20 X 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

kvalifikacije.hr/zakon-o-hko-u-stupio-na-snagu. [w:] Chorwacka Rama Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych. Instytut badawczy, bibliotekakrk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=362, dostęp 15 X 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik. Prijedlog, Zagreb 2016, [w:] Predmetni_kurikulum-Hrvatski_jezik.pdf.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjojškolsko obrazovanje, public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2685 , dostęp 15 V 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

prezi.com/o1hkcpuyto8l/system-oswiaty-w-chorwacji/ dostęp 20 X 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. OECD PISA. Programme for International Student Assessment. Wyniki badania 2012 w Polsce, red. M. Federowicz, Ministerstwo Edukacji Narodowej, ifispan.waw.pl., dostęp 12 XII 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rumora S., Škoda A., Elementi, načini i postupci vrjednovanja u nastavi hrvatskog jezika, školska godina: 2010./2011, s. 2, file:///C:/Users/Danuta/Downloads/HRVATSKI%20JEZIK.pdf, dostęp 10 VI 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.