Rola małej ojczyzny w kształceniu polonistycznym na IV etapie edukacyjnym na przykładzie Łodzi. Rozważania aksjologiczne
PDF

Słowa kluczowe

literaturoznawstwo
regionalizm
poezja
szkolna edukacja regionalna
tożsamości uczniów

Jak cytować

Gajak-Toczek, M. (2018). Rola małej ojczyzny w kształceniu polonistycznym na IV etapie edukacyjnym na przykładzie Łodzi. Rozważania aksjologiczne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 8(227), 229–244. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4132

Abstrakt

Autorka w artykule Rola małej ojczyzny w kształceniu polonistycznym na IV etapie edukacyjnym na przykładzie Łodzi. Rozważania aksjologiczne analizuje funkcję szkolnej edukacji regionalnej w formowaniu tożsamości uczniów, widzi w niej istotne narzędzie w przeciwdziałaniu współczesnym tendencjom fragmentaryzacji świata, podkreśla konieczność kształtowania związku między jednostką, wspólnotą lokalną i narodową. Pytanie kim jestem? proponuje uzupełnić dwoma dodatkowymi: skąd jestem? i gdzie jestem? Kontekstem rozważań czyni krótki rys historyczny dotyczący rozwoju idei regionalizmu, ukazuje ciekawe rozwiązania metodyczne XX-lecia międzywojennego. Zasadniczą uwagę koncentruje na poetyckich wizjach nielirycznego miasta. Ukazuje zmiany w sposobie obrazowania polis na przestrzeni ponad 100 lat. Prezentuje także wyniki badań ankietowych, ukazujących sposoby konceptualizacji Łodzi w świadomości jej młodych mieszkańców.
PDF

Bibliografia

Araszkiewicz F.W., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Badowska K., Mapowanie Łodzi, strona internetowa: hal.archives-ouvertes.fr/hal-01192956/document, dostęp 2 XII 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bart A., Fabryka muchołapek, Warszawa 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Beśka K., Trzeci brzeg Styksu, Poznań 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Błażejewski T., Łódzkie środowisko literackie, Łódź 1982.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brycht A., Opowieści z tranzytu, Łódź 1986.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Buczyńska-Garewicz H., Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z, Tradycje i współczesność regionalizmu w edukacji polonistycznej, [w:] Region i edukacja. Literatura – kultura – społeczeństwo, red. Z. Budrewicz, M. Kania, wyd. 2 zm., Kraków 2010, s. 11-23.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Lekcje polskiego krajobrazu. Międzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Metropolia i okolice – w poszukiwaniu tożsamości i zadomowienia. Spojrzenie dydaktyka, [w:] Okolice metropolii. Tożsamość – edukacja – kultura, red. Z. Budrewicz, M. Kania, Kraków 2012, s. 9-26.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Miejsce i pamięć w polonistycznej edukacji regionalnej, [w:] Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2014, s. 233-248.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Pamięć i kultura w edukacji polonistycznej. Wczoraj i dziś, [w:] Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2012, s. 11-30.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Podróże i podróżopisarstwo w edukacji regionalnej. Zarys problemu, [w:] Podróże po Małopolsce. Literatura – kultura – edukacja, red. Z. Budrewicz, M. Kania, Kraków-Bukowno 2010, s. 7-21.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Polskie krajobrazy w lekturach (1918-1939), [w:] Zapisane w krajobrazie. Lekturowe obrazy regionów dawniej i dziś, red. Z. Budrewicz, M. Kania, Kraków-Bukowno 2008, s. 11-26.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Wyjdźmy z muzeum na uliczkę. Zobowiązania kulturowe edukacji regionalnej. [w:] Różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej; red. G. Różańska, Słupsk 2009, s. 285-301.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chlebowski B., Zadanie historii literatury polskiej wobec warunków i czynników jej dziejowego rozwoju. Znaczenie różnic terytorialnych, etnograficznych i związanych z nimi odrębności ekonomiczno-społecznych, politycznych i umysłowych stosunków dla naukowego badania dziejów literatury polskiej, „Ateneum” 1885, t. 1, z. 1, s. 88-111; t. 1, z. 2, s. 302-322.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Cieślak T., Kilka uwag o przedstawieniach przestrzeni w łódzkiej liryce, [w:] Stolice i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, red. J. Brzozowski, M. Skrzypczak, M. Stanisz, Warszawa 2012, s. 490-504.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czapliński P., Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czerwona lutnia, Pieśni robotnicze, red. E. Ajnenkiel, Łódź 1964.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, red. S. Bednarek, Wrocław 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wyd. K. Radziszewska, E. Wiatr, A. Sitarek, J. Walicki, M. Polit, Łódź 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fallek W., Lekcje regionalne, „Prace Polonistyczne” 1937., s. 380-383.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiszbak J., Mity „ziemi obiecanej” w regionalnej literaturze Łodzi. Między grą wyobraźni, fikcją literacką a wyobraźnią, Łódź 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fuks P., Dziecko wojny, Łódź 1994. 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gajak-Toczek M., Franciszek Próchnicki, dydaktyk – edytor – badacz literatury, Łódź 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gajak-Toczek M., Poezja w szarym mieście – Łódź oczami Mariana Piechala, [w:] Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy, red. G. Różańska, Pruszcz Gdański-Słupsk 2013, s. 45-65.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Glimas-Nadgórska A., Regionalizm w szkole średniej w okresie międzywojennym, „Wiadomości Historyczne” 1991, nr 4, s. 208-215.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hadaczek B., Wychowanie przez literaturę w Polsce międzywojennej. Związki literatury dla dzieci i młodzieży z pedagogiką, Poznań 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył K. Michalski, przeł. K. Michalski i in., Warszawa 1977.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jakubowski J.Z., Dygresje o poetach łódzkich na lekcjach języka polskiego, „Prace Polonistyczne” 1937, s. 341-347.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Klepacz M., Kierunki organizacyjne oraz ideały wychowawcze we współczesnym szkolnictwie polskim, Katowice 1937.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Krasicka J., Missalowa G., Świderkówna C., Bibliografia historii ziem i miast województwa łódzkiego, „Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego” 1928, t. I, s. 71-80; 1929-1930, t. II, s. 229-243.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiaty łódzkie. Antologia poezji o Łodzi, wybór utworów, oprac. i układ antologii Z. Skibiński, B. Stelmaszczyk-Świontek, Łódź 1982.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiaty łódzkie. Poezja miasta. Wybór wierszy nadesłanych na Konkurs Literacki im. W. Reymonta zorganizowany przez redakcję miesięcznika "Piotrkowska 104, red. i oprac. A. Grzegorczyk, Łódź 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwietniewski A., Blondynka z miasta Łodzi, Łódź 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lewandowski K.T., Perkalowy dybuk, Wrocław 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Literatura i język Łodzi. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Historii Miasta Łodzi zorganizowanej w dniach 18-20 kwietnia 1978, red. Antoni Szram, Jerzy Weinberg, Mieczysław Kucner, Łódź 1978.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Łempicki Z., Polska i polskość w nauczaniu polskiego, Kraków 1930.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Łódź i okolice/ Lekcje edukacji regionalnej – konspekty, scenariusze, red. J. Fiszbak, Łódź 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Łódź w walce, red, i oprac. T. Chróścielewski, G. Timofiejew, Łódź 1952.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Matys M., Łódzka fabryka marzeń. Od afery do sukcesu, Warszawa 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Papuzińska J, Limeryki i inne łódzkie wierszyki, Łódź 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Patkowski A., Literatura a regionalizm, „Polonista” 1931, z. 5/6, s. 247-249.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pejzaż łódzki, red. A. Płauszewski, Łódź 1979.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Petrykowski P., Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Toruń 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piątek T., Miasto Ł., Warszawa 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pilichowski Cz., O regionalizmie, „Kultura” 1938, nr 20 (108), s. 3.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Poezja bałuckich podwórek, oprac. i posłowie Z. Dominiak, Łódź 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Program regionalizmu polskiego, „Ziemia” 1926, nr 13-14, s. 211-212.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ruch regionalistyczny w Europie, red. A. Patkowski, t. 1-2, Warszawa 1934.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sadłowski S., Tereny wycieczkowe w naszym województwie, „Głos Nauczycielstwa Łódzkiego” 1936/1937, nr 4-5, s. 81-87.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skwarczyńska S., Momenty hagiograficzne na związane z regionem łódzkim na lekcjach języka polskiego, „Prace Polonistyczne” 1937, s. 320-331.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skwarczyńska S., Regionalizm a główne kierunki teorii literatury, „Prace Polonistyczne” 1937, s. 7-52.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sławek T., Miasto. Próba zrozumienia, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 17-69.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sowiński K., Esplanada, Łódź 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stolarzewicz L., Literatura Łodzi w ciągu jej istnienia (Szkic literacki i antologia), Łódź [1935].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

W Bi-Ba-Bo i gdzie indziej. O humorze i satyrze z Miasta Łodzi. Od Rozbickiego do Tuwima, red. J. Dunin, Łódź 1966.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Waleńczyk J., Łódź się budzi, Łódź 1991.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wieroński T., O polski system ideowo-wychowawczy, „Praca Szkolna” 1938-1939, nr 9-10, s. 249-255.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.