Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 2. Metody kształcenia sprawności językowej
PDF

Słowa kluczowe

metoda
strategia nauczania
kształcenie językowe
kształcenie sprawności językowej

Jak cytować

Fiszbak, J. (2018). Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 2. Metody kształcenia sprawności językowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 8(227), 163–181. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4136

Abstrakt

Artykuł Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 2. Metody kształcenia sprawności językowej poświęcony jest zagadnieniom kształcenia sprawności językowej ucznia. Autorka prezentuje najpierw w zarysie rozwój koncepcji kształcenia sprawności językowej. Następnie omawia współczesne metody temu służące. Porządkuje je według strategii nauczania zaproponowanych przez Wincentego Okonia. W konkluzji zwraca uwagę na istnienie interesujących metod w teorii, które jednak ze szkodą dla ucznia nie są wykorzystywane w szkole.

Podsumowując rozważania o metodach kształcenia językowego, autorka zauważa kryzys teorii dydaktycznej mimo pojawiających się nowych koncepcji kształcenia. Widzi potrzebę odciążenia szkolnej nauki o języku od naukowości i wdrożenia metod kształcenia sprawności językowej istniejących w teorii dydaktycznej. Zauważa także, że metody autonomiczne dydaktyki literatury i kultury oraz metody kształcenia sprawności językowej służą integracji treści przedmiotowych.

PDF

Bibliografia

Bakuła K., Nauczanie komunikacyjne – spóźniona lekcja angielskiego, [w:] Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej: obraz badań i działań dydaktycznych, red. Z. Uryga, M. Sienko, Kraków 2005, s. 76-88.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Cyniak E., Rola ćwiczeń redakcyjnych w kształceniu sprawności językowej, [w:] Z dydaktyki języka ojczystego w szkole, red S. Gala, Łódź 1996, s. 127-155.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dyduch A., Metody kształcenia sprawności językowej uczniów – projekt systemu, model podręcznika, Kraków 1988.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiszbak J., O metodzie interpretacji głosowej w pracy z uczniem szkoły podstawowej, [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, (III), red. W. Sawrycki, P. Tański, D. Kaja, E. Kruszyńska, Toruń 2010, s. 265-283.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiszbak J., Pierwsze wzorcowe czytanie w doświadczeniach ucznia, nauczyciela, metodyka i rodzica, [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, (II), red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, Toruń 2006, s. 82-91.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiszbak J., Pragmatyczna i integracyjna funkcja ćwiczeń w recytacji i estetycznym wygłaszaniu, [w:] Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach, red. Z. Uryga, R. Jedliński, M. Sienko, Kraków 2007, s. 163 – 176.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z.A., O nauce tworzenia wypowiedzi pisemnych. Na marginesie opracowania Anny Dyduchowej, „Nowa Polszczyzna” 2005, nr 1, s. 26-36.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z.A., Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV-VI. Zeszyt ucznia, Warszawa 1993;
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z. A., Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne. Metodyczny poradnik nauczyciela, Warszawa 1993.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Z. A. Kłakówna. I. Steczko, K. Wiatr, Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne. Klasy I-III gimnazjum. Książka ucznia oraz Książka nauczyciela, Kraków 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalikowa J., Od słowa do zdania, od zdania do tekstu – od tekstu do zdania, od zdania do słowa, [w:] Szkolna polonistyka zanurzona w języku, red. A. Janus-Sitarz, E. Nowak, Kraków, s. 17-43.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nagajowa M., Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach V-VIII szkoły podstawowej, Warszawa 1977.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nagajowa M., Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej, Warszawa 1985.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pieniążek M., Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej ponowoczesności, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Próchnicki F., Wskazówki do nauki języka polskiego, Lwów 1885.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Innowacje i metody. T. 1. W kręgu teorii i praktyki. Podręcznik akademicki dydaktyki kształcenia polonistycznego, red. Kwiatkowska-Ratajczak, Poznań 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rudnicki M., Wykształcenie językowe w życiu i w szkole, Poznań-Warszawa 1920.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rozwadowski J., O nauce języka w szkole i o rzeczach pokrewnych, „Język Polski” 1926, z.1.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rypel A., Nauczanie komunikacyjne w kształceniu uczniowskich wypowiedzi pisemnych. Problemy. Badania eksperymentalne. Implikacje dydaktyczne, Bydgoszcz 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skwarczyńska S., Sąd literacki w szkole, „Polonista” 1932, z. 5.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Prądy w nauczaniu języka ojczystego: praca zbiorowa, red. S. Szober, Warszawa1908.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga Z., Odbiór liryki w klasach maturalnych, Warszawa-Kraków 1982.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.