Komparatystyka systemów nauczania języków narodowych. Wprowadzenie
PDF

Słowa kluczowe

polonistyka
komparatystyka
metodyka
polityka językowa

Jak cytować

Pieniążek, M. (2018). Komparatystyka systemów nauczania języków narodowych. Wprowadzenie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 8(227), 6–17. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4144

Abstrakt

Artykuł zarysowuje główne cele projektowanej komparatystyki systemów nauczania języków ojczystych (L1) w Europie. Odwołuje się do podstawowych założeń współczesnej komparatystki literackiej i kulturowej, łączy ich zadania z narzędziami wypracowanymi przez metodykę nauczania języka polskiego. Na podstawie dokonanych w 2015 roku badań w krajach Grupy Wyszehradzkiej i w Belgradzie wskazuje cele i sposoby prowadzenia analiz porównawczych. Dyskusje aktywizowane w międzynarodowym gronie metodyków są wskazywane jako metoda, prowadząca do uzyskania niezależnego spojrzenia na zobowiązania powszechnej edukacji języków ojczystych. Komparatystyka systemów nauczania języków ojczystych umożliwia bowiem porównanie sposobów planowania statusu i korpusu języka oraz jego przyswajania (R. Phillipson) w naszym regionie Europy.

PDF

Bibliografia

Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r., red. A. Nowicka-Jeżowa, Świat Literacki, Izabelin 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bilczewski T., Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Croce B., La „letteratura comparata”, „La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia” 1903 t. 1, s. 77-80.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dialog kultur w edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Domańska E., Humanistyka ekologiczna, w: Od pamięci biodziedziczonej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, IBL, Warszawa 2013, s. 15-39.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gajda S., Nowa polska polityka językowa, w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Katowice 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Goody J., Kradzież historii, przeł. J. Dobrowolski, PWN, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hejmej A., Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, w: tegoż, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Universitas, Kraków 2008, s. 81-107.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hejmej A., Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Universitas, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janus-Sitarz A., W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje. Kraków 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jazownik L., W kręgu historii i teorii edukacji polonistycznej. Studia i szkice, Zielona Góra-Warszawa 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kola A. F., Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu, „Teksty Drugie” 2008 nr 1-2;
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kołodziej P., Dzieje dydaktyki języka polskiego, [w:] Paśko J. R., Potyrała K., Zielińska J. (red.): Dzieje dydaktyk przedmiotowych w 65-letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 175–181.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Komparacja Systemów i Funkcjonowania Współczesnych Języków Słowiańskich (t. 1-4), red. serii S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003-2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lubaś W., Komparacja Systemów i Funkcjonowania Współczesnych Języków Słowiańskich (nr 4). Polityka językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mackowicz A., Z problemów kształcenia literackiego w Polsce międzywojennej, Wrocław 1984.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Markiewicz H., Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: tegoż, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, PIW, Warszawa 1976.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Phillipson R., English-only Europe?: Challenging language policy, London, New York: Routledge 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach, oprac. E. A. Muzioł i in., IBE, Warszawa 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ritzi R., Multiculturalism as an Education Policy, Victoria 1985.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sławek T., Literatura porównawcza: między lekturą, polityką i społeczeństwem, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004, t. 1, red. M. Czermińska i in., Universitas, Kraków 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Steiner G., Czym jest komparatystyka literacka?, przeł. A. Matkowska, „Porównania” 2005 nr 2, s. 13-26.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Steiner G., Po Wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. O. i W. Kubińscy, Universitas, Kraków 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Systemy edukacji w krajach europejskich, red. E. Potulicka, D. Hildebrandt-Wypych, C. Czech-Włodarczyk, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szpociński A., Inni wśród swoich : kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ślósarz A., Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska - postkolonialna Australia, Universitas, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Teaching of national languages in the V4 countries, red. M. Pieniążek, S. Štěpáník, Wydawnictwo Uniwersytetu Karola w Pradze, Praga 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Teoria kształcenia literackiego w latach 1918–1939. Antologia, Cz. 1: Główne idee i koncepcje kształcenia literackiego w latach 1918–1939, wybór i opracowanie L. Jazownik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wellek R., Kryzys literatury porównawczej [1958], przeł. Z. Łapiński, „Pamiętnik Literacki” 1968 z. 3, s. 269-279.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, T. 1, Warszawa 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ziemba K., Projekt komparatystyki wewnętrznej, „Teksty Drugie” 2005, 1-2, s. 72-82.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.