Szkolna polonistyka w poszukiwaniu modelu wiedzy przedmiotowej
PDF

Słowa kluczowe

program nauczania
reforma edukacji
język i literatura polska teaching program
subject expertise
education reform
Polish language and literature

Jak cytować

Kaniewski, J. (2019). Szkolna polonistyka w poszukiwaniu modelu wiedzy przedmiotowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 17–27. https://doi.org/10.24917/20820909.10.3

Abstrakt

My statement is about different concepts of Polish language and literature, which stem from official educational documents and from discussions between experts in the field. My analysis Szkolna polonistyka w poszukiwaniu modelu wiedzy przedmiotowej [27] focuses mostly on the last three education reforms (core curricula from 1999, 2008 and 2017) and points out a very apparent change in the proposed positioning of a student against knowledge (from subject orientation in 1999 to indisputable dominance of subject focus in the last core curriculum).
https://doi.org/10.24917/20820909.10.3
PDF

Bibliografia

Dyduchowa A., Dyduch B., Jędrychowska M., W stronę kompetencji. Zadania języka pol-
skiego w szkole podstawowej, „Polonistyka” 1991, nr 10.
Jędrychowska M., Uczeń i wiedza. O rozumieniu istoty i o funkcjach szkolnej wiedzy przed-
miotowej, [w:] Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultu-
ry, red. Z. Budrewicz, M. Jędrychowska, Kraków 1999.
Konarzewski K., O strukturze wiedzy szkolnej, „Polonistyka” 1999, nr 7.
Konarzewski K., W obronie encyklopedyzmu. Pojęcie programu kształcenia, [w:] Pedago-
gika w pokoju nauczycielskim, red. K. Kruszewski, Warszawa 2000, s. 19–36.
Kowalikowa J., Kształcenie językowe. Teoria dla praktyki, [w:] Polonista w szkole. Podsta-
wy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.
Kryda B., Prawdziwa szkoła krytyk się nie boi, „Teksty” 1972, nr 6.
Ornstein A.C., Hunkins F.P., Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, przeł.
K. Kruszewski, Warszawa 1999.
Sienko M., Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii. Dyskusje wokół wychowania literac-
kiego w latach 1944–1989, Kraków 2002.
Skrzypczak J., Wokół pojęcia kompetencji w dokumentach nowej reformy oświatowej, 
„Otwarta Szkoła” 1998, nr 1.
Uryga Z., Polonistyka – przedmiot szkolny i dyscyplina, [w:] Horyzonty polonistyki. W krę-
gu edukacji, języka i kultury, red. M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska,
Lublin 2010.

Downloads

Download data is not yet available.