Jeden uczeń, dwie szkoły – o problemach łączenia edukacji w Polsce i poza jej granicami
PDF

Słowa kluczowe

kryzys edukacji
szkoła międzynarodowa
integracja
podmiotowość
metody funkcjonalne education crisis
international school
integration
subjectivity
functional methods

Jak cytować

Kwiatkowska-Ratajczak, M. (2019). Jeden uczeń, dwie szkoły – o problemach łączenia edukacji w Polsce i poza jej granicami. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 28–38. https://doi.org/10.24917/20820909.10.4

Abstrakt

The author draws attention to the disturbing features that make up the educational atmosphere, including expectation of educational obedience from children and adolescents, academic requirements in academic programs, lack of trust in students and teachers. The author of the article describes the situation of a junior high school student, who in one school year must cope with the requirements of two different education systems. She recalls examples of consistent and effective educational activities undertaken at school outside Poland. It proves that the students and their parents activities are supported by methodological mechanisms known for years, and the shortcoming of Polish education is the lack of reflection on the practical understanding of seemingly obvious ideas and goals of education and the separation of native school reality from didactics.
https://doi.org/10.24917/20820909.10.4
PDF

Bibliografia

Arends R., Uczymy się nauczać, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 1998.
Bednarkowa W., O! słoń przed stopniami. O szkolnym ocenianiu, Kraków 2000.
Buehl D., Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć
się, przeł. B. Piątek, Kraków 2005.
Chrząstowska B., Pojąć metaforę… Cz. 1.: Z badań nad odbiorem liryki w klasach IV–VI,
„Polonistyka” 1983, nr 3.
Chrząstowska B., Pojąć metaforę… Cz. 2.: O kształtowaniu pojęcia… pomysły i eksperymen-
ty, „Polonistyka” 1983, nr 4.
Chrząstowska B., Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć w szkole pod-
stawowej, Warszawa 1987.
Chrząstowska B., Wójtowicz-Stefańska, A., Kształtowanie pojęć na lekcjach języka pol-
skiego, [w:] Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, red. M. Kwiatkowska-Ra-
tajczak, Poznań 2011.
Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 1978, 2000.
Czerepaniak-Walczak M., Istota i granice wolności w interakcjach edukacyjnych, [w:] Edu-
kacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. Tchorzew-
ski, Kraków 1999.
Dyduchowa A., Metody kształcenia sprawności językowej. Projekt systemu, model podręcz-
nika, Kraków 1988.
Dyduchowa A., Metody kształcenia sprawności językowej (1) i (2), „Nowa Polszczyzna”
2004, nr 5 oraz 2005, nr 1.
Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku 2018/2019, CKE, Warszawa 2017.
Jędrychowska M., Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem
kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1996.
Juul J., Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, współpraca
K. Krüger, przeł. D. Syska, Podkowa Leśna 2014.
Kłakówna Z.A., Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV–VI, Warszawa 1993.
Kłakówna Z.A., Steczko I., Wiatr K., Sztuka pisania. Klasy 1–3 gimnazjum, Kraków 2003.
Kłakówna Z.A., Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompe-
tencji, Kraków 2003.
Kłakówna Z.A., Szkoła na XXI wiek..., „Polonistyka. Innowacje” 2018, nr 8, http://pressto.
amu.edu.pl/index.php/pi.
Kwiatkowska-Ratajczak M., Metody, [w:] Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki,
red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Poznań 2011.
Kwiatkowska-Ratajczak M., Wymiary przedmiotu, [w:] Innowacje i metody. W kręgu teorii
i praktyki, red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Poznań 2011.
Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, Wrocław
1994.
Matyszkowicz M., System oświaty a pojęcie obowiązku szkolnego, [w:] Batalia o szkołę,
red. R. Legutko, Warszawa 2007.
Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, Warszawa 1983.
Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.
Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. K. Kruszewski, Warszawa 2000.
Piaget J., Dokąd zmierza edukacja, przeł. M. Domańska, Warszawa 1977.
Podstawa programowa języka polskiego (1995), „Polonistyka” 1996, nr 7.
Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017. Raport opracowany przez zespół ba-
dawczy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz PCG Eduka-
cja, red. M. Plebańska, Warszawa 2017. Materiał Online [dostęp: 24.10.2018].
Schulte-Markwort M., Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem, przeł.
M. Guzowska, Warszawa 2017.
Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa–Kraków
1996.
Wantuch W., Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, Kraków 2005.
Witkowski L., Podmiot jako humanistyczne wyzwanie dla pedagogiki. Przeciw skrajnym
„podmiotowcom”, [w:] tegoż, Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warsza-
wa 1998.
Wobalis M., Multimedia i edukacja 2.18, „Polonistyka. Innowacje” 2018, nr 8, http://pres-
sto.amu.edu.pl/index.php/pi.
Wójtowicz-Stefańska A., Ocenianie, [w:] Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, red.
M. Kwiatkowska-Ratajczak, Poznań 2011.
Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, red. Z. Budrewicz,
M. Jędrychowska, Kraków 1999.

Downloads

Download data is not yet available.