„Działanie” czy „milczenie” wyobraźni w wypracowaniach uczniów klas siódmych (w roku szkolnym 2017/2018)
PDF

Słowa kluczowe

wyobraźnia
edukacja
czytanie
uczniowie
kreatywność imagination
education
reading
students
creativity

Jak cytować

Morawska, I. (2019). „Działanie” czy „milczenie” wyobraźni w wypracowaniach uczniów klas siódmych (w roku szkolnym 2017/2018). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 194–209. https://doi.org/10.24917/20820909.10.18

Abstrakt

The issues indicated in the title concern the objectives and tasks of Polish language education related to the training of reading and text-forming skills. An important role in this process is played by the imagination described in the literature as “exceptionally human”, combined with subjectivity, creative thinking, empathy, transgression, autonomy, memory and many other dispositions that influence the personality of the student, including his or her cognitive, emotional, social, etc. Can “the action of imagination”, “the movement of thoughts, emotions and experiences” be found in the works of students inspired by school reading? What can and how can it be conducive to, and what hinders, these processes? What educational conclusions can be drawn from the analysis of tasks requiring the “work of imagination”? Why is it important for the development and education of students? The article attempts to answer such questions.
https://doi.org/10.24917/20820909.10.18
PDF

Bibliografia

Baszczak B., Narracja i tożsamość. Paula Ricoeura hermeneutyka antropologiczna, Zielona
Góra 2010.
Bortnowski S., Wypracowania jako najlepsze narzędzie sprawdzianu dojrzałości abiturienta,
[w:] Nowa matura a egzamin wstępny z języka polskiego, red. R. Pawłowska,
Gdański 2001.
Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.
Bortnowski S., Jak wyzwolić i jak zniszczyć wyobraźnię piszących?, [w:] Jestem - więc piszę.
Między rzemiosłem a wyobraźnią, red. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska,
Z. Pomirska, Gdańsk 2009.
Bortliczek M., Zdunek J., Czynniki tekstowości w wypracowaniach szkolnych, [w:] Kultura,
literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych, red. J. Kida,
Rzeszów 2007.
Dembiński B., Trzeba się zachwycać! Wywiad z prof. Bogdanem Dembińskim, D. Kortko,
E. Niewiadomska, „Gazeta Wyborcza” 2017, 30.09-01.10.2017.
Edukacja polonistyczna. Metamorfozy kontekstów i metod, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin,
Lublin 2017.
Edukacja wobec przemian kulturowych, red. I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin
2017.
Feliksiak E., Antropologia literatury. Interpretacje i studia, Kraków 2014.
Francuz P., Wyobraźnia jako wytwór aktywności mózgowego emulatora procesów motorycznych
i percepcyjnych, [w:] Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią,
pod red. tegoż, Warszawa 2007.
Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, przeł. I. Wojnar, Warszawa 1985.
Grodecka A., Uczeń z wyobraźnią. Ćwiczenia do analizy tekstów kultury, Poznań 2003.
Kłakówna Z.A., Pojęcie wypracowań szkolnych i celowość ich kultywowania, [w:] Z.A. Kłakówna,
I. Steczko, K. Wiatr, Sztuka pisania. Klasy 1-3 gimnazjum, Kraków 2004.
Kowalczykowa A., Mrowcewicz K., Kto czyta nie błądzi: literatura i kultura. kl. 1 gimnazjum:
język polski, Warszawa 1999.
Kryda B., Lekcja polskiego, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 41.
Latoch-Zielińska M., Szkolny polonista jako „nowy humanista”. Projektowanie edukacji
akademickiej przyszłych nauczycieli, [w:] Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji,
negocjowanie autonomii, red. P. Czapliński, R. Nycz i in., Warszawa 2017.
Limont W., Twórczość w aspekcie cyklu życia, [w:] Twórczość - wyzwanie XXI wieku, wyb.
i oprac. E. Dombrowska, A. Niedźwiecka, Kraków 2003.
Lisowska U., Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość: Marthy Nussbaum koncepcja zdolności
jako podstawa egalitarnego liberalizmu, Toruń 2017.
Mills Ch.W., Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa 2007.
Morawska I., Słabość i/czy moc lektur szkolnych w świetle wypracowań gimnazjalistów,
[w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole, M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin
2016.
Myrdzik B., Morawska I., Pisanie na egzaminie. Uczeń jako autor interpretacyjnej odpowiedzi
na dzieło literackie, [w:] Jestem - więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią,
red. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2009.
Nęcka E., Wymiary twórczości, [w:] Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu,
red. K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski, Kraków 2002.
Nussbaum M.C., Pielęgnowanie wyobraźni. Literatura i sztuka, [w:] tejże, Nie dla zysku.
Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, Warszawa 2016.
Pieniążek M., Polonistyka performatywnocentryczna - projekt modelu edukacji, [w:]
Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. P. Czapliński,
R. Nycz i in., Warszawa 2017.
Ricoeur P., Język tekst, interpretacja: wybór pism, wstęp K. Rosner, tł. P. Graff, Warszawa
1989.
Seweryniak ks. H., Anioł wyobraźni, [w:] Świt nad potokiem Jabbok. W kręgu pytań o wyobraźnię
w wierze, kulturze i mediach, red. tenże, M. Przybysz M., Robak, Płock 2009.
Seweryniak ks. H., Przybysz M., Robak M., Świt nad potokiem Jabbok. W kręgu pytań o wyobraźnię
w wierze, kulturze i mediach, Płock 2009.
Skudrzyk A., Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym,
Katowice 2005.
Świrko-Pilipczuk J., Rozwój wyobraźni w procesie kształcenia, [w:] Tendencje w dydaktyce
współczesnej, red. K. Denek, F. Bereźnicki, Toruń 1998.
Szmidt K.J., Mity na temat twórczości dzieci i próba ich dekonspiracji, [w:] Twórczość dzieci
i młodzieży. Stymulowanie - Badanie - Wsparcie, red. K.W. Ligęza, Kraków 2009.
Szymik J., Dialogiczna struktura teologii współczesnej, [w:] Dialog w żywiole wyobraźni,
red. J. Stranz, Poznań 2008.
Światłocienie wyobraźni, red. Ł. Wróbel, Poznań-Kalisz 2008.
Tymiakin L., Twórczość jako działanie służące autokreacji, [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste
i możliwe aspekty zagadnienia, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin
2011.
Uczeń w świecie języka i tekstów, red. J. Nocoń, E. Łucka-Zając, Opole 2010.
Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa-Kraków
1996.
Walker T.D., Fińskie dzieci uczą się najlepiej. Co możemy zrobić, by nasze dzieci były szczęśliwsze,
wierzyły w siebie i lubiły szkołę?, Kraków 2017.
Wiśniewska H., Schematyzm działań dydaktycznych przyczyną niskiej sprawności pragmatycznej
(na przykładzie opisów szkolnych, [w:] Schemat w kształceniu literackim i językowym,
red. H. Wiśniewska, Lublin 1986.
Wiśniewska H., Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Teoria i praktyka, red. i oprac.
M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2016.
Wojnar I., Gustawa Bachelarda estetyka twórczej wyobraźni, „Studia Estetyczne” 1966,
nr 3.
Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej, red. A. Czabanowska-Wróbel, M. Kotkowska,
Kraków 2017.
Zacher W.L., Wyobraźnia - orientacja prospektywna - kształtowanie przyszłości. Konstatacje,
tezy, intuicje, [w:] Światłocienie wyobraźni, red. Ł. Wróbel, Poznań-Kalisz
2008.

Downloads

Download data is not yet available.