Rozumienie „funkcjonalnego podejścia do nauki o języku” w planie ramowym (podstawie) oraz w jego realizacji
PDF

Słowa kluczowe

podstawa programowa
nauczanie funkcjonalne
funkcjonalizacja
pojęcie edukacji językowej core curriculum
functional teaching
functionalism
the concept of language education

Jak cytować

Niesporek-Szamburska, B. (2019). Rozumienie „funkcjonalnego podejścia do nauki o języku” w planie ramowym (podstawie) oraz w jego realizacji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 228–239. https://doi.org/10.24917/20820909.10.20

Abstrakt

The author undertook to interpret the linguistic assumptions of language education in the field of the Polish language course in the new core curriculum of general education effective from 2017. In the analysis, the author took into account the functionalist / functionalism slogans often used in the framework plan as the theory of language underlying the language education and the Polish language as a subject. The author in the elaboration: – presented a semantic analysis of operational passwords with the functional component, – indicated deficiencies in the language theory, which lacks logical explanations of the idea for recipients (teachers), – showed the absence of the teaching / learning concept, – presented an analysis of the basis assumptions in specific programs for teaching Polish, – compared the analyzed concept to the authentic ideas of functionality. Interpretation and analysis of the core curriculum have proved that it is difficult to find in it a coherent and a functional action plan.
https://doi.org/10.24917/20820909.10.20
PDF

Bibliografia

Derlukiewicz M., „Nowe słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego
w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, Jpol-PROGRAM-NAUCZANIA-4-8-Slowa-z-
-usmiechem-Mysli-i-slowa.pdf, [dostęp: 22.11.2018].
Ellis R., Measuring Implicit and Explicit Knowledge of a Second Language. A Psychometric
Study, „Studies in Second Language Acquisition” 2005, nr 27.
Halliday M.A.K., Matthiessen C.M., An Introduction to Functional Grammar, London 2004.
Inny słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Bańko, Warszawa 2000.
Kowalikowa J., Dydaktyk czyta „Podstawę programową”, [w:] Wiedza o języku i kompetencje
językowe uczniów, red. B. Niesporek-Szamburska, Katowice 2012.
Kozak W., Komentarz do podstawy programowej przedmiotu język polski na II etapie edukacyjnym,
[w:] Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła
podstawowa. Język polski. Ośrodek Rozwoju Edukacji – Ministerstwo Edukacji Narodowej 2017, podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-
podstawowa-jezyk-polski.pdf, [dostęp: 20.09.2018].
Martinet A., Podstawy lingwistyki funkcjonalnej, Warszawa 1970.
Myhill D., Jones S., Lines H., Creative Grammar for Language Learners, „Communicare”
2017/7. Fagdidaktisk tidsskrift utgjeve av Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa,
p. 37–43, fremmedspraksenteret.no/communicare, [dostęp: 12.11.2018].
Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język
polski. Ośrodek Rozwoju Edukacji – Ministerstwo Edukacji Narodowej 2017, podstawa-
programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-
-jezyk-polski.pdf, [dostęp: 20.09.2018.]
Podstawa programowa z komentarzami, t. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum
i liceum, Warszawa 2009.
Słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1978.
Surdej A., Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Jutro
pójdę w świat, Świat w słowach i obrazach, Gramatyka i stylistyka, JPol_SP_Jutro_
Swiat_Gram_Program_4-8-2.pdf, [dostęp: 22.11.2018].
Szymańska M., Co to znaczy uczyć funkcjonalnie? Próba odpowiedzi, [w:] W krajobraz literacko-
kulturowy i językowy wpisane… Księga jubileuszowa dedykowana Profesor
Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej,
red. A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2018, s. 299.
Szymańska M., Między nauką o języku a rozwijaniem języka, Kraków 2016.
Żegleń Ż., Nowak E., Program nauczania języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej
Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa, program- nauczania-języka-polskiego-w-
-szkole-podstawowej-nowe-slowa-na-start.pdf, [dostęp: 22.11.2018].

Downloads

Download data is not yet available.