Struktura uczniowskich opowiadań z dialogiem
PDF

Słowa kluczowe

krótkie opowiadania uczniowskie
struktura
dialog
akapit student’s short story
structure
dialogue
paragraph

Jak cytować

Kopeć, U. (2019). Struktura uczniowskich opowiadań z dialogiem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 254–264. https://doi.org/10.24917/20820909.10.22

Abstrakt

The purpose of the article is analysis of the structure of students’ short stories with dialogue, which are rarely a subject of research for linguists, and drawing conclusions resulting from this scrutiny. The studies have been conducted among students of seventh and eighth grade in 3 primary schools in – Rzeszów (Nowe Miasto district), Warsaw (Ursynów district) and Gdańsk (Przymorze district). The analysis of the texts indicates that most of the 7th and 8th grade students subjected to research know the basic determinants of the story, and the structure of their texts is more or less correct. Some of the students, however, forget about the meaning and role of the title of the story. The respondents do not deal with introduction of dialogues well, only half of them can do it in the way which does not make you express considerable reservations. The analysis of the stories proves that the youth also have problems with constructing paragraphs correctly. It means that the students do not understand the role of paragraphs as consistent unities of thought, and their texts are incoherent and challenging for the reader. The least developed parts of the students’ stories are: unfolding of the plot and the ending.
https://doi.org/10.24917/20820909.10.22
PDF

Bibliografia

Bartmiński J., Folklor – język – poetyka, Wrocław 1990.
Bartosiewicz D., O znaczeniu akapitu. Na przykładzie tekstów uczniowskich, [w:] Studia
pragmalingwistyczne, red. J. Porayski-Pomsta, H. Zgółkowa, Warszawa 1997.
S. Bortnowski, Lekcje z akcentem na pomarańczową twórczość, [w:] Twórczość i tworzenie
w edukacji polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
Głowiński M., Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa
1973.
Grzegorczykowa R., Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków, Wrocław
1975.
Kawka M., Metatekst w tekście narracyjnym na przykładzie współczesnych utworów literatury
dla dzieci, Kraków 1990.
Kopeć U., Mazur K., O tytułach opowiadań uczniowskich. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej
Języka Polskiego”, red. H. Synowiec, Katowice 2014.
Kowalikowa J., Wspieranie kreatywności uczniów przez rozwijanie ich sprawności językowej,
[w] Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków
2012.
Kozarzewska E., Czasowniki mówienia we współczesnym języku polskim: studium semantyczno-
składniowe, Warszawa 1990.
Krauz M., Zdania inicjalne w języku polskim, Rzeszów 1996.
Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.
Ożóg K., Współczesne problemy kształcenia humanistycznego, „Kwartalnik Edukacyjny”
2009, nr 3.
Pawłowska R., Struktura i funkcja nagłówków wypowiedzi uczniowskich, [w:] Kształcenie
językowe w szkole, t. 7, red. M. Dudzik, Wrocław 1993.
Saloni Z., Jak pisać wypracowania. Warszawa 1988.
Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2008.
Tekstologia, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Warszawa 2009.
Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
van Dijk T.A., Działanie. Opis działania a narracja, przeł. M.B. Federowicz, „Pamiętnik
Literacki”, z. 1.
Wawrzyniak Z., Tytuł a tekst, [w:] Składnia, stylistyka, struktura tekstu, red. M. Krauz,
K. Ożóg, Rzeszów 2002.
Witosz B., Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji, Katowice 1997.
Wyrwas K., Opowiadanie potoczne w świetle genologii lingwistycznej, Katowice 2014.
Żydek-Bednarczuk U., Struktura tekstu rozmowy potocznej, Katowice 1994.

Downloads

Download data is not yet available.