Wypowiedzi ustne uczniów szkoły podstawowej na lekcjach języka polskiego – analiza wybranych umiejętności retorycznych w kontekście badań i praktyki edukacyjnej
PDF

Słowa kluczowe

retoryka
uczeń
szkoła podstawowa
sprawność językowa
ankieta rhetoric student
primary school
language skills
questionnaire

Jak cytować

Domagała-Trzebuchowska, A. (2019). Wypowiedzi ustne uczniów szkoły podstawowej na lekcjach języka polskiego – analiza wybranych umiejętności retorycznych w kontekście badań i praktyki edukacyjnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 265–276. https://doi.org/10.24917/20820909.10.23

Abstrakt

brak
https://doi.org/10.24917/20820909.10.23
PDF

Bibliografia

Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Lublin 2005.
Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski, A. Nita, Sopot 2012.
Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2006.
Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej. Obraz badań i działań dydaktycznych, red. Z. Uryga, M. Sienko, Kraków 2005.
Lichański J.Z., Retoryka. Historia, teoria, praktyka, t. 1–2, Warszawa 2007.
Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2012.
Mielech A., Doskonalenie języka mówionego uczniów w okresie wczesnoszkolnym. Praca badawcza, Białystok 1996.
Morawska I., Nauczyciele języka polskiego o języku polskim jako przedmiocie nauczania, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska,
A. Mikołajczuk, Warszawa 2006.
Nauczanie retoryki w praktyce, red. J.Z. Lichański, E. Lewandowska Tarasiuk, Warszawa 2003.
Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, red. J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz, Warszawa 2017.
Ornatowski C.M., Nauczanie retoryki w USA: orientacje, założenia, praktyka, [w:] Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, red. J.Z. Lichański, Warszawa 2003.
Pietrzak M., Retoryka artystyczna wobec wyzwań kulturowych, edukacyjnych i pedagogicznych XXI w. Literatura – sztuka – praktyka, Warszawa 2016.
Pietrzak M., Retoryka. Narzędzie w twórczej komunikacji. Teatr i Film, Warszawa 2012.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Dz. U. 2017, poz. 356, MENiS, 14 lutego 2017 r., www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf, [dostęp: 12.01.2019].
Załęska M., Ponad poprawność: retoryka a kształcenie umiejętności twórczych, [w:] Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, red. J.Z. Lichański, Warszawa 2003.

Downloads

Download data is not yet available.