Skąd się bierze i na czym polega „szkolna schizofrenia”?
pdf

Słowa kluczowe

szkolna schizofrenia
uwarunkowania polityczne edukacji
reforma strukturalna i programowa
nauczyciel literatury i języka polskiego school shizophrenia
eduaction politics
structural and programme reform
Polish literature and language teacher

Jak cytować

Sienko, M. (2019). Skąd się bierze i na czym polega „szkolna schizofrenia”? . Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 100–112. https://doi.org/10.24917/20820909.10.10

Abstrakt

On the basis of the results of the analysis of selected public debates devoted to school humanistic education, the author of the article attempts to describe the condition of Polish language and literature teachers, and to reconstruct the sources of the disintegration of relations between thoughts, emotions and behaviour, which have been sometimes referred to as “school schizophrenia”. Among these sources there are permanent changes in the syllabus, school reforms, authorities who decide upon these changes, the introduction and the character of the changes, the method of measurements of the results of Polish language teachers’ work, as well as the cult of standards and procedures. The final part of the article offers a reflection upon the possibility to teach students on the basis of one’s own values, beliefs, knowleagde and competence in such diverse and complex social and political context.
https://doi.org/10.24917/20820909.10.10
pdf

Bibliografia

Bibliografia Abassy M., Tradycja i zmiana. System edukacji a społeczeństwo w procesie przemian, „Nowa Polszczyzna” 2008, nr 2. Biedrzycki K., Deforma edukacji. Nowa podstawa programowa do polskiego cofnie szkołę do połowy XX wieku – https://oko.press/podstawa-programowa-polskiego-cofnie-szkole/ [dostęp: 11.11.2018].Co z tą szkołą? Interdyscyplinarne forum dyskusyjne. Od redakcji, „Nowa Polszczyzna” 2008, nr 1. Chrząstowska B., Sens reformy, [w:] Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki, red. B. Chrząstowska, Warszawa 1995. Chrząstowska B., Szkoła w zapaści?!, „Polonistyka” 2013, nr 8. Edukacja polonistyczna w perspektywie najnowszych zmian, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 4.Gut R., Poczucie własnej wartości, „Nowa Polszczyzna” 2008, nr 1. Janus-Sitarz A., Zmiany w modelu kształcenia nauczyciela polonisty, „Polonistyka” 2009, nr 4. Kłakówna Z.A., Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989–2013), Kraków 2014. Kłakówna Z. A., Po pierwsze kulturowa edukacja humanistyczna!, „Polonistyka” 2010, nr 2. Koc K., Czego Jaś się nie nauczy, czyli o potrzebie czytania „kontrrewolucyjnego”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae”. T. 9: Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej, red. M. Sienko, P. Sporek, Kraków 2018. Latoch-Zielińska M., Od realizacji programu do wspierania rozwoju uczniów. Kilka uwag o edukacji polonistycznej po reformie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Partinentia” 2018, z. 9.Kur E.M., Podstawa programowa czy „Informator”...?, „Polonistyka” 2004, nr 3. 35  Wypowiedź R. Gut, Poczucie własnej wartości w dyskusji: Co z tą szkołą? Interdyscy-plinarne… , „Nowa Polszczyzna” 2008, nr 1, s. 12.
[112] Maria Sienko Nowak E., Cele edukacji polonistycznej, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004. Potulicka E., Kto nam urządza edukację?, „Polonistyka” 2013. Sienko M., Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii. Dyskusje wokół wychowawczych aspektów wychowania literackiego w latach 1944–1989, Kraków 2002. Stanowisko w sprawie zapowiadanej reformy edukacji polonistycznej, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 4.Uryga Z., Gospodarze szkolnego kanonu lekturowego, „Polonistyka” 2007, nr 8.Żuchowska W., Mamy swojego Herostratesa, „Polonistyka” 2007, nr 8.

Downloads

Download data is not yet available.