Jak przybliżyć lekturę do ucznia? Czytanie Pana Tadeusza w podstawowej szkole muzycznej
pdf

Słowa kluczowe

Pan Tadeusz
czytanie
edukacja
muzyka Pan Tadeusz
set book
reading
education
music

Jak cytować

Kucharska-Babula, A. (2019). Jak przybliżyć lekturę do ucznia? Czytanie Pana Tadeusza w podstawowej szkole muzycznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 144–156. https://doi.org/10.24917/20820909.10.14

Abstrakt

The article How to bring a text closer to pupils? Reading the „Pan Tadeusz” novel in the primary music school presents the way of discussing it in art schools. The author based her experiance on results of researching, that had shown, a text is quite interesting for pupils, if it concerns areas, that are connected and intersected with pupils passions, hobbys and so on. Going forward, in the music school, the Author is focused on these part of the novel, that appears references to the music in. Finally, after many classes concerned on a difficult novel written by Adam Mickiewicz, pupils created a song, which lyrics are based on the mentioned novel. For listening, one is referred to the page https://www.youtube.com/
https://doi.org/10.24917/20820909.10.14
pdf

Bibliografia

Budrewicz Z., Odbiorca szkolnej lektury jako podmiot doświadczający, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
Burzyńska A., Doświadczenie lektury, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
Chromik Z., Koncerty muzyczne w „Panu Tadeuszu”, [w:] Mickiewicz interdyscyplinarny, red. K. Cysewski, Słupsk 1999.
Chymkowski R., Wyłączeni z kultury pisma. Komentarz do badań społecznego zasięgu książki http://www.bn.org.pl/download/document/1297852774.pdf [dostęp: 25.07.2017].
Cieśla-Korytowska M., Szmery i trzaski w „Panu Tadeuszu”, „Pamiętnik Literacki” 2003, nr 94, z. 4.
Dłuska M., Artykulacje głosek polskich, Warszawa–Kraków 1986.
Dyduchowa A., Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt systemu, model podręcznika, Kraków 1988.
Einstein A., Muzyka w epoce romantyzmu, Kraków 1983.
Gołaszewska M., Zagadnienie przekładalności sztuk, „Studia Estetyczne” 1975, t. 12.
Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2002.
Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.
Iwasiów I., Nasiłowska A., Śliwiński P., Markowski M.P., Wojna na kanony, „Tygodnik Powszechny” 17.11.2009, https://www.tygodnikpowszechny.pl/wojna-na-kanony-136358 [dostęp: 14.10.2018].
Janus-Sitarz A., Aby chcieli i umieli czytać, czyli jak zmotywować do czytania lektur szkolnych, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
Kaniewski J., Problem kanonu lektur w edukacji – od podstaw do matury, [w:] Polonistyka w przebudowie, red. M. Czermińska, t. II, Kraków 2005.
Kłakówna Z.A., Program wychowania do lektury, „Nowa Polszczyzna” 1997, nr 5 (5).
Kortyś I., Kopeć J., Zasacka Z., Chymkowski R., Raport ze stanu czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, Warszawa 2017.
Koziołek R., Do czego służy kanon lektur szkolnych, „Gazeta Wyborcza” 13.06.2014.
Kurczab H., Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej, Rzeszów 2001.
Łaguna M., Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, „Edukacja i Dialog” 1996, nr 1.
M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, http://www.marcprensky.com/writing/ Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1. pdf [dostęp: 14.05.2017].
Maslow A.H., Motywacja i osobowość, tłum. J. Radziecki, Warszawa 1990.
McGinnis A.L., Sztuka motywacji, tłum. S. Wojciechowski, Warszawa 1997.
Myrdzik B., Morawska I., Latoch-Zielińska M., Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. Metodyczny wielogłos o różnych przestrzeniach, Lublin 2016.
Pieniążek M., Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności, Kraków 2013.
Putkiewicz Z., Motywy szkolnego uczenia się, Warszawa 1981. Reimann A., Muzyczny styl odbioru tekstów literackich, Poznań 2013.
Reykowski J., Emocje i motywacja, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1975.
Ricoeur P., Wyjaśnianie i rozumienie, tłum. K. Rosner [w:] tegoż, Język, tekst, interpretacja, wybór i wstęp K. Rosner, tłum. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.
Tokarz A., Motywacja jako warunek aktywności twórczej, [w:] W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, red. A. Tokarz, Kraków 2005.
Wadsworth B.J., Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, tłum. M. Babiuch, Warszawa 1998.
Wallis M., O niewrażliwości estetycznej, [w:] tegoż, Przeżycie i wartość, Kraków 1968.
Wallis M., Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, Warszawa 1983.
Wóycicki K., Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego, Warszawa 1960.
Zasacka Z., Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa 2014.
Zasacka Z., Nie musi być nudnie! Literatura piękna w szkole a uczniowskie motywacje czytelnicze, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, t. II, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2016.
Zioło E., Czytanie „przez lupę”. Dialog dwóch scen z „Krzyżaków” Henryka Sinkiewicza. Pomysł lekcji, „Ojczyzna – Polszczyzna” 1995, nr 1.

Downloads

Download data is not yet available.