Podejścia do nauki o języku w dydaktyce języka polskiego jako L1
PDF

Słowa kluczowe

Polish language teaching
language theory
didactic concepts nauczanie języka polskiego
teoria językowa
koncepcje dydaktyczne

Jak cytować

Nocoń, J. (2020). Podejścia do nauki o języku w dydaktyce języka polskiego jako L1. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 27–38. https://doi.org/10.24917/20820909.11.2

Abstrakt

The article discusses didactic approaches to teaching grammar that have been developed in Polish language didactics since the end of the 18th century: grammatical-normative, system-grammatical and functional. Subsequent approaches are presented in the historical order, but the considerations focus on their main theoretical assumptions, areas of criticism of previous approaches and methodological solutions developed on these foundations. The approach adopted has been defined as the overriding principle of understanding the learning process.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.2
PDF

Bibliografia

Bakuła K., Kształcenie językowe w szkole podstawowej w świetle współczesnych teorii psycholingwistycznych i lingwistycznych. Projekt nowej metodyki, Wrocław 1997.

Bartmiński J., Nauka o języku w szkole podstawowej, [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, t. 2, Warszawa 2009, s. 60–62.

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.

Jaworski M., Metodyka nauki o języku polskim, Warszawa 1991.

Klemensiewicz Z., Dydaktyka nauki o języku ojczystym. Zasady i zagadnienia, Lwów – Warszawa 1929.

Klemensiewicz Z., Wybrane zagadnienia metodyczne z zakresu nauczania gramatyki, Warszawa 1959.

Kłakówna Z.A., „Nowe To lubię!”. Prezentacja koncepcji, [w:] Z.A. Kłakówna, K. Wiatr, I. Steczko, Podręcznik do języka polskiego „Nowe To lubię!”. Książka dla nauczyciela i uczniów. Klasa 4, Kraków 2007, s. 7–48.

Koc K., Funkcje wiedzy językoznawczej, [w:] Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, t. 1, Poznań 2011, s. 249–265.

Kowalikowa J., Kształcenie językowe. Teoria dla praktyki, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 85–135.

Kowalikowa J., Synowiec H., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów, [w:] Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej. Obraz badań i działań dydaktycznych, red. Z. Uryga, M. Sienko, Kraków 2005, s. 45–56.

Nagajowa M., Nauka o języku dla nauki języka, Kielce 1994.

Nocoń J., Lingwodydaktyka na progu XXI wieku, Opole 2018.

Nocoń J., Uczenie o języku polskim po 1998 roku – programy i koncepcje dydaktyczne, [w:] Uczeń w świecie języka i tekstów, red. J. Nocoń, E. Łucka-Zając, Opole 2010, s. 27–37.

Nocoń J., Znalosti o jazyce v kontextu nových přístupů v didaktice polštiny, [w:] S. Štěpáník i in., Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi, Praha 2019, s. 132–156.

Nocoń J., Znawca języka czy człowiek komunikujący się? O strukturze kompetencji językowo-komunikacyjnej ucznia klas IV–VI szkoły podstawowej wpisanej w podstawę programową z 2017 roku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2019, nr 10, s. 240–253.

Okoń W., Podstawy wykształcenia ogólnego, Warszawa 1987.

Patrzałek T., Gramatyka na „cenzurowanym”, „Polonistyka” 1992, nr 1, s. 23–31.

Program nauki w gimnazjach państwowych z polskim językiem nauczania (tymczasowy), Lwów 1934.

Szober S., Zasady nauczania języka polskiego w zakresie szkoły powszechnej i gimnazjum niższego, Lwów – Warszawa 1923.

Szymańska M., Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2016.

Żydek-Bednarczuk U., Nowe aspekty kompetencji komunikacyjnej, [w:] W trosce o dobrą komunikację, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2009, s. 51–62.

Downloads

Download data is not yet available.