Правопис у настави српског језика (на примеру скраћеница)
PDF

Słowa kluczowe

orthography
abbreviations
the Serbian language teaching
literary language norm правопис
скраћенице
настава српског језка
књижевнојезичка норма

Jak cytować

Весић, Љ. (2020). Правопис у настави српског језика (на примеру скраћеница). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 52–60. https://doi.org/10.24917/20820909.11.3

Abstrakt

Будући да су скраћенице у комуникацији веома фреквентне, циљ рада и истраживања био је да се утврди колико свршени средњошколци познају правописна правила у вези са скраћивањем речи. Испитивање се вршило на основу анкете. У истраживању је учествовало 160 испитаника. Анализиране су скраћенице и у наставним програ- мима за основну и средњу школу и правописна правила у вези са њиховим писањем у Правопису српскога језика Матице српске. Покушали смо да утврдимо које се грешке јављају, зашто до њих долази и понудимо могућа решења која би утицала на то да оваквих грешака буде све мање.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.3
PDF

Bibliografia

Simić R., Srpskohrvatski pravopis, Beograd 1991.

Брборић В., О српском правопису, Београд 2016.

Брборић В., Правопис и школа, Београд 2015.

Брборић В., Правопис српског језика у наставној пракси, Београд 2004.

Дешић М., Правопис српског језика – приручник за школе, Београд 1998.

Дешић М., Правопис српског језика: школско издање, Београд 2015.

Зељић Г., Правописна знања будућих учитеља и васпитача, „Књижевност и језик”, Београд 2016, LXIII/3–4, с. 263–277.

Јерковић Ј., Пешикан М., Пижурица М., Правопис српскога језика, Нови Сад 1993. Јерковић Ј., Пешикан М., Пижурица М., Правопис српскога језика (школско издање), Београд–Нови Сад 2006.

Јерковић Ј., Пешикан М., Пижурица М., Правопис српскога језика, Нови Сад 2011.

Наставни програм српског језика и књижевности за средњу школу, knjigoljupci. com/2014/06/17 [посећен: 17.06.2019].

Наставни програми од 1. до 8. разреда основне школе, cerez.org.rs/dokumenta [посећен: 17.06.2019].

Николић М., Методика наставе српског језика и књижевности, Београд 2009. Оташевић Ђ., Скраћенице у савременом српском језику, „Научни састанак славистау Вукове дане”, Београд 2011, 40/1, с. 381–389.

Половина В., Језичка норма у очима говорника, „Научни састанак слависта у Вукове дане”, Београд 1995, 24/1, с. 249–254.

Симић Р., Правописни приручник српскога књижевног језика, Београд 1998.

Симић Р., Станојчић Ж., Остојић Б., Ћорић Б., Ковачевић М., Правопис српскога језика са речником, Београд–Никшић 1993.

Чорболоковић С., Јавни натписи са грешкама у настави правописа у основној школи (од 5. до 8. разреда), [у:] Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, ур. Ј. Милинковић и Б. Требјешанин, Београд 2014, с. 464–478.

Downloads

Download data is not yet available.