Акценти као правописни знаци у правописној и уџбеничкој литератури... – методички осврт
PDF

Słowa kluczowe

Serbian orthography
accent
orthographic signs
Serbian language methodology правопис српског језика
правописни знаци
акценат
методика српског језика

Jak cytować

Зељић, Г. (2020). Акценти као правописни знаци у правописној и уџбеничкој литератури. – методички осврт. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 52–60. https://doi.org/10.24917/20820909.11.4

Abstrakt

У раду се анализирају правописна правила о бележењу акцената која су дата у уџбе- ницима граматике српског језика на основношколском и средњошколском нивоу, те у правописним приручницима, почев од Чутуриловог правописа из 1884. године, пре- ко Матичиних правописа до Дешићевог и Симићевог правописног приручника. У пр- вом плану јесу правила о употреби акценатских знакова у писаном тексту. Анализом ће бити обухваћени примери из књижевности (поезије и прозе) да би било утврђено у којим ситуацијама треба бележити акценат у писаном тексту и која је притом његова функција.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.4
PDF

Bibliografia

Белић А., Правопис српскохрватског књижевног језика, Београд 1923.

Белић А., Правопис српскохрватског књижевног језика, Београд 1950.

Пецо А., Акценатска читанка за више разреде основне школе, Београд 1973.

Пецо А., Основи акцентологије српскохрватског језика, Београд 1991.

Ломпар В., Српски језик за 6. разред основне школе, Београд 2017.

Ломпар В., Граматика 5, српски језик и књижевност за 5. разред основне школе, Београд 2019.

Караџић В., Писменица сербскога језика по говору простога народа, Беч 1814. Зељић Г., Генитивни знак, „Српски језик“ 2019, XXIV, c. 659–674.

Škiljan D., Pogled u lingvistiku, Zagreb 1987.

Даничић Ђ., Мала српска граматика, Беч 1850.

Даничић Ђ., Српски акценти, Београд–Земун 1925.

Станојчић Ж., Поповић Љ., Граматика српскога језика, Београд 2008.

Јокановић-Михајлов Ј., Прозодија и говорна култура, Београд 2012.

Којен Л., Метар и традиција, [у:] Милосав Тешић, песник, ур. А. Јовановић и Д. Хамо- вић, Краљево 1998.

Станић М., За културу језика, Београд 1973.

Петровић М., Српски правопис за средње школе, Нови Сад 1914. Дешић М., Српски акценат с лакоћом, Београд 1992.

Дешић М., Правопис српског језика – школско издање, Београд 2015.

Тешић М., Јовановић А., Као да нешто драгоцено држим на окупу (два метричка питања), [у:] Звук, метар и смисао у поезији Милосава Тешића, ур. Ј. Делић и А. Јовановић, Београд–Требиње 2016.

Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М., Правопис српскога језика, Нови Сад 2010. Стевановић М., Јонке Љ. ур., Правопис српскохрватскога књижевног језика, Нови Сад, Загреб 1960.

Стевановић М., О акценту говора књижевног језика, „Књижевност и језик“ 1990, XXXVII, 4, c. 293–312.

Стевановић М., Савремени српскохрватски језик (Граматички системи и књижев-нојезичка норма), Београд 1991.

Стевановић М., Књига о акценту књижевног језика, Београд 1991.

Ивић П., Клајн И., Пешикан М., Брборић Б., Српски језички приручник, Београд 2006. Пипер П., Клајн И., Нормативна граматика срског језика, Нови Сад 2013.

Симић Р., Српски правопис, Београд 2016.

Речник српскохрватскога књижевног језика I–VI, Нови Сад–Загреб 1967–1976. Речник српског језика, Нови Сад 2007.

Чутурило С., Српски правопис за школску употребу, Панчево 1884.

Новаковић С., Српска граматика, Београд 1902.

Извори

Ками А., Странац (превод Зорица Хаџи-Видојковић), Београд 1989. Иго В., Јадници, I–IV (превод Мита Ракић), Београд 1968.

Тешић М., У тесном склопу, изабране и нове песме, Београд 2005. Тешић М., Калопера Пера, Београд 2018.

Franičević Pločar J., Vir, Zagreb 1987.

Downloads

Download data is not yet available.