Како предајемо прагматику и језичку учтивост... будућим учитељима и васпитачима
PDF

Słowa kluczowe

teaching pragmatics and linguistic politeness
Serbian language
primary school teachers
preschool teachers настава прагматике и језичке учтивости
српски језик
учитељи разредне наставе
васпитачи у вртићу

Jak cytować

Милосављевић, Б. (2020). Како предајемо прагматику и језичку учтивост. будућим учитељима и васпитачима. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 72–83. https://doi.org/10.24917/20820909.11.6

Abstrakt

У раду се, након краћег осврта на одређење прагматике и језичке учтивости, као јед- не од њених предметних области, указује на издвојене приступе у подучавању праг- матике – на индиректни и директни приступ. Уочава се да је индиректни приступ заступљен у нашим наставним програмима за основну и средњу школу. Главни део рада доноси концепцију наставе прагматике и језичке учтивости у оквиру предмета Форме учтивости у српском језику и на том месту се представља и један од начина мо- деловања часа који користимо у нашој наставној пракси, а који подржава директни приступ у подучавању прагматике и учтивости.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.6
PDF

Bibliografia

Вељковић Станковић Д., Комуникативни приступ у настави матерњег језика, Београд 2013.

Коцевска Д.Н., Теоријски и методички приступ формама учтивог обраћања у на- стави српског језика, „Учење и настава“ 2016, 1.

Мијајловић А.Д., Форме учтивости у програмском концепту савремене наставе српског језика, „Philologia Mediana“ 2017, 9.

Милосављевић Б., Форме учтивости у српском језику, Београд 2007.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, САНУ, Београд 1959.

Стојановић Б.Д., Мишић Д.Б., Настaвни предмети у програмима педагошких (учи- тељских) факултета у Србији у функцији развијања комуникативних језичких компетенција будућих учитеља – преглед и анализа, „Иновације у настави“ 2018, XXXI, (3).

Bahtin M.M., Problem govornih žanrova, Treći program Radio Beograda IV, 1980. Bau-Frannch P., Garcés-Conejos P., Teaching linguistic politeness: A methodological
proposal, IRAL 41, 2003.

Brown P., Levinson S., Politeness. Some universals in language, Cambridge University Press, 1987.

Ivić M., Pravci u lingvistici, 1, Beograd 2001.

Levinson S., Pragmatics, Cambridge University Press, 1983. Morris Ch., Foundations of the Theory of Signs, Chicago 1938. Radovanović, М. Sociolingvistika, Beograd 1979.

Yule, G., Pragmatics, Oxford 1996.

Downloads

Download data is not yet available.