Zdławiony szloch świata. Obraz starości... w wybranych wierszach Desanki Maksimović i Urszuli Kozioł
PDF

Słowa kluczowe

. senility
sensational poetry
experience category
education of the aging
contemporary literature

Jak cytować

Gajak-Toczek, M. (2020). Zdławiony szloch świata. Obraz starości. w wybranych wierszach Desanki Maksimović i Urszuli Kozioł. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 84–99. https://doi.org/10.24917/20820909.11.7

Abstrakt

The aim of the article is to show the ways of illustrating old age in the poetry of Desanka Maksimović and Urszula Kozioł. Making the experience the supreme research category al- lowed for empathic contact with the works of the Serbian and the Polish artist and herme- neutic reading of their poems. Attention was focused on a few issues, such as the passing of life, the importance of creative activity, love, overcoming physical limitations, loneliness, and the passing of loved ones. In the final part there are indications that old age can offer to youth.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.7
PDF

Bibliografia

Bois J.P., Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska, t. 2, Warszawa 1996.

Budrewicz Z., Sienko M., Między istotnością dzieła a konkretyzacją czytelniczą ucznia. Miejsce teorii literatury w szkolnym kształceniu literackim (zarys problemu), „Acta Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2017, t. 5, s. 15–36.

Czyżak A., Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci, Poznań 2011.

Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruk, E. Flis-Czerniak, Lublin 2006.

Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. A. Janus- -Sitarz, K. Biedrzycki, Kraków 2012.

Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze, red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski, Opole 2008.

Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ [dostęp: 30.06.2019].

Grzegorek D., Serbia ósmym krajem na świecie o największym spadku liczby ludności, http://balkanistyka.org/serbia-osmym-krajem-na-swiecie-o-najwiekszym-spadku- -liczby-ludnosci/ [dostęp: 30.06.2019].

Jakóbiec-Semkowa M., Poetyckie rozważania o starości ręką kobiecą spisane. Desanka – Urszula – Elisaweta, „Slavica Wratislaviensia” 2017, t. 163, s. 711–725.

Jay M., Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalne tematy, przeł. A. Rejniak-Majewska, Kraków 2008.

Kępiński A., Rytm życia, Kraków 1992.

Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze, red. J. Kukuć, Kraków 2016. Kozioł U., Klangor, Kraków 2014.

Kozioł U., O sobie samej do potomności, [w:] tejże, Stany nierzeczywiste. Kolekcja poezji polskiej XX wieku, http://biblioteka.kijowski.pl/koziol%20urszula/stanynieoczy- wis.pdf [dostęp: 29.05.2019].

Kozioł U., Supliki, Kraków 2005.

Kwiecień K., U. Kozioł, „Supliki”, „Topos” 2006, nr 3, s. 166–168.

Legeżyńska A., Poezja jako hermeneutyka „trzeciego” wieku, „Pogranicza” 2011, nr 2, s. 7–14.

Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2007.

Łatuszyński G., Pierwsza Dama poezji serbskiej, [w:] D. Maksimović, Poezje, wybór wierszy, przeł. i posł. G. Łatuszyński, Warszawa 2013, s. 135–146; [przedruk w:] tenże, O serbskiej poezji współczesnej XX wieku i współczesnej, Warszawa 2015, s. 75–88.

Madejski J., Lament, rozpacz i śpiew (U. Kozioł, „Klangor”), „Nowe Książki” 2014, nr 7, s. 84–85.

Makiełło-Jarża G., Oblicze starości – refleksje psychologa, [w:] Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku, red. M. Krobicki, Z. Szarota, Kraków 2004, s. 79–84.

Mikołajczak M., O „Suplikach” Urszuli Kozioł, https://culture.pl/pl/artykul/odchodze- -najnowsze-wiersze-urszuli-koziol [dostęp: 15.06.2019].

Mikołajczak M., Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, Kraków 2000.

Mikołajewski J., Ogrom i tchnienie. Z Urszulą Kozioł, poetką, autorką zbioru „Supliki”, rozmawia Jarosław Mikołajewski, „Nowa Okolica Poetów” 2005, nr 3–4 (18–19), s. 183–184.

Minos G., Historia starości: od antyku do renesansu, przeł. K. Marczewska, J. Delumeau, Warszawa 1995.

Mizerkiewicz T., Na strzępy (U. Kozioł, „Supliki”), „Nowe Książki” 2006, nr 1, s. 30.

Modrak M., Obraz kobiecej starości w literaturze i sztuce, Poznań 2015.

Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006.

Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze, red. A. Zeidler-Janiszewska, R. Nycz, B. Giza, Warszawa 2008.

Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscypliny, paradygmaty, dyskursy, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewka, Warszawa 2008.

Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Kraków 2012.

Oblicza kobiecej starości. Literatura i historia, red. B. Walenciuk-Dejneka, Kraków 2016.

Pawelec D., Wsłuchać się w pustkę po słowie (Urszula Kozioł, „Supliki”), „FA-art” 2005, nr 4, s. 67–69.

Pieczara-Ślarzyńska M., Przeciągła nuta, „Twórczość” 2014, nr 9, s. 113–116. Piwowarczyk D., Urszula Kozioł, „Klangor”, https://culture.pl/pl/dzielo/urszula-koziol-
-klangor [dostęp: 1.07.2019].

Rosiński C., Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej, Lublin 2015.

Semkowa M., Semków J., Starość w poetyckim zwierciadle Desanki Maksimović, „Slavica Wratislaviensia” 2007, t. 143, s. 119–128.

Semków J., Indywidualny wymiar przeżywania późnej dorosłości przez człowieka uwikłanego w kontekst nieprzewidywalnego jutra, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź 2008, s. 125–139.

Starość. Wybór materiałów z VII konferencji Pracowników i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, red. A. Nawarecki, A. Dziadek, Katowice 1995.

Straś-Romanowska M., Starzenie. Rozwój człowieka w okresie późnej dorosłości, [w:] Pod- ręcznik psychologii rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2001, t. 2, s. 326–350.

Surdykowski J., Starość, „Znak” 2007, nr 622, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/622 2007jerzy-surdykowski-starosc [dostęp: 15.07.2019].

Śliwiński B., Łabędzi śpiew. „Klangor” Urszuli Kozioł, „Topos” 2014, nr 4, s. 127–131. Wądolny-Tatar K., Wariantywność poetyckich traktatów Urszuli Kozioł, „Acta Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2014, t. 1, nr 1, s. 89–109.

Wolska D., Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, Kraków 2012.

Życie w starości, red. B. Bugajska, Szczecin 2007.

Downloads

Download data is not yet available.