Poema u nastavnim programima viših razreda osnovnih škola... – nastavni izazovi i ograničenja
PDF

Słowa kluczowe

poema
nastava
nastavni program
srpski jezik i književnost
žanr
književni rodovi narrative poem
teaching
syllabus
Serbian language and literature
genre
literary genres

Jak cytować

Karović, N. Z. ., & Polić, S. D. (2020). Poema u nastavnim programima viših razreda osnovnih škola. – nastavni izazovi i ograničenja. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 100–109. https://doi.org/10.24917/20820909.11.8

Abstrakt

U radu problematizujemo prisustvo poeme u nastavnim programima predmeta Srpski jezik u višim razredima osnovnih škola. Nastojimo da ukažemo na činjenicu da se pomenuti žanr sagledava kao metodički izazov koji se lakše prenebegava izostavljanjem iz programa usled brojnih metodičkih i književnoteorijskih problema koji stvara. U radu se, na tragu književnoteorijskih saznanja o poemi, prati njena zastupljenost u sadašnjim i prošlim nastavnim programima, sa ciljem da se pronađu konstruktivna rešenja u njenom nastavnom implementiranju, ali ukaže i na potencijalna ograničenja i metodičke izazove koje ovaj žanr u nastavnoj situaciji stvara.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.8
PDF

Bibliografia

Baldick C., The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, New York 2001.
Lešić Z., Teorija književnosti, Beograd 2008.
Marković S.Ž., Antologija srpske poeme za decu, Beograd 1996.
Nastavni program za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, “Službeni glasnik RS”, No. 2/10, 15. mart, s. 13–22.
Polić S., Poema u srpskoj književnosti za decu – žanrovski okviri, “Detinjstvo, časopis o kn- jiževnosti za decu“ 2019, Vol. 45, No. 2, s. 40–52.
Popović T., Poema ili moderni ep, Beograd 2010.

Pravilnik o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, “Službeni glasnik RS”, No. 5/19, 27 maj, s. 61–68.

Program nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, “Službe- ni glasnik RS”, No. 15/18, 30. avgust, s. 78–86.

Solar M., Teorija književnosti, Zagreb 1982.

Živković D., Rečnik književnih termina, Banja Luka 2001.

Downloads

Download data is not yet available.