Miejsce Ogniem i mieczem w szkole ponadpodstawowej
PDF

Słowa kluczowe

mit
Ogniem i mieczem
Sienkiewicz
ahistoryczność
czytanie myth
With Fire and Sword (Ogniem i mieczem)
Sienkiewicz
reading
ahistoricity

Jak cytować

Żółtowski, D. (2020). Miejsce Ogniem i mieczem w szkole ponadpodstawowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 109–126. https://doi.org/10.24917/20820909.11.9

Abstrakt

The article is a monographic view of the With Fire and Sword (Ogniem i mieczem) by Henryk Sienkiewicz. The paper presents interpretive contexts for use in high school. In addition, the author encourages teachers of Polish to discuss the work of Henryk Sienkiewicz using modern methodologies. At the same time, it shows an extensive historical and literary superstructure.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.9
PDF

Bibliografia

Bachórz J., Sienkiewicz – Orzeszkowa – Prus: spotkanie u szczytu twórczości, [w:] Lalka i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa 1992, s. 9–28.

Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.

Biela M.J., Błędy geograficzne w „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1934, nr 1, s. 472–474.

Brzozowski S., Wybór pism estetycznych, oprac. T. Szkotuł, Kraków 2008.

Bujnicki T., Sienkiewicz przekracza granice. O „przełomie” w życiu i twórczości pisarza, „Wiek XIX” 2009, nr 2, s. 63–85.

Czuża T., „Żywioł ruski” Sienkiewicza w XIX-wiecznej krytyce, „Bibliotekarz Podlaski” 2016, nr 1, s. 53–67.

Foucault M., Porządek dyskursu, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002.

Gautier B., „Absalomie, Absalomie” – Kozacy w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, przeł. A. Magrel, „Pamiętnik Literacki” 2009, nr 2, s. 31–39.

Gombrowicz W., Dzienniki. 1953–1958, Kraków 2007.

Hertz P., Spór o Sienkiewicza, [w:] tegoż, Ład i nieład, Warszawa 1964, s. 88–92.

Iwaszkiewicz J., Czytanie Sienkiewicza, „Wiadomości Literackie” 1924, nr 43; [przedruk na łamach:] http://retropress.pl/wiadomosci-literackie/czytanie-sienkiewicza/ [dostęp: 25.02.2018].

Iwaszkiewicz J., Książka moich wspomnień, Warszawa 1975.

Kijas J., Źródła historyczne powieści „Ogniem i mieczem”, „Pamiętnik Literacki” 1927, nr 1, s. 119–135.

Korespondencja Ignacego Maciejowskiego (Sewera) z Mieczysławem Pawlikowskim, oprac. S. Sierotwiński, „Archiwum Literackie” 1957, t. 2: Miscellanea literackie 1864–1910, s. 5–271.

Koziołek R., Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2009.

Koziołek R., Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016.

Krokoszowa Z., Oddźwięki „Pana Tadeusza” w „Ogniem i mieczem”, „Pamiętnik Literacki” 1952, t. 40, s. 259–268.

Kulczycka-Saloni J., Henryk Sienkiewicz, Warszawa 1966.

Kulczycka-Saloni J., Sienkiewicz i Prus, „Pamiętnik Literacki” 1966, nr 3, s. 8.

Latour B., Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, przeł. K. Abri- szewski i in., Toruń 2013.

Lévi-Strauss C., Analiza morfologiczna bajki rosyjskiej, przeł. W. Kwiatkowski, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 4, s. 267–284.

Maciejowski I., Listy do Marii i Wacława Wolskich (1898–1901), „Archiwum Literackie” 1957, t. 2, s. 318–414.

Mariak L., Językowa kreacja Kozaka w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Cz III: step ukraiński, „Studia Językoznawcze” 2012, t. 11, s. 109–136.

Mencwel A., Arcydzieło pęknięte. Antropologia „Ogniem i mieczem”, [w:] tegoż, Wyobraź- nia antropologiczna, Warszawa 2006, s. 154–182.

Najder Z., O „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1955, nr 1, s. 54–122.

Nałkowski W., Sienkiewicziana. Szkice do obrazu, Kraków 1904.

Paczoska E., Lalka, czyli rozpad świata, Warszawa 2008.

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985.

Propp W., Morfologia bajki, przeł. i oprac. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 4, s. 203–242.

Propp W., Transformacja bajek magicznych, przeł. S. Amsterdamski „Pamiętnik Literacki” 1973, nr 1, s. 233–252.

Sadaj R., Kto był kim w Galicji, Kraków 1993.

Sandler S., Wokół „Trylogii”, Wrocław 1952.

Sienkiewicz H., Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 55, Warszawa 1951.

Sienkiewicz H., Listy, red. i wstęp J. Krzyżanowski, t. 1, cz. 2, Warszawa 1977.

Sienkiewicz H., Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 1988.

Sienkiewicz H., Mieszaniny literacko-artystyczne. Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 50, Warszawa 1950.

Sienkiewicz H., O powieści historycznej, „Słowo” 1889, nry 98–101.

Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, Warszawa 2000.

Sosnowska A., Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), Warszawa 2004.

Stępnik K., O Sienkiewiczu: mowy, kazania, wiersze, „Pamiętnik Literacki” 1996, nr 4, s. 15–48.

Świętochowski A., Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), „Prawda” 1890, nr 32–39. Tadus A., Wokół międzywojennego sporu o historyczność „Ogniem i mieczem”, „Pamiętnik Literacki” 1985, nr 3, s. 175–196.

Tarnowski S., Studia do historii literatury polskiej. Wiek XIX: Henryk Sienkiewicz, t. 5, Kraków 1897.

Thompson E.M., Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A Sierszulska, Kraków 2000.

Trylogia Henryka Sienkiewicza. Studia, szkice, polemiki, red. T. Jodełka, Warszawa 1962. Wyka K., Sprawa Sienkiewicza, [w:] tegoż, Szkice literackie i artystyczne, t. 1, Kraków 1956, s. 113–140.

Żeromski S., Przemówienie o Sienkiewiczu, [w:] tegoż, Elegie i inne pisma literackie i społeczne, Warszawa – Kraków 1928, s. 165–177.

Downloads

Download data is not yet available.