Školska lektira i kulturno pamćenje... Sadržaji nacionalne kulture u nastavnim programima za srpski jezik na mlađem osnovnoškolskom uzrastu
PDF

Słowa kluczowe

srpska kultura
razredna nastava
nastavni program
nastava srpskog jezika
književni tekst
književnost i kultura
istorija
kulturni i nacionalni identitet
empatija Serbian culture
early primary school teaching
curriculum
Serbian Language teaching
literary text
literature and culture
cultural and national identity
empathy

Jak cytować

Janićijević, , V., & Mitrović, M. (2020). Školska lektira i kulturno pamćenje. Sadržaji nacionalne kulture u nastavnim programima za srpski jezik na mlađem osnovnoškolskom uzrastu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 141–152. https://doi.org/10.24917/20820909.11.11

Abstrakt

Maternji jezik nije samo jezik komunikacije, već i čuvar tradicije i kulture. U njemu su sačuvane sve prethodne jezičke epohe i ukupno kulturno pamćenje jednog naroda. Tako je i školski predmet Srpski jezik važan za izgrađivanje kulturnog i nacionalnog identiteta učenika i najvažniji predmet u osnovnoškolskom obrazovanju. Neophodno je da se posebna pažnja u organizaciji, planiranju i izvođenju nastave poklanja svim onim elementima nacionalne kulture koji su ugrađeni u jezik i, posebno, u književna dela. Tek tako književnost može u potpunosti da vrši svoju obrazovnu, jezičku, estetsku u identitetsku ulogu. Zato se u ovom radu razmatraju sadržaji srpske kulture u nastavnim programima za mlađe razrede osnovne škole. Polazeći od novih programa za prva četiri razred osnovne škole tumačeni su zadaci, ishodi, uputstva i propisani sadržaji u koje su ugrađeni različiti slojevi srpske kulture. Cilj istraživanja jeste da se sagleda prisustvo, rad i stvaralačko delovanje kulture u jeziku i propisanim književnim tekstovima. Tumačena su dela koja potiču iz narodne i savremene književnosti i pripadaju različitim žanrovima (epske narodne pesme, pripovetke, savremena poezija za decu). Zaključuje se da postoje napomene, usmerenja i brojni konkretni sadržaji koji u prvom ciklusu školovanja skreću pažnju na raznolikost i bogatstvo uverenja, ideja, obrazaca ponašanja i duhovnih tvorevina koje pripadaju srpskoj (nacionalnoj) kulturi.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.11
PDF

Bibliografia

Hamović V., Lektira, [u:] Leksikon obrazovnih termina, ur. Petar Pijanović, Beograd 2014, s. 350.

Ikor R., Škola i kultura, Beograd 1980.

Janićijević V., Nastava srpskog jezika i književnosti, [u:] Leksikon obrazovnih termina, ur. Petar Pijanović, Beograd 2014, s. 483–485.

Janićijević V., Od moralnog ka junačkom – Određenje žanra epska pesma u programima i či- tankama za razrednu nastavu, „Inovacije u nastavi”, Beograd 2015, broj 4, s. 54–63.

Jovanović A., Janićijević V., Teacher − the man of culture and the cultured man – about the subject Serbian Culture in European Context at Teacher Training Faculty in Belgrade, „Student in Contemporary Learning and Teaching”, Nowy Sacz–Belgrade 2009, s. 65−70.

Jovanović A., Rad kulture u književnosti – O jednom temeljnom načelu Novice Petkovića, [u:] Jezik, književnost, kultura – Novici Petkoviću u spomen, ur. J. Delić, A. Jovanović, Beograd 2011, s. 93–104.

Jovanović A., Srpska kultura, [u:] Leksikon obrazovnih termina, ur. Petar Pijanović, Beo- grad 2014, s. 758–761.

Jovanović A., Branko Ćopić: školski pisac, „Inovacije u nastavi” 2015, broj 4, s. 70–75.

Jovanović A., Srpski jezik i književnost: nastavni predmet, predmet identiteta i kulture, „Inovacije u nastavi” 2015, broj 4, s. 9–12.

Opačić Z., Tajne veze spoznaja u prozi za decu Svetlane Velmar-Janković, [u:] Naivna svest i fikcija, Novi Sad 2011, s. 57–61.

Opačić Z., Stanišić M., Uvodna reč, [u:] Poezija Moša Odalovića, ur. Z. Opačić, M. Stanišić, Beograd 2018, s. 5–10.

Petković N., Od formalizma ka semiotici, Beograd 1984.

Petković N., Elementi književne semiotike, Beograd 1995.

Rečnik srpskoga jezika, Novi Sad 2007.

Zlatković I., Epska biografija Marka Kraljevića, tematsko-motivska osnova, Beograd 2011.

Downloads

Download data is not yet available.