Kњижевност за децу и младе у Србији као школска и академска дисциплина
PDF

Słowa kluczowe

књижевност за децу и младе
академска дисциплина
исходи
школски курикулум
академски курикулум
проучавање књижевности за децу
поетика жанрова children’s and young adult literature
academic discipline
literature studies
outcomes
school curricula
academic curricula
genre poetics

Jak cytować

Опачић, З. ., & Панић Мараш, Ј. (2020). Kњижевност за децу и младе у Србији као школска и академска дисциплина. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 153–164. https://doi.org/10.24917/20820909.11.12

Abstrakt

У раду се прати конституисање књижевности за децу у историјском развитку, да би се потом пажња посветила књижевности за децу и младе као академској дисциплини у Републици Србији. Посебно се апострофира проучавање ове научне области на Учитељском факултету у Београду. Уочава се да ова академска дисциплина има своје место и на основним и на мастер студијама, те да се реализује преко обавезних и изборних предмета и модула. Додатно, мапирају се циљеви, методе изучавања и исходишта. Исто тако, ауторке не заборављају да се баве и статусом књижевности за децу у контексту основне школе, те улози коју има и тенденцијама образовног процеса у Србији. Рад истражује у којој је мери академска дисциплина књижевности за децу и младе блиско испреплетана са проучавањем књижевности за децу као школске дисциплине. Тај синхроницитет је последица потребе да академске студије студенте што боље припреме за школски контекст, али и да понуде увиде и приступе који ће им омогућити синхронијско и дијахронијско сагледавање књижевности за децу и младе.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.12
PDF

Bibliografia

Kiš D., Дечје – као маска: нова књига стихова Милована Данојлића, „НИН“, X: 487 (8.05.1960), с. 9.

Marjanović V., Ogledi iz savremene književnosti za decu, Beograd 1971.

Ognjanović D., Stvaraoci i deca, Beograd 1978.

Данојлић М., Онде поток, онде цвет, есеји и записи о дечјој књижевности, Нови Сад 1973.

Јекнић Д., Српска књижевност за децу, Београд 1994.

Јерков А., Сувајџић Б., ур., Слободан Ж. Марковић – човек институција, међународни научни зборник радова, Београд 2018.

Карић Ж., Антологија југословенске савремене дечје књижевности, књ. 1, Београд 1936.

Љуштановић J., Књижевност за децу у огледалу културе, Нови Сад 2012.

Марјановић В., Детињство и поезија, Крушевац 1968.

Марковић С.Ж., Антологија српске приче за децу, Београд 1984.

Марковић С.Ж., Антологија српских поема за децу, Београд 1996.

Марковић С.Ж., Записи о књижевности за децу III, Београд 2003.

Марковић С.Ж., Записи о књижевности за децу IV: писци и дела, Београд 2007.

Марковић С.Ж., Записи о књижевности за децу, Београд 1971.

Марковић С.Ж., Записи о појавама у књижевности за децу, Горњи Милановац 1982.

Миларић В., Време као играчка, Нови Сад 1967.

Миларић В., Интерпретација дечје песме, Сарајево 1975.

Милинковић М., Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, Нови Сад 2010.

Миљковић Б., Поезија за децу и осетљиве, „Видици“ 1955, III, 15–16, с. 9.

Огњановић Д., Дечје доба, Београд 1997.
Павић М., Историја српске књижевности класицизма и предромантизма, Београд 1991.

Петровић Т., Историја српске књижевности за децу, Врање 2001.

Поповић Б., Јован Јовановић Змај, „СКГ“, Београд, књ. XII, бр. 4–5, 16. VI 1904, с. 929– 938.

Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања, Службени гласник, год. LXVIII, бр. 5, 15.08.2019, https://zuov.gov. rs/nastavni-planovi-i-programi/

Правилник о програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања, Службени гласник, год. LXVII, бр. 15, 30.08.2018, https://zuov.gov.rs/nastavni-planovi-i-programi/

Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања, Службени гласник, год. LXVII, бр. 5, 27.05.2018, https://zuov.gov. rs/nastavni-planovi-i-programi/

Пражић М., Игра као слобода, Нови Сад 1971.

Радовић Д., Антологија српске поезије за децу, Београд 1984.

Ристић М., О модерној дечјој поезији. Поводом књиге Подвизи дружине Пет петлића, „Данас“ 1934, I/3, с. 366–372.

Цуцић С., Из дечје књижевности: осврти и чланци, Нови Сад 1951.

Шевић М., Дечја књижевност српска: оглед историјског прегледа, Нови Сад 1911.

Downloads

Download data is not yet available.