Status dramskih i pozorišnih sadržaja u nastavi u osnovnim školama u Srbiji... – osnova za nastavni predmet dramska kultura
PDF

Słowa kluczowe

dramska kultura
pozorište
osnovna škola
nastavni programi
integrisana nastava theatre studies
theatre
primary school
curricula
integrated education

Jak cytować

Mlađenović, M. (2020). Status dramskih i pozorišnih sadržaja u nastavi u osnovnim školama u Srbiji. – osnova za nastavni predmet dramska kultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 194–203. https://doi.org/10.24917/20820909.11.15

Abstrakt

Rad sadrži opis stanja u izučavanju dramskog stvaralaštva u osnovnim školama u Srbiji, te ocenu pristupa proučavanju drame i pozorišta u aktuelnim nastavnim planovima i programima. Nadalje su u radu istaknute i objašnjene osobenosti i prednosti dramskog pristupa u nastavi, ali i u vannastavnim aktivnostima, odnosno delatnosti dramske sekcije. Cilj rada je da se ukaže da su odabrani nastavni sadržaji dobra osnova za kreiranje nastavnog predmeta Dramska kultura čija je potreba utvrđena u strateškim dokumentima obrazovanja.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.15
PDF

Bibliografia

Drama i pozorište u obrazovanju. Rezultati, istraživanja i preporuke (DICE – Drama Im- proves Lisbon Key Competences in Education), [u:] Kulturna uloga škole i obrazovna uloga culture i umetnosti (učesnici u DICE projektu: LJ. Beljanski Ristić), Beograd 2015.

Bjeljac M., Dramska i lutkarska aktivnost u nastavnoj i vannastavnoj praksi Srpskog jezika u osnovnoj školi, Novi Sad 2016, http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/han- dle/123456789/8188/Disertacija9403.pdf ?sequence=1&isAllowed=y

Đorđević Ž., Potrebe nastavnika za obrazovanjem i osnaživanjem za primenu drame u obrazovno-vaspitnom radu u našim školama, [u:] Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture – drama, Beograd 2015.

Ilić P., Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi, Novi Sad 1997.

Ivić I., Pešikan A., Kultura i umetnost u strateškim dokumentima u oblasti obrazovanja u Srbiji: od monodrame do dijaloga, [u:] Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kul- ture – drama u obrazovanju, Beograd 2015.

Jakšić Provči B., Kako pristupiti dramskom delu, [u:] Tumačenje književnog dela i metodika nastave, drugi deo, Novi Sad 2009, s. 233–249.
Milosavljević S., Dramska pedagogija – dramska umetnost u integrisanom obrazovanju, Beograd 2016, http://eteze.arts.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/146/S.%20 Milosavljevic%20doktorat.pdf?sequence=4&isAllowed=y 2016

Mlađenović M., Analiza nastavnih sadržaja dramskog vaspitaja u programu Pedagoškog fakulteta Sombor (1993–2017), „Norma”, br. 2, Sombor 2018.

Pavis P., Pojmovnik teatra, Zagreb 2004.

Vučković M., Posebnosti doživljavanja i tumačenja drame, [u:] Metodika nastave srpskog jezika, ur. V. Cvetanović, V. Milatović, A. Jovanović, Beograd 1995, s. 171–176.

Downloads

Download data is not yet available.