Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду... Предшколски програм у Републици Србији
PDF

Słowa kluczowe

предшколски курикулум
постструктурализам
пројектни приступ
развој говора
критички осврт preschool curriculum
poststructuralism
project approach
speech development
critical review

Jak cytować

Мићић, В., & Вукомановић Растегорац, В. (2020). Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду. Предшколски програм у Републици Србији. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 217–227. https://doi.org/10.24917/20820909.11.17

Abstrakt

Полазећи од промишљања постструктуралистичког приступа курикулуму, концеп- туализације детета и терминолошких недоумица, потом проматрајући карактеристи- ке и недоумице у вези са применом пројектног приступа у предшколском васпитању и местом развоја говора у њему, текст указује на кључне промене у предшколском сис- тему у Републици Србији. Анализа на поменутим нивоима показаће основне врлине и евентуалне недостатке програма у покушају да конструктивно учествује у његовој успешнијој примени и конкретизацији.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.17
PDF

Bibliografia

Arijes F., Vekovi detinjstva, prev. N. Novović, ZZUNS, Beograd 1989.

Ikor R., Škola i kultura ili univerzitet – plen životinja, BIGZ, Beograd 1980. Jakobson R., Lingvistika i poetika, Nolit, Beograd 1966.

Marković B., Mićić V., Vukomanović Rastegorac V., The Concept of Dissimilitude in Teaching Literature: Comparative Analysis of Syllabi for the First Cycle of Education in Croatia and Serbia, „Croatian Journal of Education“ 2017, Vol. 19, c. 35–48.

Šušnjić Đ., Ribari ljudskih duša, Čigoja, Beograd 2008.

Tomanović S., Sociologija detinjstva, ZZUNS, Beograd 2004.

Бренеселовић Павловић Д., Крњаја Ж., Калеидоскоп. Праћење и евалуација про- грама, Институт за педагогију и андрагогију – Филозофски факултет, Београд 2017б.

Бренеселовић Павловић Д., Крњаја Ж., Калеидоскоп. Пројектни приступ учењу, Институт за педагогију и андрагогију – Филозофски факултет, Београд 2017а.

Бренеселовић Павловић Д., Крњаја Ж., Калеидоскоп. Теоријска полазишта, Институт за педагогију и андрагогију – Филозофски факултет, Београд 2017.
ГУ, Основе програма предшколског васпитања и образовања: Године узлета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2018, http://www. mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-.pdf [посећено: 6.06.2019].

ЗДО, Закон о дуалном образовању, „Службени гласник РС Београд”, бр. 101/2017, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/12/dualno-zakon.pdf [посећено: 15.10.2019].

Ивановић Р., Дете и језичка комуникација, [у:] Методика развоја говора, прир. Вук Милатовић, Учитељски факултет, Београд 2009, c. 65–84.
Липовецки Ж., Доба празнине: огледи о савременом индивидуализму, ИК Зорана Стојановића, Сремски Карловци–Нови Сад 2011.

ОППВО, Основе програма предшколског васпитања и образовања, „Службени гласник РС“, бр. 16/2018, https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGla- snikPortal/viewdoc?regactid=426663&doctype=reg&findpdfurl=true [посећено: 15.10.2019].

ПООПП, Правилник о општим основама предшколског програма, „Службени гласник РС“, бр. 14/2006, Просветни гласник, Београд.

ПОСК, Правилник о Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја, „Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018, Просветни гласник, Београд.

Требјешанин Ж., Представа о детету у српској култури, Софос, Београд 2008.

Downloads

Download data is not yet available.