Waligóra, J. (2015). „Na początku było Słowo – a na końcu Frazes”. Lekcja pisania aforyzmów w szkole ponadgimnazjalnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 116–127. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2035