Gajak-Toczek, M. (2020) „Zdławiony szloch świata. Obraz starości. w wybranych wierszach Desanki Maksimović i Urszuli Kozioł”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), s. 84–99. doi: 10.24917/20820909.11.7.