Karović, N. Z. . i Polić, S. D. (2020) „Poema u nastavnim programima viših razreda osnovnih škola. – nastavni izazovi i ograničenja”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), s. 100–109. doi: 10.24917/20820909.11.8.