Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/ <p class="western">„<span lang="en-US">Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. </span>Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.</p> <p>Tematyka podejmowana w czasopiśmie związana jest z dydaktyką języka polskiego jako przedmiotu szkolnego na wszystkich poziomach edukacji. Obejmuje zatem kształcenie kulturowo-literackie i kulturowo-językowe w odniesieniu do teraźniejszości, przyszłości, a także w ujęciu historycznym. Ważnym obszarem tematycznym są też analizy dokumentów oświatowych kształtujących politykę edukacyjną. W kręgu zainteresowania znajduje się również nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego: uwarunkowania prawne, rozwiązania dydaktyczne, ujęcia badawcze.</p> <p>Czasopismo otwarte jest ponadto na studia i analizy dotyczące nauczania innych języków ojczystych (szczególnie słowiańskich).</p> <p><br /><br /></p> Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pl-PL Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2082-0909 <p>POLITYKA PRAW AUTORSKICH<br>Wydawca „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia as Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia” jest upoważniony do korzystania z wszystkich opublikowanych w czasopiśmie materiałów oraz ich rozpowszechniana na podstawie umowy licencji niewyłącznej nieograniczonej w czasie. Umowę zawiera się, uprzednio na czas nieoznaczony, każdorazowo z autorem/ką konkretnego utworu na określonych w tamtejszej umowie polach eksploatacji. &nbsp;</p> <p>Autor przenosi bezpłatnie na Wydawcę wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworu w&nbsp;zakresie jego wielokrotnego wydania i&nbsp; rozpowszechnienia na&nbsp; wszelkich znanych nośnikach na wszystkich znanych&nbsp; polach eksploatacji, a zwłaszcza do: utrwalenia utworu, zwielokrotnienia utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach&nbsp; (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu internet), wprowadzenia utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, wprowadzenia do obrotu utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udzielaniu wszelkich licencji i sublicencji na korzystanie z utworu, publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy&nbsp; utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu internet.</p> <p>POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU<br>„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia as Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia” to czasopismo o otwartym dostępie. Cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji niewyłącznej CreativeCommons (CC-BY-4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać (w dowolnych mediach i formatach), drukować teksty artykułów bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki, pod warunkiem podania źródła dostępu i&nbsp;autorstwa danej publikacji. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess).</p> WPROWADZENIE https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9876 <p>Wprowadzenie&nbsp;</p> Agnieszka Jasińska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 3 4 Kwiaty dla Marty https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9880 <p>-</p> Paweł Sporek Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 5 7 "Pozostanie po Tobie to, co dałaś (...) To, co dałaś, w innych zakwitnie" https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9881 <p>-</p> Małgorzata Pamuła-Behrens Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 8 12 Pomiędzy słowem a obrazem. O wizualizacji w nauczaniu/uczeniu się języka polskiego jako drugiego https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9882 <p>Visualization in teaching, as a method of universal communication and a simple message understood by all people, in the conditions of crises in the modern world, and especially in the era of current migrations, is indispensable also in Polish schools. The study outlines the most critical problems faced by teachers teaching Polish as a second language and then presents various options and advantages of incorporating image/imagery into the education of children with a migration experience, incl. picture dictionaries, drawing techniques, mnemonics (link method, chain method, mental map) and a sketch note. Regardless of the universality of visual thinking, the study proves that these techniques, strategies, and methods have a resounding justification for teaching Polish as the second language.</p> Bernadeta Niesporek-Szamburska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 13 29 10.24917/20820909.13.1 Nauczanie i uczenie się języków obcych w kontraście z językami słowiańskimi w opinii Słowian wschodnich - raport z badań https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9883 <p>The paper presents the results of research conducted on a sample of 30 respondents from the East who learn Polish as a foreign language. The research aims at determining the respondents’ opinions on the special didactic procedure, which is teaching the second language in contrast to the learners’ first language. The paper demonstrates the findings about the respondents’ actual and declared levels of proficiency, the correspondence between languages (the degree of correspondence according to the respondents), and also the advantages and possible problems with teaching foreign languages with the use of the contrastive approach.</p> Dominika Izdebska-Długosz Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 30 43 10.24917/20820909.13.2 O kontrastywnym nauczaniu polskiej gramatyki w grupach wschodniosłowiańskich na materiale wybranych podręczników https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9884 <p>The paper presents the guidelines for contrastive teaching of Polish to the learners from the East, that is, the users of East Slavic languages: Ukrainians, Belarusians and Russians. The presentation of the fundamental assumptions of contrastive teaching, which are advantageous in terms of enhancing one’s linguistic competence, is accompanied by a short analysis of the content of the author’s two coursebooks, that is, Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1–B1), and Polski dla nas 1: Польский для нас 1. Deklinacja i składnia kontrastywnie dla Słowian wschodnich (A2–B2). On the basis of these two publications, the practical aspects of teaching certain grammatical issues with the use of the contrastive method, the stages of teaching, their aims and prospective goals are discussed.</p> Dominika Izdebska-Długosz Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 44 56 10.24917/20820909.13.3 Uczeń z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacji - okiem praktyka https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9888 <p>The aim of this work is to show the functioning of students with experience of migration in the Polish education system. The analysis of this topic is based on the use of the JES-PL method in teaching Polish as a second language in the context of working with foreigners. On this basis, it is possible to identify differences in the degree of learning the language of school education and in language proficiency, depending on the group in which the child came. Reflection on this theme is based above all on the activities of the teacher, the attitudes he adopts and the didactic knowledge used to adapt young people to the new socio-cultural reality.</p> Paulina Stasiowska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 57 71 10.24917/20820909.13.4 Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupie Słowian południowych - postulaty programowe https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9889 <p>The opening of the borders of the European Union and increasing the number of its members resulted in higher amount of students from the countries of the former Yugoslavia and Bulgaria Bulgaria studying at Polish universities. South Slavs often do not realize the similarity of all Slavic languages. The article presents selected methodological suggestions for planning courses for South Slavs, which would take into account these similarities. However, one should not forget that language similarities can be a source of mistakes: transfer from related languages is also an issue to which the author dedicated a place in her work</p> <p> </p> Agnieszka Jasińska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 72 82 10.24917/20820909.13.5 Od języka podstawowej komunikacji do języka edukacji szkolnej - zarys procesu nabywania polszczyzny w warunkach szkolnych na przykładzie nastoletnich chińskich uczniów https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9890 <p>The article presents the reflection and the data gathered for the Ph.D. thesis “Chinese students in the Polish educational system – from basic communication to cognitive academic language proficiency skills” presents the specificity of teaching Polish as a second language to young people (12–13 years old) who come from the distant culture and countries.</p> <p>The first part is a brief outline of the Chinese migration in Poland, with particular emphasis on the youngest generation of migrants.</p> <p>The second part of the paper showed the methodology and analysis of the conducted research with conclusions that enabled to answer the research questions.</p> <p>The article the examples of suggestions that may presumably enforce the process of teaching Polish in school conditions by students with experience of migration.</p> Anna Mikulska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 83 97 10.24917/20820909.13.6 Podejście zadaniowe w kształceniu świadomości kultury własnej Chińczyków uczących się języka polskiego https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9891 <p>Young Chinese who undertake Polish studies show great interest in Polish culture. In glottodidactics, acquiring intercultural competence is achieved by integrating language learning with getting to know the entire cultural context. To develop this competence, it is necessary to be aware of one’s own culture and the ability to interpret it in the context of a foreign culture. The article is an attempt to indicate such methods of working with Chinese students, which thanks to a pragmatic approach to their own culture, motivate students to get to know it more deeply, and allow them to see the relationship between their native and foreign culture.</p> Agnieszka Jasińska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 98 117 10.24917/20820909.13.7 Analiza motywacji do uczenia się chińskich studentów kierunków języków Europy Środkowo-Wschodniej studiujących w Delcie Rzeki Jangcy https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9935 <p>This paper aims to analyse the language learning motivations of Chinese students majoring in Central and Eastern European languages at universities in the Yangtze River Delta. Thanks to the cooperation of the People’s Republic of China with the countries of this part of Europe, this group of learners is increasing, while the Yangtze River Delta was an important place for the implementation of the Chinese initiative, therefore, getting acquainted with the motivations of students learning Central and Eastern European languages may be important for the education of future participants of global exchange. This research used a survey strategy. It turned out that the respondents had mainly internal motivations. External factors, such as the teacher, can have a positive influence on the development of motives. What is needed is a concern for those who have become less motivated during their studies.</p> Huling Zhang Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 106 117 10.24917/20820909.13.8 Student w roli słuchacza na zajęciach języka polskiego jako obcego https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9893 <p>The purpose of this article is to verify what communication roles the learner of Polish as a foreign language plays in improving listening skills (and in which communication systems). The author, referring to the concepts of Michel Rost and Denis McQuail, analyzes teaching tasks and correlated texts present in three selected coursebooks for A2 level. The research shows that the teaching tasks do little to prepare learners for authentic listening in natural communicative contexts: students play little differentiated roles in only two systems. In the author’s view, listening instruction should be consciously and deliberately planned for the sake of authenticity and functionalism in PFL teaching.</p> Marta Chyb-Winnicka Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 118 130 10.24917/20820909.13.9 Problemy z diagnozą zaburzeń rozwoju dzieci dwujęzycznych https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9894 <p>Bilingualism and multilingualism is a phenomenon that is becoming better understood, more thoroughly researched and, above all, increasingly common. The positive impact of bilingualism situations on children’s cognitive and linguistic development has been repeatedly emphasized, and the myth of the connection between bilingualism and delayed speech development has been debunked. However, there is an area that requires special attention and discussion in the case of bilingualism/multilingualism, and that is the diagnosis of developmental disorders of children functioning in a bilingual situation. It should be unequivocally emphasized that bilingualism and multilingualism have no formal connection with any developmental disorder, while they negatively affect the timing and speed of diagnosis of problems. This is because it very often serves as the first argument used to explain different reactions, behaviors, actions, type of play, etc. This phenomenon, still prevalent both in Poland and abroad, is not only unjustified, but, above all, poses a threat to early, effective therapeutic help for children with developmental disorders.</p> Marta Korendo Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 131 140 10.24917/20820909.13.10 Prezentacja wybranych form kształcenia dzieci polskich obywateli przebywających za granicą https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9895 <p>Many Polish citizens living abroad care about maintaining their native language within the scope of family language policy. One of the ways of reaching this goal is making a decision on the participation of children in organised forms of education for Polish communities living abroad. This article presents an educational offer addressed to Polish pupils living abroad. This offer comprises the public education system consisting of schools abroad, Polish schools and schools in Poland, non-public education offered by Saturday schools and a home education option.</p> Katarzyna Panek Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 141 153 10.24917/20820909.13.11 Polskie szkolnictwo mniejszościowe w multietnicznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9899 <p class="16summary"><span style="font-size: 9.0pt;">The present paper describes the linguistic situation in the Czech part of Cieszyn Silesia in the Czech Republic (the Zaolzie region) on the basis of the history and present condition of Polish minority education, which has a long tradition in this area. The author focuses on a general description of the linguistic situation while presenting a more detailed view of the contemporary condition of minority education in Zaolzie. He cites current student numbers and reflects, among other, on the problems and challenges faced by minorities in Polish schools.</span></p> Jiri Muryc Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 154 161 10.24917/20820909.13.12 Binnendifferenzierung im Online-Format - Projektarbeit im Polnischunterricht https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9901 <p>Using the project method in teaching Polish as a foreign language allows for effective individualisation of teaching. The individualisation of teaching should be applied in mixed and multi-level groups, which often occur at German universities. The time of the pandemic was an opportunity to translate the project method into remote teaching. The article describes an example of remote teaching based on this method. It is accompanied by teaching materials facilitating the development of the student vlog and documentation structuring the project work.</p> <p><strong> </strong></p> Ewa Krauss Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 162 177 10.24917/20820909.13.13 Spis treści https://didactica.up.krakow.pl/article/view/9902 <p>-</p> Agnieszka Jasińska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2023-01-31 2023-01-31 13 359 178 179