Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/ <p class="western">„<span lang="en-US">Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. </span>Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.</p> <p>Tematyka podejmowana w czasopiśmie związana jest z dydaktyką języka polskiego jako przedmiotu szkolnego na wszystkich poziomach edukacji. Obejmuje zatem kształcenie kulturowo-literackie i kulturowo-językowe w odniesieniu do teraźniejszości, przyszłości, a&nbsp;także w ujęciu historycznym. Ważnym obszarem tematycznym są także analizy dokumentów oświatowych kształtujących politykę edukacyjną. W kręgu zainteresowania znajduje się także nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego: uwarunkowania prawne, rozwiązania dydaktyczne, ujęcia badawcze. <br>Czasopismo otwarte jest także na studia i analizy dotyczące nauczania innych języków ojczystych (szczególnie słowiańskich).</p> pl-PL <p>POLITYKA PRAW AUTORSKICH<br>Wydawca „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia as Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia” jest upoważniony do korzystania z wszystkich opublikowanych w czasopiśmie materiałów oraz ich rozpowszechniana na podstawie umowy licencji niewyłącznej nieograniczonej w czasie. Umowę zawiera się, uprzednio na czas nieoznaczony, każdorazowo z autorem/ką konkretnego utworu na określonych w tamtejszej umowie polach eksploatacji. &nbsp;</p> <p>Autor przenosi bezpłatnie na Wydawcę wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworu w&nbsp;zakresie jego wielokrotnego wydania i&nbsp; rozpowszechnienia na&nbsp; wszelkich znanych nośnikach na wszystkich znanych&nbsp; polach eksploatacji, a zwłaszcza do: utrwalenia utworu, zwielokrotnienia utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach&nbsp; (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu internet), wprowadzenia utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, wprowadzenia do obrotu utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udzielaniu wszelkich licencji i sublicencji na korzystanie z utworu, publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy&nbsp; utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu internet.</p> <p>POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU<br>„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia as Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia” to czasopismo o otwartym dostępie. Cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji niewyłącznej CreativeCommons (CC-BY-4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać (w dowolnych mediach i formatach), drukować teksty artykułów bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki, pod warunkiem podania źródła dostępu i&nbsp;autorstwa danej publikacji. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess).</p> sad@up.krakow.pl (dr hab. Paweł Sporek) pawel.regiec@up.krakow.pl (Paweł Regiec) Tue, 11 Jan 2022 15:51:57 +0000 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 „Kulturowe DNA" – w czasach pandemii https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8988 <p class="p1">This outline is dedicated to the reconstruction of an individual cultural code of high school students, who, due to the 2020 lockdown, were forced to self-isolate from peers and limit their school activity to online contacts. Based on the analysis of students’ written assignments, the author discusses what builds their identity and impacts the outlook on the world, as well as reconstructs youth’s beliefs regarding the role of old and contemporary, elitist and popular art. The study indicates the spheres of life important to young people, documents their understanding of how being apart, they can still demonstrate care of others, and emphasises the significance of students’ independence and benefits arising from recognition of their<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>empowerment. The statements of high school girls and boys quoted by the researcher inspire further reflections on both the objectives of humanities education and the means of their implementation.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Maria Kwiatkowska-Ratajczak Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8988 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000 Niemożliwa ale niezbędna? – wokół informacji historycznoliterackiej w szkole średniej https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8834 <p class="p1">This text is about the methods, employed in schools, of putting high school students in touch with cultural tradition. My interest in this issue is connected to the recent appearance<span class="Apple-converted-space"> </span>of meaning of the “historical and literary order” in the 2018 syllabus, despite the fact that since 1990, the weight attributed to that meaning in syllabi has gradually shrunk, to almost completely disappear in 2002.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p class="p1">To answer a question: “why is the history of literature needed to be taught in schools?”, I started my analysis from pointing out the disappearing trust in historical and literary syntheses. This trust has been plummeting for over 40 years, which is connected to the so-called crisis of representation. In my view, the answer to my question may lie in the analysis of the 1949 syllabus document, in which the vision of the past is construed with a very apparent ideological intention, despite efforts to keep up the pretense of objectivity. By exposing the mechanisms that lead the authors of the 1949 document, I try to show to what extent the domination of chronological order opens up the potential of school documents to manipulate the past, which can lead to falsifying the images of cultural tradition.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> Jerzy Kaniewski Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8834 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Personalizacja w kształceniu polonistycznym. Potrzeby, dylematy, dobre praktyki https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8835 <p class="p1">The article presents problems related to the individual educational needs of secondary school students in the field of Polish language education, as well as teachers’ dilemmas regarding the reconciliation of the implementation of curriculum requirements with the support that students expect from them. The author presents selected methods of personalizing the educational process developed by Polish language teachers participating in the project „Professional Polish teacher. Practice and personalization” at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University.</p> Anna Janus-Sitarz Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8835 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Refleksje nad pożądanymi kierunkami zmian… w szkolnym kształceniu polonistycznym (głos w dyskusji) https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8836 <p class="p1">The author describes desirable paths of changes in Polish language school education. Base for the analysis is the research conducted in 2017 on students’ attitude towards Polish language as a subject, as well as students’ works created during the distance learning in 2020.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p class="p1">According to the author, any changes in the curriculum should be preceded by research conducted on students in order to determine their needs and skills. Addressing changes to unspecified target is the main reason for ill-success of the reforms which were introduced during the past 20 years. Polish language teaching in schools of each level should be more focused on enhancing students’ linguistic skills. The changes should also include the sphere of literature, culture, and media knowledge. The author points to the fact that the reform should involve also teachers-to-be and the way they are prepared for teaching, as well as further education of Polish language teachers.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> Jolanta Fiszbak Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8836 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Integracja wewnątrzprzedmiotowa w podstawie programowej… oraz podręcznikach do szkoły ponadpodstawowej https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8837 <p class="p1">The core curriculum for the third stage of education includes a provision that the aim of general education in a comprehensive high school and technical secondary school is, among others, to integrate the subject knowledge from various disciplines. The article presents the results of the analysis of a selected textbook for the first grade of a secondary school implementing the core curriculum from 2018. The main research questions are: How do the authors of the textbook implement the need to integrate the language, literary and text-building education, which is included in the core curriculum for secondary schools? Do the suggested methods of integration include functional grammar? The author refers to the core curriculum, the findings of linguists - researchers of language education at school and the selected textbook. The conducted analysis is a case study.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> Beata Udzik Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8837 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Znajomość języka edukacji szkolnej jako warunek szkolnego sukcesu https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8838 <p class="p1">The aim of the article is to draw attention to the necessity of creating conditions for linguistic development for students in all school subjects. The basis here is to define the language of schooling as a functional variety of language that is used in school contexts in communication between teachers and students, school textbooks and other educational materials. The article explains and illustrates with examples the basic features of the language of schooling that distinguish it from the language of communication. Support for targeted activities aimed at developing the linguistic competence of students in spoken and written form are also provided by the core curriculum for all subjects, as shown on the example of biology and physics as a school subject.</p> Marta Szymańska Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8838 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Słownik pojęć podstawowych https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8839 <p class="p1">The text explains the basic concepts that constitute the foundation of the original philosophy of humanistic education, implemented within the Polish language as a subject taught at school. This concept is based on the consistently respected idea of subjectivity, and therefore<span class="Apple-converted-space"> </span>has an anthropological and cultural character. Among other things, the author answers the questions of why, what and how to teach at school. Guided by the principle „my language is my world”, he encourages people to change the way of thinking about education. Proposing a new language for describing school reality, the author thoroughly and critically analyzes the language that is dominat in contemporary educational discourse - in order to draw attention to its imprecision, non-functionality or complete inadequacy - and thus to show how „the language thinks instead of us” and what negative consequences this entails in practice.</p> Piotr Kołodziej Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8839 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Polonistyczne praktykowanie w czasach pandemii... Przestrzeń i miejsce praktyki śródrocznej w szkole ponadpodstawowej https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8841 <p class="p1">The starting point for the considerations was adopting the concept of mid-year professional (teaching) practice - suitable to be carried out in the specific conditions of the beginning of a pandemic. The concept of reflective practice was indicated (after Jarvis and Schon) and one which, if the assumptions concrete, would allow the student to locate and „settle in” in the virtual space of a secondary school. The author presented the experiences of practicing Polish philology students and their contribution to preparing for lessons’ remote implementation of Polish language lessons. The tasks solved by students on their own, testing solutions in a student group, going beyond the existing patterns, furthermore, tutorial suport showed that the practice had become reflective for students. The author noticed that the preliminary Assumption had been implemented: the students broadened their professional knowledge and awareness of the pedagogical impact. Such effects proce that property conducted practice can enrich students’ didactic experience seven in the remote formula.</p> Bernadeta Niesporek-Szamburska Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8841 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Dydaktyka polonistyczna online w czasach kwarantanny https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8842 <p class="p1">In the paper I discuss the most important trends observed in teaching the Polish language in online TV lessons during the quarantine period. Polish lessons during the Covid-19 pandemic are an important source of knowledge about methodological and didactic trends in Polish schools. They enable the study of contemporary educational habits, as well as ways of their mediatization. Remote education engages teachers and students differently than classroom lessons. I am askingif it creates new didactic perspectives or if it turns out to be just a prosthesis of a traditionally functioning school. I make an analytical review of online Polish language lessons for secondary schools of April, May and June 2020. I note that during the pandemic, an attractive and functional approach to distance learning was not developed, but one methodological tendency was highlighted, namely presentismand providing information.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> Marek Pieniążek Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8842 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Uczeń i student w sieci – efektywne sposoby komunikacji w procesie kształcenia zdalnego https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8843 <p class="p1">E-learning can take various forms and be realized via use of many different tools, applications or software. The selection of software should be rooted in a detailed analysis of capabilities and needs of all entities involved in the process of education (students, teachers and institutions responsible for education). It also should fulfil the need for bilateral communication - remote education environment should be prepared to support a real dialogue or polylogue and contain an array of tools for communication, both synchronous (videoconference, chat, virtual whiteboard) and asynchronous (forum, blog, e-mail). This article attempts to analyze the process of e-learning and its realization in perspective of communication between pupils/students and teacher.</p> Agnieszka Wierzbicka Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8843 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Historia literatury inaczej. Komparatystyczne – zagadnieniowe kształcenie literackie… w szkole ponadpodstawowej https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8844 <p class="p1">Along with the successive reforms of education, the discussion on the method of teaching literature in high school returns, including the role of the history of literature in preparation for the matriculation examination. The article presents the advantages of a comparative approach to literary education in the core curriculum of the Polish language from 2008, which in individual programs prepared by teachers can also be successfully used in themed-chronological teaching, facilitating work with history of literature based, extensive in terms of issues and essential readingscore curriculum from 2018. Examples of original curriculum solutions come from the author’s own experience and were created during her classes of literature didactics at secondary school at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University.</p> Agnieszka Kania Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8844 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Jak godzić ogień z wodą? Między ministerialnym dyktatem… a potrzebami współczesnych uczniów. Projektowanie kształcenia w klasie I licealnej (po szkole podstawowej) https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8845 <p class="p1">The text of the articleis a proposal of a way of working in the new high school (after primary school), whichfunctions in the conditions set by the structural and curriculum reform. The author distances himself from the concept of historical and literary education, at the same time showing the inability to maintain the problematic order in literary and cultural education under the conditions of implementing the obligation of the core curriculum. In opposition to the sanctioned model of education in the education of high school students, it proposes a concept of work that, on the one hand, respects the curriculum requirements, and on the otherhand, meets the authentic needs and expectations of students, and includes broadly understood popular culture in the scope of teaching interests. Such thinking is exemplified by the presentation of anexcerpt from the work plan implemented in the firstgrades of the new high school. It is provided with a commentary that reveals the difficulties of such an organization of literary and cultural education in the current curriculum conditions.</p> Paweł Sporek Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8845 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Co zrobić z Tym Wstydem?… Jacek Podsiadło, Słup ze słów i problemy z pamięcią w edukacji polonistycznej https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8846 <p class="p1">The paper attempts to analyse the concept of memory in the social conscience, which is a taboo (despitefilms, testimones, the amount of academicresearch) related to the participation of the Polish communities in the Holocaust. It is believed that this dark memory or dark post-memory is animportant element which partially creates the sphere of key values for etery community ornation. Its absorption defines the maturity in taking up the challenges of history and indvidual experience. In order to avoid it being only anelitist memory, it should be included in the school practice, which is a difficult endeavour. It is controversial, and sometimes leads to an even stronger denial of knowledge and unwanted experience, due to its disgracefulness. In Jacek Podsiadło’s <em>Słup ze słów</em>, it is possibe to see the chance to break from this oblivion in the Polish Language Education.</p> Grażyna Bożena Tomaszewska Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8846 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Lekcje spostrzegawczości. Szkolna refleksja nad istotą totalitaryzmu https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8847 <p class="p1">This article argues that the main task of humanities in education is to reveal the mechanisms typical for a totalitarian worldview, including discrimination and minority exclusion. A collection of reportage stories <em>Cywil w Berlinie </em>by Antoni Sobanski will form the basis for my deliberations. The writings of Sobanski are interesting for a scholarly educator in terms of detecting disturbing and threatening elements of the surrounding world. Despite being written in the 1930s, they are surprisingly contemporary and universal.</p> Krzysztof Koc Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8847 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Pan Tadeusz Adama Mickiewicza: „stara” – „nowa” lektura https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8848 <p class="p1">In the article <em>„Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz: „old” - „new” reading</em>, the author presented the contextual reading of the epic at school through the prism of the works of Czesław Miłosz (metaphysical and epaphysical reading) and Tomasz Różycki (postmodern epic). The adopted perspective allows us to show the timelessness of the works of Czesław Miłosz (metaphysical and epaphysical reading) and Tomasz Różycki (postmodern epic). The adopted perspective allows us to show the timelessness of the work of a romantic artist, the value of narration as a story about Poland and Poles, as well a story about an individual’s fate and its search for a universal meaning of one’s own existenc.</p> Małgorzata Gajak-Toczek Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8848 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Kto się boi współczesności albo smutny dokument epoki https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8849 <p class="p1">The article presents an educational project inspired by Antoni Słonimski’s poem <em>Document of the Era </em>(<em>Dokument epoki</em>). Preserving and showing the picture of the present - as Słonimski did - is perceived here as a record of the contemporary world. At the same time it is the act of creative selection and configuration of elements that make up the world’s identity and image. Such a synthesis and assembly of pictures become a form of evaluation of the present, a testimony of the anxiety about the directions of its evolution and an expression of distance from what is dangerous and bad.</p> <p class="p2">In this project the accent falls on the interpretation of Słonimski’s poem (and other cultural texts) as well as creative activities which use various codes and materials of artistic message. Aside from the doing s presented, but still closely connected, appears a reflection on the current <em>Core Curriculum</em>. This departmental dokument is also treated as a very important, yet not very glorious, testimony of the era.</p> Janusz Waligóra Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8849 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Piosenka literacka i hymny pokoleniowe drugiej połowy XX wieku… na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Estetyka – tematy – wartości https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8850 <p class="p1">The article concerns the post-war literary song in Polish language education in secondary schools, i.e. the place of authors and texts representing poetic songs, poems set to music, author’s song and the opinion of a generation at the Polish language classes. Besides such authors as Ewa Demarczyk, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Jacek Kaczmarski (perceived not through the prism of intertextual measures: painting or biblical one, but as a bard of “Solidarity”, i.e. the author of “The Walls”), Grzegorz Ciechowski’s work ‘<em>Do not ask about Poland </em>‘ was considered. On the example of the poems by Kamil Baczyński which were sung by Demarczyk, texts written by Kaczmarski and Ciechowski, they were discussed the artistry, the topics and evaluation of poetic song from the perspective of educational axiology.</p> Elżbieta Mazur Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8850 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Umberta Eco Imię róży w szkolnej lekturze licealisty (jako tekst i kontekst kulturowy) https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8851 <p class="p1">fourthgrade (fifth in technical secondary school) of secondary school. The novel by Eco fitswell with the specific implementation guidelines for literary and cultural education AT both levels of reading. It gives the opportunity to use many valuable cultural texts (including philosophical and literary ones) within the interpretative function. The novel is multi-thematic. It presents both the cultural past of the Middle Ages and the nature of man (his strength and weaknesses in discovering the truth about the world). The work consists of two parts. In the first part, the author propos es selected fragments of the novel (oritswhole) for reading. They serve to deep en the knowledge about the culture of the Middle Ages, also in the context of going beyond the stereotypical image of this era as a darktime. That is why special attention is paid to the matter of the novel’s role of laughter in the Middle Ages. In the second part of the article, the analysis focuses, among others, on playing with the literary text and genre convention (<em>The Name of the Rose </em>as a postmodern novel). The series of les sons also<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>puts forward the topic of becoming inspired by the works of J. Borges and literary tradition as a living component of contemporary culture.</p> Iwona Żmuda Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8851 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Staropolska poezja religijna w zreformowanej szkole ponadpodstawowej https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8852 <p class="p1">The connection between literature and religion can be observed in the writing of every literary period. Old Polish religious poetry has an established position within this field of research - it constitutes a huge part of the literary works of the Middle Ages, the Reneissance and Baroque. Therefore, it is not surprising that this kind of literature appeared in the core curricula, syllabuses and textbooks for cultural and literary education of secondary school students even before the latest reform of the educational system, as well as after it. The<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>crucial factor in the consideration of the role of Old Polish religious poetry in schools, is the opinion of Polish teachers, who base it on their experience in teaching it. The empirical research conducted on a group of Polish teachers prove that despite various difficulties faced while teaching Old Polish religious poetry, they see a great value in this type of literature in the overall process of education as well as in young adults’ personal life. Old Polish religious poetry introduces students to symbols crucial for our cultural circle. The last but not the least, it may help to fully understand and experience oneself/other people in the face of the sacred.</p> Maria Stachoń Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8852 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Jan Kochanowski – pomiędzy renesansowym poszukiwaniem ładu a szkolną wersją lektury https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8853 <p class="p1">The article deals with issues related to improving among students the skills of receiving Jan Kochanowski’s songs. The three most recent textbooks for the Polish language were analyzed - in particular, chapters devoted to the Renaissance period and the didactic setting covering individual works by the poet from Czarnolas. The exploration scarried out were situated in the area of cultural research. The en tire article focuses on the search for a method by which Reading Old Polish works in a secondary school will allow for the development of the reception and interpretation skills of contemporary high school students.</p> Paulina Słoma Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8853 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 „Kocha, lubi, szanuje – nie chce, nie dba, żartuje”... Uczeń klasy pierwszej liceum i technikum w relacji do lektury obowiązkowej w szkole podstawowej (raport z diagnozy) https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8854 <p class="p1">The article presents the results of a survey (concerning the reading experience of the canon) conducted among students of four first grades of secondary school (one grade of high school divided into elementary and advanced levels, and three classes of technical secondary school).</p> <p class="p1">The research was part of the initial diagnosis of the first and second year of graduates of the reformed primary school at the threshold of secondary school (in 2019/2020 and 2020/2021). Students declared reading compulsory reading books in grades 7-8 of primary school according to the scale: I have read all / excerpts / abstract / not at all / don’t remember.</p> <p class="p1">The results show not only the respondents’ reading preferences, but also their specific strategies of “acquiring” the content of the obligatory texts and their attitude towards compulsory reading in general. They also allow to pose questions about the literary competences of the graduates of the reformed elementary school at the start of the next stage of education. Scientific studies in the field of reading were used as a context, including the latest results of surveys among teachers on reading books by elementary school students prepared by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (2020).</p> Mirosław Grzegórzek Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8854 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Dlaczego warto czytać Herberta? Z badań nad szkolną recepcją poezji… w klasach pierwszych zreformowanego liceum https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8855 <p class="p1">Why is it worth reading poems by Zbigniew Herbert also with the students of 1st-year classes of reformed high school? In order to find answers to such questions, the author of the article refers, among other things, to current information from Ministry of National Education and focuses her attention on reflections by writers and literature scholars, which point out the value of reading Herbert’s poetry. In addition, she presents selected results of empirical research. The latter allow diagnosing why, according to high school students of 1st year, it is worth reading the works written by the poet. In view of the gathered material, she draws final conclusions.</p> Danuta Łazarska Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8855 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 „Libri amici, libri magistri”. O oczekiwaniach czytelniczych młodzieży licealnej https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8856 <p class="p1">The author of the text begins with presenting the results of opinion poll, she had carried out in 2016-2017 in five music high schools. It follows that teenagers who attend to artistic schools want to read more books during Polish language lessons. They want to get to know books, with contain the meaning of life. Moreover these novels should be close to the author’s life experiance. Books for teenagers should have also conteined literary work about artists.</p> <p class="p2">In the further part of this text, an author was discussed about a novel „Cudzoziemka” written by Maria Kuncewicz. It shows a perfect example where the word connects with the sound, she concluded. The article shows the musicality of a reading and connecting with music talented teenagers expectations.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Agata Kucharska-Babula Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8856 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Uczynić tradycję bliższą uczniowskim doświadczeniom… – refleksje o współczesnym czytaniu poezji w szkole ponadpodstawowej https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8857 <p class="p1">The subject of the articleis to discuss the problem of reading poetry in the changing educational reality. As research material, I used the statements made by students on how to work with poetica Texas Turing Polish language lessons in secondary school as well as testimonies of<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>the reception of the works of Jan Kochanowski and Ignacy Krasicki, taking into account the experiences of contemporary teenagers, collected in questionnaires.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Dorota Karkut Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8857 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Strajk klimatyczny młodych jako motywacja dla lektury… tomiku Milczenie roślin Wisławy Szymborskiej i rozmowy o wierszach https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8858 <p class="p1">The author asks the question, how young people’s interest in ecology can be combined with reading poetry by Wisława Szymborska. The article proposes that conversations about contemporary climate threats, should be made an introduction to the lesson in reading poems from the collection: <em>The Silence of Plants</em>. It shows how the emotional involvement of young people in the contemporary problems of planet protection, can be used to interest in poetic reflection on nature. Conversation about poems leads to the presentation of poetry as a medium for expressing the views and emotions of young people.</p> Ewa Jaskółowa Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8858 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Światła małego miasta. O doświadczaniu i opisywaniu małomiasteczkowości https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8859 <p class="p1">The album „Małomiasteczkowy” was released in 2018. Immediately, it became a summer hit. The author of the song is Dawid Podsiadło, the young artist who builds his career consciously. Despite the fact that he creates popular music, he may be referred to as an “author” as he writes his lyrics. Moreover, his concerts are like happenings, Podsiadło touches upon contemporary geopolitical problems.</p> <p class="p2">In her article, Maria Szoska proves that the remarkable popularity of the song contributed to a change in the understanding of the word “małomiasteczkowy” (provincial). The article describes the workshop for high school students. The workshop was a part of the project Zdolni z Pomorza. The concept of the classes was inspired by Sylwia Chutnik’s interpretation of Podsiadło’s song published in one of the popular tabloids. In her research, Maria Szoska put the emphasis on the provincial figure seen by the high school students. Geocritical categories were applied both to the lyrics and the music video, then the students’ interpretative abilities were probed. The results of the experiment show that the definition available in the dictionaries is no longer adequate as the difference between the centre and the outskirts is not obvious anymore. Therefore, we are able to witness the semantic shifts. Podsiadło’s album proves the active performance of the word, as well as the space affecting human live.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Maria Szoska Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8859 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 O „polskim” zwyczaju całowania upadłej kruszyny chleba… – z powodu wiersza Cypriana K. Norwida Moja piosnka II https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8860 <p class="p1">The author aims to gain knowledge about the custom, its origin and about ourselves, Poles, in order to change the thinking and teaching about the subject of the article. Methods of research procedure: collection, description, interpretation of literary, ethnographic, dictionary material of the past and present: C.K. Norwid’s poem <em>My Song II</em>, a description of the custom by Z. Gloger, other ethnographic descriptions from the nineteenth century and early twentieth century, interviews of students, studies of the attitude of Poles to food. Is kissing a fallen crumb really a Polish custom? It was assimilated rightly from the work of Erasmus of Rotterdam <em>On civility in children </em>(<em>De civilitate morum puerilium</em>); has a literary origin, not a folk background. Today, few Poles practice this custom.</p> Kordian Bakuła Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8860 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 „Ja duszą kwitnę, duszą”… Wokół twórczych wypowiedzi młodzieży o miejscu… oraz własnym życiu, inspirowanych dorobkiem Zosi Smreczyńskiej i Władysława Orkana https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8861 <p class="p1">This publication is presented as part of the broadly understood didactics of the Polish language, in particular regional education seen from a modern perspective. A detailed consideration is devoted to aproposal to use geopoetic tools, including the topographic Outlook and the educational possibilities of literary texts and Young people’s creative endeavours, by showing their place of residence as constantly opening up New topographies, confirming or deconstructing the previous ones. The author treats the Podgórze region as a bearer of anthropological content, a link between various ways of recording experiences related to it. The research issues focus on the Gorce Mountains seen from the perspective of: 1) Władysław Orkan’s statements about mountains and their values; 2) the works of Zosia<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Smreczyńska intertwined with her experience of her native environment; c) poetry submitted by Young people participating in the Zosia Smreczyńska VIII County Poetry Competition and their various ties with their home towns.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Katarzyna Pławecka Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8861 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Kompetencje tekstotwórcze uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych… i ponadpodstawowych – próba porównania https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8862 <p class="p1">The article presents the results of the study of students’ language competences who attend the first secondary school classes. In 2019, as a result of the education reform, two groups of students started their education in the first grades: junior high school graduates and eight-grade primary school graduates. Pre-secondary education in the case of students leaving primary school lasted a year shorter. Both groups took the exam at the end of lower junior high school or elementary school, respectively, and studied according to a different core curriculum.</p> <p class="p2">During the study, it was assumed that thanks to the education that lasted a year longer and was based on a different core curriculum, lower secondary school students should achieve<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>better results in terms of creating an argumentative text and in terms of selected language skills. Both groups of students wrote the same test to confirm or reject the thesis.</p> <p class="p1">The results of the study showed that both groups of students achieved comparable results. In some areas, younger students have even outranked junior high school students. At the same time, it turned out that the lower stage of education was completed by students with very different competences. Both among junior high school and primary school students there are very good and very weak students, while in the group of junior high school students there is a large percentage of very weak students. This may prove that for many students three years of lower secondary school were a waste of time, and the last two years of primary school were enough to master the tested skills.</p> Magdalena Trysińska Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8862 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Rozwijanie sprawności mediacji w klasach dwu- i wielonarodowych https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8863 <p class="p1">For several years now, there has been an increase in the number of foreign students in Polish schools. These are generally Ukrainian pupils. The article presents proposals to improve the competences of foreign students by developing mediation skills. Mediation in glottodidactics is understood as the ability to work with a text and its processing, communicate effectively in a two- and multinational group and having the ability to decode meanings in those groups.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> Agnieszka Jasińska Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8863 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Jak słucha ósmoklasista? Próba diagnozy https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8864 <p class="p1">The aim of this article is an attempt to give an answer the question: What is the level of listening skills of the students who come to post-primary school? The author presents the results of research that she carried out using authorial listening comprehension texts. The research involved a group of 162 eighth grade students from four primary schools in Opole. The data obtained from this research show that eighth-graders demonstrate an average level of listening skills, there fore schools should take preventive measures aimed at in creasing the effectiveness of auditory perception.</p> Marta Chyb-Winnicka Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8864 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000 Profesor Zofia Budrewicz https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8984 . . Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8984 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000 Droga zawodowa i sylwetka Profesor Zofii Budrewicz https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8989 <p>.</p> Maria Sienko Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8989 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000 Wykaz najważniejszych publikacji Profesor Zofii Budrewicz https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8986 Katarzyna Pławecka Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8986 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000 Wstęp https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8832 <p>.</p> Katarzyna Pławecka, Paweł Sporek Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8832 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0000