Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/ <p class="western">„<span lang="en-US">Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. </span>Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.</p> <p>Tematyka podejmowana w czasopiśmie związana jest z dydaktyką języka polskiego jako przedmiotu szkolnego na wszystkich poziomach edukacji. Obejmuje zatem kształcenie kulturowo-literackie i kulturowo-językowe w odniesieniu do teraźniejszości, przyszłości, a&nbsp;także w ujęciu historycznym. Ważnym obszarem tematycznym są także analizy dokumentów oświatowych kształtujących politykę edukacyjną. W kręgu zainteresowania znajduje się także nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego: uwarunkowania prawne, rozwiązania dydaktyczne, ujęcia badawcze. <br>Czasopismo otwarte jest także na studia i analizy dotyczące nauczania innych języków ojczystych (szczególnie słowiańskich).</p> pl-PL <p>POLITYKA PRAW AUTORSKICH<br>Wydawca „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia as Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia” jest upoważniony do korzystania z wszystkich opublikowanych w czasopiśmie materiałów oraz ich rozpowszechniana na podstawie umowy licencji niewyłącznej nieograniczonej w czasie. Umowę zawiera się, uprzednio na czas nieoznaczony, każdorazowo z autorem/ką konkretnego utworu na określonych w tamtejszej umowie polach eksploatacji. &nbsp;</p> <p>Autor przenosi bezpłatnie na Wydawcę wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworu w&nbsp;zakresie jego wielokrotnego wydania i&nbsp; rozpowszechnienia na&nbsp; wszelkich znanych nośnikach na wszystkich znanych&nbsp; polach eksploatacji, a zwłaszcza do: utrwalenia utworu, zwielokrotnienia utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach&nbsp; (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu internet), wprowadzenia utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, wprowadzenia do obrotu utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udzielaniu wszelkich licencji i sublicencji na korzystanie z utworu, publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy&nbsp; utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu internet.</p> <p>POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU<br>„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia as Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia” to czasopismo o otwartym dostępie. Cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji niewyłącznej CreativeCommons (CC-BY-4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać (w dowolnych mediach i formatach), drukować teksty artykułów bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki, pod warunkiem podania źródła dostępu i&nbsp;autorstwa danej publikacji. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess).</p> sad@up.krakow.pl (dr hab. Paweł Sporek) pawel.regiec@up.krakow.pl (Paweł Regiec) Tue, 29 Dec 2020 18:42:18 +0000 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Wprowadzenie https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7719 Marta Szymańska, Marek Pieniążek Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7719 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Uvod https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7720 <p>.</p> Zorana Opacic Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7720 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Introduction https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7721 Zorana Opacic Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7721 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Jak uczyć (się) języka ojczystego, czyli szkolne interakcje z językiem (czeskim) https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7739 <p>The author describes an innovative project of teaching/ learning the native language (Czech), emphasizing modern features of the concept, such as: the use of constructivist indications; text-centricity; student activation; respect for their communication needs; application of the criterion of usefulness of acquired skills in the extracurricular life of students; basing the educational process on students’ preconcepts, introducing language learning into a function- al and communicative framework. The author also points to the observance of the language teaching principles that determine the concept, such as: complexity; the relationship between the student’s cognitive and linguistic development, including basing of teaching on a three- -phase model of learning and teaching which uses a constructivist framework of learning (evocation – awareness of meaning – reflection (evokace – uvědomění si významu – reflexe: E-U-R). The further principles are: orientation on learner and the principle of topicality of linguistic knowledge. All of them condition the appropriate innovative concept of language acquisition as a fresh and effective proposal – ready for implementation.</p> Bernadeta Niesporek-Szamburska Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7739 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Interpretanty szkolnych lektur https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7740 <p>.</p> Wioletta Luchowska Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7740 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Przełamywanie systemowej izolacji...: środkowosłowiańskie dydaktyki literatury i języków ojczystych https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7722 <p>This paper focuses on policy of mother tongue education in Slavonic countries like the Czech Republic, Serbia, Slovakia and Poland. The presented article covers mainly issues concerning language policy in the context of teaching of national languages. The comparison shows that the common history of Slavs and socio-geographical factors don’t play important role in planning of the L1 Slavonic educational systems. The analysis reveals also the lack of interdependence between the Slavonic national curriculum. That is why the author proposes new direction in comparative studies to include the mother tongue education in the process of building the regional, cultural and economic community of the Slavs.</p> Marek Pieniążek Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7722 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Podejścia do nauki o języku w dydaktyce języka polskiego jako L1 https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7723 <p>The article discusses didactic approaches to teaching grammar that have been developed in Polish language didactics since the end of the 18th century: grammatical-normative, system-grammatical and functional. Subsequent approaches are presented in the historical order, but the considerations focus on their main theoretical assumptions, areas of criticism of previous approaches and methodological solutions developed on these foundations. The approach adopted has been defined as the overriding principle of understanding the learning process.</p> Jolanta Nocoń Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7723 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Правопис у настави српског језика (на примеру скраћеница) https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7724 <div class="page" title="Page 12"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Будући да су скраћенице у комуникацији веома фреквентне, циљ рада и истраживања био је да се утврди колико свршени средњошколци познају правописна правила у вези са скраћивањем речи. Испитивање се вршило на основу анкете. У истраживању је учествовало 160 испитаника. Анализиране су скраћенице и у наставним програ- мима за основну и средњу школу и правописна правила у вези са њиховим писањем у Правопису српскога језика Матице српске. Покушали смо да утврдимо које се грешке јављају, зашто до њих долази и понудимо могућа решења која би утицала на то да оваквих грешака буде све мање.</p> </div> </div> </div> Љубица Весић Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7724 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Акценти као правописни знаци у правописној и уџбеничкој литератури... – методички осврт https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7725 <div class="page" title="Page 8"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>У раду се анализирају правописна правила о бележењу акцената која су дата у уџбе- ницима граматике српског језика на основношколском и средњошколском нивоу, те у правописним приручницима, почев од Чутуриловог правописа из 1884. године, пре- ко Матичиних правописа до Дешићевог и Симићевог правописног приручника. У пр- вом плану јесу правила о употреби акценатских знакова у писаном тексту. Анализом ће бити обухваћени примери из књижевности (поезије и прозе) да би било утврђено у којим ситуацијама треба бележити акценат у писаном тексту и која је притом његова функција.</p> </div> </div> </div> Горан Зељић Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7725 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Je li kategorija apstraktnih reči i pojmova u kognitivnim naukama didaktički opravdana? https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7726 <div class="page" title="Page 10"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Iako se apstraktne imenice kao gramatička kategorija u srpskim osnovnim školama uvode već na početku starijih razreda, njihov status u sistemu nije stabilan kao što se na prvi pogled čini. Razmatrajući kriterijume koji se za određivanje apstraktnih reči i pojmova koriste u osnovnim kognitivističkim naukama – dakle, u lingvistici, filozofiji i psihologiji – dolazi se do zaključka da su ti kriterijumi nedostatni, te da odnos konkretno: apstraktno nije, kao što se često smatra, binaran. To dalje vodi ka preporukama za budući metodički rad s apstraktnim rečima u nastavi gramatike.</p> </div> </div> </div> Ana Petrović Dakić Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7726 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Како предајемо прагматику и језичку учтивост... будућим учитељима и васпитачима https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7727 <div class="page" title="Page 12"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>У раду се, након краћег осврта на одређење прагматике и језичке учтивости, као јед- не од њених предметних области, указује на издвојене приступе у подучавању праг- матике – на индиректни и директни приступ. Уочава се да је индиректни приступ заступљен у нашим наставним програмима за основну и средњу школу. Главни део рада доноси концепцију наставе прагматике и језичке учтивости у оквиру предмета Форме учтивости у српском језику и на том месту се представља и један од начина мо- деловања часа који користимо у нашој наставној пракси, а који подржава директни приступ у подучавању прагматике и учтивости.</p> </div> </div> </div> Бојана Милосављевић Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7727 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Zdławiony szloch świata. Obraz starości... w wybranych wierszach Desanki Maksimović i Urszuli Kozioł https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7728 <p>The aim of the article is to show the ways of illustrating old age in the poetry of Desanka Maksimović and Urszula Kozioł. Making the experience the supreme research category al- lowed for empathic contact with the works of the Serbian and the Polish artist and herme- neutic reading of their poems. Attention was focused on a few issues, such as the passing of life, the importance of creative activity, love, overcoming physical limitations, loneliness, and the passing of loved ones. In the final part there are indications that old age can offer to youth.</p> Małgorzata Gajak-Toczek Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7728 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Poema u nastavnim programima viših razreda osnovnih škola... – nastavni izazovi i ograničenja https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7729 <div class="page" title="Page 8"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>U radu problematizujemo prisustvo poeme u nastavnim programima predmeta Srpski jezik u višim razredima osnovnih škola. Nastojimo da ukažemo na činjenicu da se pomenuti žanr sagledava kao metodički izazov koji se lakše prenebegava izostavljanjem iz programa usled brojnih metodičkih i književnoteorijskih problema koji stvara. U radu se, na tragu književnoteorijskih saznanja o poemi, prati njena zastupljenost u sadašnjim i prošlim nastavnim programima, sa ciljem da se pronađu konstruktivna rešenja u njenom nastavnom implementiranju, ali ukaže i na potencijalna ograničenja i metodičke izazove koje ovaj žanr u nastavnoj situaciji stvara.</p> </div> </div> </div> Nemanja Z. Karović, Strahinja D. Polić Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7729 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Miejsce Ogniem i mieczem w szkole ponadpodstawowej https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7730 <p>The article is a monographic view of the With Fire and Sword (Ogniem i mieczem) by Henryk Sienkiewicz. The paper presents interpretive contexts for use in high school. In addition, the author encourages teachers of Polish to discuss the work of Henryk Sienkiewicz using modern methodologies. At the same time, it shows an extensive historical and literary superstructure.</p> Dariusz Żółtowski Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7730 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Статус романа у програмима основних и средњих школа https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7731 <div class="page" title="Page 12"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>У раду указујемо на статус романа у наставним плановима и програмима српског језика и књижевности у основном и средњошколском образовању у Републици Србији. У њему се разматрају неколики аспекти у погледу избора лектире за основну школу и указује на евентуалне мањкавости и пропусте наставног плана и програма. Анализирају се и измене имплементиране у наставним програмима овог наставног предмета као и отворене могућности у текућој реформи, али и извесна ограничења која се намећу пред тимовима стручњака задуженим за њено спровођење.</p> </div> </div> </div> Слађана Јаћимовић, Валентина Хамовић Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7731 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Školska lektira i kulturno pamćenje... Sadržaji nacionalne kulture u nastavnim programima za srpski jezik na mlađem osnovnoškolskom uzrastu https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7732 <div class="page" title="Page 11"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Maternji jezik nije samo jezik komunikacije, već i čuvar tradicije i kulture. U njemu su sačuvane sve prethodne jezičke epohe i ukupno kulturno pamćenje jednog naroda. Tako je i školski predmet Srpski jezik važan za izgrađivanje kulturnog i nacionalnog identiteta učenika i najvažniji predmet u osnovnoškolskom obrazovanju. Neophodno je da se posebna pažnja u organizaciji, planiranju i izvođenju nastave poklanja svim onim elementima nacionalne kulture koji su ugrađeni u jezik i, posebno, u književna dela. Tek tako književnost može u potpunosti da vrši svoju obrazovnu, jezičku, estetsku u identitetsku ulogu. Zato se u ovom radu razmatraju sadržaji srpske kulture u nastavnim programima za mlađe razrede osnovne škole. Polazeći od novih programa za prva četiri razred osnovne škole tumačeni su zadaci, ishodi, uputstva i propisani sadržaji u koje su ugrađeni različiti slojevi srpske kulture. Cilj istraživanja jeste da se sagleda prisustvo, rad i stvaralačko delovanje kulture u jeziku i propisanim književnim tekstovima. Tumačena su dela koja potiču iz narodne i savremene književnosti i pripadaju različitim žanrovima (epske narodne pesme, pripovetke, savremena poezija za decu). Zaključuje se da postoje napomene, usmerenja i brojni konkretni sadržaji koji u prvom ciklusu školovanja skreću pažnju na raznolikost i bogatstvo uverenja, ideja, obrazaca ponašanja i duhovnih tvorevina koje pripadaju srpskoj (nacionalnoj) kulturi.</p> </div> </div> </div> Valerija Janićijević, , Milena Mitrović Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7732 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Kњижевност за децу и младе у Србији као школска и академска дисциплина https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7733 <div class="page" title="Page 11"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>У раду се прати конституисање књижевности за децу у историјском развитку, да би се потом пажња посветила књижевности за децу и младе као академској дисциплини у Републици Србији. Посебно се апострофира проучавање ове научне области на Учитељском факултету у Београду. Уочава се да ова академска дисциплина има своје место и на основним и на мастер студијама, те да се реализује преко обавезних и изборних предмета и модула. Додатно, мапирају се циљеви, методе изучавања и исходишта. Исто тако, ауторке не заборављају да се баве и статусом књижевности за децу у контексту основне школе, те улози коју има и тенденцијама образовног процеса у Србији. Рад истражује у којој је мери академска дисциплина књижевности за децу и младе блиско испреплетана са проучавањем књижевности за децу као школске дисциплине. Тај синхроницитет је последица потребе да академске студије студенте што боље припреме за школски контекст, али и да понуде увиде и приступе који ће им омогућити синхронијско и дијахронијско сагледавање књижевности за децу и младе.</p> </div> </div> </div> Зорана Опачић, Јелена Панић Мараш Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7733 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Wizja ponadlokalna... O Praktykach czytania Grażyny B. Tomaszewskiej https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7734 <p>The following article is a review of Grażyna Tomaszewska’s book entitled Praktyki czytania. Ponowoczesna interpretacja a szkoła (Gdańsk 2019). One of the major advantages of this publication is a contextual teaching strategy. Not only does it help to define the subject area of the text but also enables the reader to go beyond the presence and relate to the tradition, which tends to be a tough task in school reality. Thanks to an interesting mixture of the cultural texts, the localness (in the form of separateness and distinction) can mirror itself in a wider historical perspective. As a result, both the old and the contemporary show the quality of universality. In order to broaden the contexts, Tomaszewska also uses (post) modern interpretation theories (feminism, postcolonialism), which give the texts a fresh look and revise previous interpretations.</p> <p>Being impressive theoretically-wise as it is (literary theory, literary science, didactics), Tomaszewska’s book still seems to have more powerful impact in practical aspects. Here, we can witness how interpretations of cultural texts are created, how they surprise and provoke. The author picks contemporary poems of Szymborska, Hartwig, Miłosz and Herbert along with Wiesław Myśliwski’s prose (Kamień na kamieniu) and Jacek Dehnel’s novel Matka Makryna. Recapturing of the tradition is presented through the books and heroes of Romanticism (including the mother Makryna), which, once again, proved to be a sense-making and life- giving movement that raises questions and brings meanings.</p> Janusz Waligóra Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7734 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Praktyki pedagogiczne w szkole jako kluczowy element... uniwersyteckiej profesjonalizacji nauczycieli w Polsce https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7735 <p>The article presents an analysis of the process of practical preparation of future teachers for performing professional functions. The legal acts concerning the organization of teacher education in Poland were reviewed, and the role of school practices in the development of teaching competences of students of pedagogical universities was also recognized. A separate chapter of the article concerns the organization of didactic and psychological-pedagogical practices at the Pedagogical University of Krakow. It presents the results of a preliminary study on the effectiveness of practices in the assessment of students. The research group consisted of students of the teaching specialty. The results showed a significant role of cooperation with the student’s school supervisor and favourable working atmosphere during the school practice for the future teacher competence formation. Students highly value the school practice experience, so it is important to develop close cooperation between pedagogical universities as the main centres for teacher education and different types of schools, in order to provide the necessary conditions for the organization of effective school practice for the students-future teachers.</p> Anna Kwatera, Natalia Demeshkant Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7735 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Status dramskih i pozorišnih sadržaja u nastavi u osnovnim školama u Srbiji... – osnova za nastavni predmet dramska kultura https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7736 <div class="page" title="Page 10"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Rad sadrži opis stanja u izučavanju dramskog stvaralaštva u osnovnim školama u Srbiji, te ocenu pristupa proučavanju drame i pozorišta u aktuelnim nastavnim planovima i programima. Nadalje su u radu istaknute i objašnjene osobenosti i prednosti dramskog pristupa u nastavi, ali i u vannastavnim aktivnostima, odnosno delatnosti dramske sekcije. Cilj rada je da se ukaže da su odabrani nastavni sadržaji dobra osnova za kreiranje nastavnog predmeta Dramska kultura čija je potreba utvrđena u strateškim dokumentima obrazovanja.</p> </div> </div> </div> Milivoje Mlađenović Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7736 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Literatura, terapia, pomoc... Kilka refleksji wokół psychologicznych kompetencji nauczycieli języka polskiego https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7737 <p>The article concerns the psychological skills of Polish language teachers. It indicates the need for teachers to develop psychological skills due to the specifics of the subject and frequent conversations on psychologically difficult topics. The analysis distinguishes three implications for school practice: the first relates to the new organization of the teaching process by enabling students to take individual conversations about the psychological consequences of the readings, the second discusses the personality traits of the teacher, helpful in psychological conversations, and the third proposes practical classes in psychological skills that could help shape soft skills of Polish language teachers.</p> Jan Zdunik Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7737 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000 Нове програмске тенденције у васпитно-образовном раду... Предшколски програм у Републици Србији https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7738 <div class="page" title="Page 10"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Полазећи од промишљања постструктуралистичког приступа курикулуму, концеп- туализације детета и терминолошких недоумица, потом проматрајући карактеристи- ке и недоумице у вези са применом пројектног приступа у предшколском васпитању и местом развоја говора у њему, текст указује на кључне промене у предшколском сис- тему у Републици Србији. Анализа на поменутим нивоима показаће основне врлине и евентуалне недостатке програма у покушају да конструктивно учествује у његовој успешнијој примени и конкретизацији.</p> </div> </div> </div> Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац Prawa autorskie (c) 2020 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7738 Tue, 29 Dec 2020 00:00:00 +0000