Zdaniem polonistów – reforma w szkole podstawowej w świetle badań własnych
pdf

Słowa kluczowe

reforma edukacji
nowa Podstawa programowa
nauka języka polskiego w klasie ósmej education reform
new
new core curriculum
Polish language education in
an eight
year primary school

Jak cytować

Karkut, D. (2019). Zdaniem polonistów – reforma w szkole podstawowej w świetle badań własnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 89–99. https://doi.org/10.24917/20820909.10.9

Abstrakt

University of Rzeszów. Empirical research was carried out at the beginning of the 2018/2019 school year, ie one year after the implementation of the assumptions of the primary school education reform. They covered about 50 Polish language teachers in primary schools in the Podkarpacie region. The basis for the consideration were interviews conducted with Polish language teachers during the subject-methodological practice in the Polish language and observations of lessons, as well as questionnaires. Teachers evaluating the reform in primary school had the opportunity to express their opinions on possible difficulties in implementing Zdaniem polonistów - reforma w szkole podstawowej w świetle badań własnych [99] the content of the Core curriculum, e.g in the area of planning and organization of wo
https://doi.org/10.24917/20820909.10.9
pdf

Bibliografia

Bruner J., Kultura edukacji, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków 2006. Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012. Edukacja polonistyczna w perspektywie najnowszych zmian, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 4. Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole, Kraków 2009. Kłakówna Z.A., Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji, Kraków 2003.Uryga Z., Gospodarze szkolnego kanonu lekturowego, „Polonistyka” 2007, nr 8. Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, red. Z. Budrewicz, M. Jędrychowska, Kraków 1999. Zalewska-Bujak M., Nauczyciel w polu szkolnym - w świetle teorii Pierre’a Bourdieu i nauczycielskich narracji, Katowice 2017.

Downloads

Download data is not yet available.